Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van een stuk grond is,  bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. In het plan staan ook de regels (voorschriften) die bij de verschillende bestemmingen horen. Een bestemmingsplan kan van invloed zijn op uw directe woon- en leefomgeving. Daarom kunt u als burger uw mening geven. 

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad neemt kennis van de zienswijzen en neemt hierover een besluit en stelt binnen 12 weken het plan vast. Vervolgens ligt het vastgestelde plan zes weken lang ter inzage. Als u het niet eens bent met het plan en u bent belanghebbende, dan kunt u bij de Raad van State beroep instellen. Tegen wijzigingen, die bij de vaststelling zijn aangebracht, kan iedereen beroep instellen. Wordt er geen beroep ingesteld, dan is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk en kan begonnen worden met de uitvoering.

Digitale bestemmingsplannen

Alle ruimtelijke plannen uit de Wro zijn elektronisch beschikbaar en opgesteld conform de landelijke RO-standaarden. Onder alle ruimtelijke plannen worden de volgende plannen verstaan: bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies. Daarnaast zijn ook voorbereidingsbesluiten digitaal raadpleegbaar.

Intakeformulier principeverzoek

Als u bijvoorbeeld van plan bent om te gaan (ver)bouwen, een bestaand pand een nieuwe functie te geven of om een stuk grond voor iets anders wilt gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het bestemmingsplan en welke vergunning(en) u nodig heeft. Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan dan kunt u via het intakeformulier principeverzoek uw plan indienen bij ons. Meer informatie over het indienen van een intakeformulier principeverzoek kunt u vinden op: Aanvraag initiatief principeverzoek.

Let op: Het principeverzoek is niet bedoeld voor aanvragen voor kleinere bouwwerken zoals bijgebouwen, overkappingen, dakkapellen en dergelijke. Hiervoor dient het Omgevingsloket.

Planschade

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een planologisch (ruimtelijk) besluit. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een locatie door een bestemmingsplanprocedure een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld doordat uw onderneming minder inkomsten heeft of omdat uw woning of pand minder waard wordt.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de geleden planschade.

Landelijke website

Het beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen gebeurt via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site worden niet alleen de in werking getreden ruimtelijke plannen gepubliceerd, maar ook de ruimtelijke plannen die (nog) in procedure zijn. Op de momenten dat de procedure vereist dat het plan beschikbaar moeten worden gesteld, is dit plan op de landelijke website terug te vinden. De aankondiging van deze momenten vindt u in het Gemeentenieuws en ook in de Staatscourant.

Uiteraard zijn op het gemeentehuis in Gendringen van elk bestemmingsplan ook papieren exemplaren aanwezig. Als er een verschil bestaat tussen het papieren bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan, dan moet worden uitgegaan van het digitale bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan is bepalend.

Introductiefilmpje

Bekijk het filmpje waarin u uitleg krijgt over het vinden van informatie over bestemmingplannen op de website Ruimtelijke Plannen.

Omgevingsaspecten

Bij het opstellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing moeten verschillende omgevingsaspecten worden afgewogen. Een van deze aspecten is externe veiligheid