Toekomstvisie Oude IJsselstreek

 
Hoe moet Oude IJsselstreek er in 2030 uitzien? Welke ontwikkelingen komen op ons af? En hoe gaan we hier mee om? In een toekomstvisie geven we antwoord op deze vragen. De gemeente Oude IJsselstreek werkt aan het opstellen van een toekomstvisie. Deze toekomstvisie wordt ook wel omgevingsvisie genoemd.

Vitale gemeente

Oude IJsselstreek wil een vitale en leefbare gemeente blijven, waar het prettig leven, werken en wonen is, ook in 2030. Voor jong en oud. Dat doen we door te laten zien waar we trots op zijn en te inventariseren welke uitdagingen er zijn. De samenleving verandert. Wat betekent dat voor onze omgeving? Is er straks nog zorg nabij? Hoe verdienen we in de toekomst onze boterham? Hoe blijven we zorgen voor goede scholen voor onze kinderen? Welke voorzieningen hebben we nodig? Wat zijn uw woonwensen?  We moeten rekening houden met de veranderingen. Maar we weten natuurlijk ook nog niet alles.

Wat is een toekomstvisie?

De toekomstvisie is een visie over de ontwikkelingen in onze gemeente op de lange termijn (circa 10 jaar). Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van economie, verkeer en vervoer (bereikbaarheid), wonen, zorg en welzijn, cultuur erfgoed, landschap, milieu, toerisme, veiligheid en gezondheid.

Informatiebijeenkomst op 13 februari

Op woensdag 13 februari 2019 is er een informatiebijeenkomst over de toekomstvisie. Tijdens deze avond geven we een terugkoppeling van de opbrengsten van de drie expertsessies die in november 2018 zijn gehouden. En we blikken vooruit op het proces voor de komende maanden. Ook staan we op deze avond stil bij het onderwerp ‘identiteit van Oude IJsselstreek’.
 
Bent u erbij? De bijeenkomst vindt plaats op 13 februari, vanaf 19.15 uur in het Borchuus, Kerkplein 3 in Varsseveld. Wij vragen u zich aan te melden via omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl  

Gesprekken met verenigingen en organisaties

De gemeente heeft in de 1e helft van 2018 gesproken met dorpsbelangenverenigingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen en partners over de toekomstvisie. We horen in deze gesprekken wat de samenleving belangrijk vindt voor de toekomst van Oude IJsselstreek. We hebben goede en constructieve gesprekken gehad.

In de gesprekken met de dorpsraden hebben we enkele specifieke vragen gesteld over het dorp of stad. We hebben gezien dat de betrokkenheid van de belangenverenigingen (vanuit een vrijwillige basis) bij het wel en wee van hun kern groot is. In enkele dorpen zijn op initiatief van de belangenvereniging bijeenkomsten gehouden met verenigingen, scholen en/of inwoners. Een aantal rode draden uit de gesprekken met de dorpsraden:

 • Inwoners voelen zich inwoner van het eigen kern of een Achterhoeker. Een typische ‘Oude IJsselstreek identiteit’ wordt niet gevoeld.
 • Betrokkenheid van inwoners is sterk gericht op de eigen leefomgeving; minder op de gemeente als totaal.
 • Het belang van samenwerking met diverse verenigingen/ partijen om de leefbaarheid te versterken wordt gevoeld.
 • Inhoudelijke thema’s zijn: behouden van jeugd, goed onderwijs(voorzieningen), een passend woningaanbod, veel groen in en rondom de kern, een sterke bedrijvigheid/ economie, gezondheid en duurzaamheid, ruimte voor initiatieven.

De gemeente heeft ook gesproken met zorgaanbieders, de veiligheidsregio, geloofsgemeenschappen, de plattelandsraad, ouderenbonden, schoolbesturen, Waterschap en ondernemersverenigingen. Iedere organisatie heeft vanuit zijn eigen deskundigheid en ervaring aangegeven hoe zij naar de toekomst van Oude IJsselstreek kijkt.

Ideeën van kinderen

In het voorjaar van 2018 hebben we ook kinderen gevraagd met ons mee te denken over de toekomst van hun buurt. De gemeente heeft maar liefst 65 werkstukken en tekeningen ontvangen.
De werkstukken zijn tijdens een bijeenkomst in april 2018 gepresenteerd.

 

Bijeenkomst op 1 oktober 2018

Op 1 oktober was er een informatiebijeenkomst over de stand van zaken van de toekomstvisie. We presenteerden de eerste resultaten van de uitkomsten van de gesprekken die we hebben gevoerd. Hieronder vindt u de presentatie die op deze bijeenkomst is getoond en een getekende planning van het hele project (roadmap).

 

Drie expertsessies in november 2018

De gemeente heeft in november drie expertsessies georganiseerd. Per sessie is een aantal thema’s in samenhang met elkaar besproken.

 • (Regionale) economische ontwikkeling; Economische ontwikkeling,  detailhandel, vrijetijdseconomie en bedrijvigheid die meer in z’n kracht staat met aandacht voor bereikbaarheid, duurzaamheid, een goed gekwalificeerde beroepsbevolking en een aantrekkelijk woon-werkklimaat.
 • Gezond samen leven; Prettige wonen in een leefbare en veilige buurt met aandacht voor het op peil houden van voorzieningen, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.
 • Plattelandsontwikkeling; Het landelijk gebied in laten spelen op de uitdagingen van de 21e eeuw op het gebied van economie, milieu en samenleving. Met aandacht voor duurzaamheid, voorzieningen en de vrijetijdseconomie

Voor deze expertsessies is een afvaardiging van inwoners en organisaties uitgenodigd.

Inspiratiesessie met Co Verdaas

Op 15 november hield Co Verdaas een inspiratiesessie. Vanuit zijn enorme expertise, ervaringen en kijk op Nederland heeft hij het publiek een heldere kijk gegeven op de bedoeling van de omgevingswet. In een prikkelend betoog gaf hij zijn visie op de veranderende relatie tussen overheid en samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Waar staan we nu? Wat komt er op ons af? En wat betekent dit voor de rol van de gemeente, de gemeenteraad en u als inwoner in de toekomst?

 

De nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet komt eraan. Deze nieuwe wet gaat in op 2021. De omgevingswet, een initiatief vanuit de landelijke overheid, bundelt alle bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Meer dan 26 wetten worden samengevoegd. Er komen minder en overzichtelijke regels. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Het opstellen van een omgevingsvisie is als een verplichting opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Wilt u meer weten over de omgevingswet: https://www.omgevingswetportaal.nl/

Planning Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek bereidt zich voor op de nieuwe omgevingswet. We zetten nu de eerste stappen om straks goed voorbereid te zijn op de invoering van deze nieuwe wet. De eerste stap die de gemeente zet is het opstellen van een omgevingsvisie: ofwel een toekomstvisie. Dat doet de gemeente samen met de samenleving. Ook de gemeenteraad is actief betrokken in dit stadium en denkt en doet mee. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de keuzes maakt en de toekomstvisie vaststelt. Naar verwachting gebeurt dat in de tweede helft van 2019.  

 • november  2018: drie expertsessies om de thema’s verder uit te diepen
 • 13 februari 2019: algemene terugkoppeling expertsessies
 • 1e helft 2019: opstellen toekomstvisie/ debatten in de gemeenteraad
 • zomer 2019: de toekomstvisie ligt ter inzage
 • 2e helft 2019: de gemeenteraad stelt de toekomstvisie vast

Heeft u een vraag over de toekomstvisie of wilt u reageren? Stuur dan een mail naar: omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl