Aanvraag initiatief principeverzoek

Op dit moment zijn er veel maatschappelijke opgaven (bijv. woningbouw, klimaat, energietransitie, mobiliteit en duurzame landbouw) met een ruimtelijke impact. Dat betekent dat in de afgelopen maanden erg veel aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen. Daardoor duurt het langer voordat wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Houdt u rekening met enkele maanden vertraging. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie. Zodra uw aanvraag in behandeling kan worden genomen neemt de desbetreffende ambtenaar contact met u op.

Hoe verloopt een aanvraag?

Wanneer u van plan bent om te gaan (ver)bouwen, een bestaand pand een nieuwe functie te geven of om een stuk grond voor iets anders te gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het bestemmingsplan en welke vergunning(en) u nodig heeft. Hiervoor dient het principeverzoek.

Let op: in dit formulier is ook het intakeformulier Woningbouw verwerkt.

Een principeverzoek is een korte beschrijving van uw idee en de precieze locatie waar u aan de slag wilt. Omdat de benodigde informatie (om een principeverzoek te kunnen behandelen) afhankelijk is van het soort ontwikkeling dat u wilt realiseren, maken wij onderscheid in principeverzoeken voor woningbouw en alle andere principeverzoeken. 

Kosten

ProductKosten
In behandeling nemen principeverzoek€ 309,00

Fase I: Intake

Stap 1: invullen intakeformulier principeverzoek/woningbouw

Als eerste vult u het intakeformulier behorende bij het principeverzoek in. Dit formulier is bedoeld om een goed in beeld te krijgen van wat uw plan inhoudt. Het is daarom belangrijk dat het formulier volledig is ingevuld en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk is. Op basis van dit formulier kijken wij of uw initiatief past binnen bestaand beleid. Welk beleid dat is, is afhankelijk van uw soort plan. In veel gevallen zal het gaan om:

Bent u niet de eigenaar van het perceel/pand? Dan heeft u een toestemmingsverklaring van de eigenaar nodig voor het indienen van een aanvraag. De ondertekende toestemmingsverklaring voegt u vervolgens toe als bijlage aan het intakeformulier. 'Toestemmingsverklaring eigenaar pand of perceel'

Overige informatie welke handig is om bij de hand te hebben:

  • kadastrale gegevens;
  • toestemmingsverklaring eigenaar;
  • financiële gegevens omtrent de haalbaarheid van uw plan;
  • plattegrond huidige situatie;
  • en schetsen van de nieuwe situatie (erfinrichtingsplan).

Let op: wij nemen alleen compleet ingevulde intakeformulieren in behandeling. Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting via het telefoonnummer (0315) 292 292.

Stap 2: behandeling verzoek

Hebben wij alle benodigde informatie via het intakeformulier ontvangen, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Indien nodig nemen wij (telefonisch) contact met u op en/of nodigen wij u uit voor een intakegesprek op het gemeentehuis. Dit is vooral bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces met u te bespreken.

Op het moment dat uw principeverzoek in behandeling is genomen streven wij ernaar om u binnen acht weken uitsluitsel te geven. Wij hebben echter al een aantal maanden te maken met een ongewoon groot aantal ingediende verzoeken. Hierdoor duurt het langer dan normaal voordat een nieuw verzoek in behandeling kan worden genomen. Vanwege de grote druk op de woningmarkt ligt de prioriteit momenteel bij het behandelen van principeverzoeken omtrent woningbouwplannen. Op dit moment is de verwachte behandeltermijn voor:

  • Woningbouwplannen voor 10 of meer woningen: 0 - 3 maanden
  • Woningbouwplannen voor tussen de 5 en 10 woningen: 3 - 6 maanden
  • Overige principeverzoeken: meer dan 6 maanden

Stap 3: eerste beoordeling

Op basis van de door u aangeleverde informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. In deze (intake)fase voeren wij een quickscan uit om te beoordelen of uw initiatief past binnen de beleidskaders die van toepassing zijn. Ook wordt een aantal ruimtelijke criteria meegewogen. U ontvangt schriftelijk bericht of wij in deze fase mogelijkheden zien om medewerking te verlenen aan uw initiatief en informeren u over de vervolgprocedure.

Let op: Een positief bericht bij de intake betekent niet automatisch verlening van de (omgevings)vergunning.

Fase II: Start planologische procedure

Als uw initiatief voldoet aan het kader en in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, wordt het initiatief voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college haar principe medewerking aan het initiatief toezegt kunt u ervoor kiezen om de formele planologische procedure te starten (bijv. een bestemmingsprocedure).

Hiervoor heeft u een verder uitgewerkt plan nodig. Wij bespreken met u welke aanvullende informatie er nog nodig is voor het starten van de planologische procedure. Wij adviseren u sterk om hiervoor een deskundige partij in te schakelen met ervaring op dit gebied. Bij het starten van het formele traject (fase II) bent u de reguliere (leges)kosten verschuldigd.

Let op: gelet op de naderende invoering van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2023) is het mogelijk dat een andere procedure van toepassing zal zijn om uw plan te realiseren. Een (ontwerp-)bestemmingsplan dat ná inwerkingtreding ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aan te leveren onderzoeken en digitale bestanden behorende bij uw plan. Gezien de tijd die nodig is om een (ontwerp-)bestemmingsplan in procedure brengen raden wij u dan ook sterk aan om een (ontwerp-)bestemmingsplan uiterlijk op 1 april 2023 aan te leveren. Het (ontwerp-)bestemmingsplan heeft op dat punt dan geen verdere aanpassingen nodig. Zie ook www.oude-ijsselstreek.nl/omgevingswet

Principeverzoek aanvragen

Ga naar het intakeformulier (DigiD)

Ga naar het intakeformulier (eHerkenning)