Subsidie evenementen

Algemeen

De gemeente kan in het kader van haar beleid subsidie verstrekken aan een organisatie die een evenement (met een niet-commerciële doelstelling) op het gebied van kunst, cultuur, sport, erfgoed of maatschappelijke thema´s organiseert.

Het doel van de subsidie is het gemeenschappelijk bezig zijn met kunst, cultuur, sport, erfgoed of maatschappelijke thema´s. Daarnaast kunnen evenementen bijdragen aan het ‘op de kaart zetten’ van de gemeente Oude IJsselstreek en dragen ze bij aan een leefbare en vitale woonomgeving voor de inwoners van Oude IJsselstreek.

Hoe werkt het?

Criteria subsidie evenementen

Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort organisatie en van de activiteit die u wilt organiseren. De criteria vind u in de “Uitvoeringsregels subsidie evenementen 2020” onder het kopje ‘Regelgeving’.

Regelgeving

Procedure

U kunt een subsidie voor uw evenement aanvragen via het aanvraagformulier subsidie evenementen 2024. Aanvragen voor een evenementensubsidie dienen tenminste 1 kwartaal voor het kwartaal van aanvang van het evenement te worden ingediend bij het college.

Evenement in

Aanvraag indienen vóór (aanvraagdatum)

1e kwartaal 2023

1 oktober 2023

2e kwartaal 2024

1 januari 2024

3e kwartaal 2024

1 april 2024

4e kwartaal 2024

1 juli 2024

Alle tijdig ingediende subsidieaanvragen worden in behandeling genomen vanaf de aanvraagdatum.

Bij tijdig en volledig indienen van de aanvraag, wordt binnen 4 weken na verstrijken van de aanvraagdatum een besluit genomen over de subsidieaanvraag. Subsidieaanvragen die niet binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen, tenzij na afhandeling van alle tijdig ingediende subsidieaanvragen in het betreffende kwartaal nog ruimte aanwezig is binnen het vastgestelde subsidieplafond. Indien er meer subsidieaanvragen niet tijdig worden ingediend, worden deze op volgorde van indienen afgehandeld.

Wat stuurt u mee?

  • Representatieve begroting met overzicht van uitgaven en inkomsten van uw evenement.
  • Jaarrekening van het meest recente afgesloten jaar.
  • Eventuele aanvullende informatie, bijvoorbeeld een programma-overzicht of een flyer van het evenement.
    Indien u voor de eerste keer subsidie aanvraagt of er zijn wijzigingen in de gegevens van de KVK / statuten van uw organisatie dient u de volgende zaken mee te zenden:
  • Uittreksel Kamer van Koophandel.
  • Statuten van uw organisatie.

Andere mogelijke bijdragen

Wellicht kunt u ook bij andere instanties in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. U kunt bij ons op het gemeentehuis tijdens openingstijden het Fondsenboek inzien en we hebben een lijst met mogelijke landelijke en lokale fondsen / instellingen die u kunt aanschrijven voor een bijdrage aan uw activiteit/evenement.

Aanvragen

Stap 1:

Download onderstaand aanvraagformulier

Stap 2:

Upload uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen via DigiD, maar bij voorkeur via eHerkenning:

 Aanvraag Subsidie Evenementen 2024 (eHerkenning)

 Aanvraag Subsidie Evenementen 2024 (DigiD)

U kunt het formulier ook versturen per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen.