Toekomstvisie Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek heeft zichzelf zeven opgaven gesteld waarmee ze een antwoord kan bieden op maatschappelijke uitdagingen en waarmee de gemeente en de gemeenschap verder kunnen groeien. Deze opgaven en nog meer staan beschreven in de ontwerp-toekomstvisie met de titel ‘Maak toekomst in Oude IJsselstreek’. De toekomstvisie is een document geworden in de vorm van een magazine en ligt van 25 november 2020 tot 6 januari 2021 ter inzage.

Lees alles over de toekomstvisie en download het magazine

Op deze website leest u ook hoe u een reactie kunt geven op de ontwerp-toekomstvisie.

Bekijk de achterliggende documenten, waaronder officiële besluiten genomen door college en gemeenteraad

De opgaven

Met de zeven opgaven geeft Oude IJsselstreek antwoord op maatschappelijke opgaven en kan als gemeente en gemeenschap verder groeien:

Benut de stroom van de Oude IJssel

De Oude IJssel vormt het natuurlijke ‘blauwe goud’ dat door onze gemeente stroomt. De gemeente zet de komende jaren in op het benutten van alle kansen die de Oude IJssel als zone biedt. Het gebied op en rondom de rivier kan een vliegwiel zijn voor toerisme en recreatie, bedrijvigheid, klimaatvraagstukken en wonen.

Florerende Smart Industry

Een bloeiende en concurrerende lokale economie heeft een aanzuigende werking op mensen en kapitaal waarmee demografische ontwikkelingen kunnen worden gekeerd en wonen een boost krijgt. Drie duidelijke clusters dragen bij aan een robuust economisch systeem. Werken op De Rieze, innoveren op het DRU Industriepark en innovatieve en hightech maakindustrie rond Varsseveld. Gemeente Oude IJsselstreek zet zich daarmee de komende jaren nog beter op de kaart en zet in op het ontwikkelen van het nieuwe Varsseveld Industriepark (het VIP).

Vitaal platteland

Het agrarisch buitengebied is een belangrijke en karakteristieke pijler in onze gemeente. De landbouwsector is voor ons als plattelandsgemeente een cruciale sector, zowel qua economische omvang als qua ruimtebeslag in het buitengebied. Wij zien dat het platteland zich het komende decennium ontwikkelt tot een multifunctioneel buitengebied.

De allernieuwste energie

In onze gemeente vinden ontwikkeling plaats op vele fronten, van woningbouw tot het ontwikkelen van industrie en bereikbaarheid. Bij al die ontwikkelingen maken we optimaal gebruik van de meest duurzame en nieuwste vormen van energie. We willen als gemeente energieneutraal zijn in 2030.

Groene parels

Van de Slangenburg tot de Vennebulten en van het Zwarte Veen tot de Anholtse bossen vormen prachtige landgoederen, oude bossen en natuurgebieden een groene parelketting door Oude IJsselstreek. De opgave ‘Groene Parels’ zet in op het verder versterken van dit karakteristieke landschap.

Gezond oud worden én gezond jong zijn

Oude IJsselstreek is de plek waar mensen zich kunnen ontplooien, gezond kunnen leven en regie op hun eigen leven hebben. In de basis benutten we vooral de kracht van de maatschappij om een plek te maken waar mensen hun leven lang fijn en gezond kunnen wonen. Om de kracht uit de samenleving optimaal te benutten bieden we voldoende aanleidingen voor ontmoeting, duurzaam gedrag, leren, spel en bewegen.

Het witte vel

Vanaf de eerste gesprekken is duidelijk geweest dat de Toekomstvisie een levend document moet zijn. Want hoe we ook vooruit turen, zowel de nabije als de verre toekomst kennen we niet. Er zullen zich tal van zaken voordoen die ons dwingen deze Toekomstvisie bij te stellen. Hobbels en beren op de weg, maar juist ook kansen, versnellingen en innovaties.

Wethouder Ben Hiddinga: "Het enige dat we zeker weten is dat er vroeg of laat ruimte gaat ontstaan voor dit soort zaken. Om onszelf in de Toekomstvisie ook letterlijk de ruimte te geven om in te springen op nieuwe ontwikkelingen hebben we ‘Het Witte Vel’ vanaf het begin eraan toegevoegd. Een nog blanco hoofdstuk dat symbool staat voor de prachtige onzekerheid van de toekomst en al het moois dat daaruit voort gaat komen.”

Samenwerking

Zonder inwoners, ondernemers en inhoudelijk betrokken partners kan een toekomstvisie niet tot stand komen. Zij maken Oude IJsselstreek. En dus werden zij de afgelopen jaren uitgenodigd om hun beelden bij de toekomst van Oude IJsselstreek te delen tijdens vele ontmoetingen en gesprekken. In de gesprekken kwamen de onderwerpen woningaanbod, duurzaamheid, bereikbaarheid, vergroening, toerisme en recreatie bevordering en veiligheid vaak terug. Deze thema’s komen ruimschoots terug in de visie. Verder wordt de toekomstvisie gedragen en ondersteund door veel andere beleidsplannen en notities van de gemeente. Denk daarbij onder andere aan de economische beleidsvisie, de beleidsnotitie recreatie en toerisme en het ontwikkelingskader detailhandel.

Burgemeester Otwin van Dijk: “Wij zijn iedereen zeer erkentelijk voor hun inbreng. We hebben de afgelopen jaren met heel veel mensen en organisaties gesproken over voor hen belangrijke onderwerpen. We hebben ook kinderen laten meedenken over de toekomst van Oude IJsselstreek. Een intensief en waardevol traject was dat. Natuurlijk heeft niet alle input letterlijk een plek gekregen in deze toekomstvisie, maar de grote lijn van de gesprekken zal zeker herkenbaar zijn voor de meeste mensen.”

Vanaf 25 november kan de visie ook op afspraak ingezien worden op het gemeentehuis in Gendringen.