Evenement organiseren

Onder evenementen wordt verstaan: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hieronder vallen een buurtfeest, een muziekvoorstelling, een wedstrijd op of aan de weg, een optocht, een herdenkingsplechtigheid, een spelactiviteit, een open dag en/of fiets- en wandelactiviteit, maar ook een popfestival in de open lucht, een kermis, beachvolleybal.

Met “voor publiek toegankelijk” wordt niet altijd bedoeld dat de activiteiten openbaar zijn, dus voor iedereen toegankelijk. Een activiteit met een besloten karakter kan, afhankelijk van het effect op de openbare orde en veiligheid ook onder het begrip evenement worden geschaard. Te denken valt aan: grootschalige bedrijfsfeesten, open dagen, etc.

Evenementenvergunning

U moet een vergunning aanvragen als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Bij het evenement zijn meer dan 200 personen aanwezig
  • Het evenement duurt langer dan één dag
  • Het evenement wordt georganiseerd na 12 uur 's nachts.

Evenementen tijdens de coronacrisis

Het corona-virus (COVID-19) heeft gevolgen voor het organiseren van evenementen.

Veilige en gezonde evenementen zijn en blijven het uitgangspunt.

Dit vergt van ons allemaal meer tijd, flexibiliteit en inspanning. Zowel van organisatoren als van gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio.

Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en ons realiseren dat maatregelen (ook zeer plotseling) kunnen veranderen. Met als mogelijke consequentie dat een evenement niet door kan gaan. Met het oog op de financiële gevolgen, is het belangrijk dat organisatoren zich hier bewust van zijn.  Wij proberen de informatie op deze pagina actueel te houden.

Aanvraag vergunning voor evenementen (indieningsvereisten)

Bij het aanvragen van een evenementenvergunning gaan we uit van het reguliere proces. Dat is voor organisatoren, gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio’s bekend terrein. Alles wat u aan de voorkant meeneemt in de vergunningaanvraag kan al besproken c.q. beoordeeld worden. Dat kan weer tijd schelen in de verdere afhandeling van de aanvraag. We roepen organisatoren dan ook op om zoveel en duidelijk mogelijk informatie aan te leveren. Reguliere evenementenaspecten zoals brandveiligheid (BGBOP), verkeersveiligheid, openbare orde enz. waarop covid-19 geen consequenties heeft kunnen eventueel al afgehandeld worden. Dan blijft er tijd over in de procedure voor de covid-19 toets.

Vanwege COVID-19 moet u als organisator aan kunnen tonen op welke manier u invulling geeft aan de dan geldende regels.

Deze regels kunnen, afhankelijk van het verloop van het virus, met de tijd veranderen.

Net als voor andere risico’s moet er, in het veiligheidsplan of als bijlage, beschreven staan welke maatregelen u treft om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Een complete vergunningaanvraag bestaat dus ook uit een COVID-19 plan.

Stroomschema evenementen aanvragen

De verwachting is dat er mogelijk relatief veel aanvragen voor evenementen bij de gemeente worden ingediend voor het voorjaar, zomer en najaar. De gemeente heeft een stroomschema opgesteld. Hierin staan factoren die meewegen bij beoordeling van evenementen (er is geen sprake van volgordelijkheid) op het moment dat er bij de gemeente aanvragen binnen komen voor het organiseren van evenementen op een zelfde dag en/of in hetzelfde weekend.

Melding

Organiseert u een evenement tot 200 personen? U moet dan een melding doen als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Er worden zwak alcoholhoudende dranken verstrekt tijdens het evenement

  • Tijdens het evenement wordt minstens één weg afgesloten

Categorie 0-evenement

Het evenement is vrijgesteld van een melding of vergunning.

Ook bij de Categorie 0-evenementen kunnen van u maatregelen verwacht worden in het belang van de volksgezondheid, ook als deze u niet voorgeschreven zijn. U kunt immers ook door uw bezoekers aansprakelijk gesteld worden voor door hen geleden schade, wegens het onvoldoende nemen van maatregelen. Wij adviseren u om hiervoor een coronaplan op te stellen. Plannen voor categorie 0-evenementen worden niet door ons getoetst. De plannen geven u een goed overzicht van de risico’s en de door u genomen maatregelen om die te beperken.

Aanvragen

Stap 1:

Doorloop het stroomschema evenementen om te kijken in welke categorie uw evenement valt

Ga naar het stroomschema evenementen

Stap 2:

Afhankelijk van de categorie vult u één van onderstaande formulieren in.

Stap 3:

Upload uw volledig ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen via DigiD, maar bij voorkeur via eHerkenning:

Evenementenvergunning aanvragen (DigiD)

Evenementenvergunning aanvragen (eHerkenning)

 

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze in behandeling genomen door de gemeente, en eventueel politie, brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio). Wij verwerken het advies en nemen het besluit over uw aanvraag. U ontvangt binnen 8 weken bericht. Doet u een melding, dan ontvangt u binnen 3 weken bericht.

Schenkt u tijdens het evenement zwakalcoholhoudende drank?

U heeft een ontheffing 'artikel 35 drank- en horecawet' nodig. Hiermee vraagt u toestemming aan om alcohol te mogen schenken buiten de reguliere horeca. Download hier het aanvraagformulier en voeg deze toe aan uw aanvraag.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar evenementen@oude-ijsselstreek.nl, of bellen naar 0315-292292.

Twijfel in welke categorie u evenement valt. Neem dan altijd contact met ons op.

Bekijk hieronder het uitvoeringsbeleid.

Kosten

Product

Kosten 2022 Kosten 2023

Vergunning evenement (aantal bezoekers)

   
Minder dan 1000 € 228,00 € 235,00
1000 - 5000 € 314,00 € 323,00
5001 - 10000 € 400,00 € 412,00
10001 - 20000 € 658,00 € 678,00
Meer dan 20000 € 829,00 € 854,00

Melding evenement

   

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

€ 38,00 € 39,00