Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van een stuk grond is,  bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. In het plan staan ook de regels (voorschriften) die bij de verschillende bestemmingen horen. Een bestemmingsplan kan van invloed zijn op uw directe woon- en leefomgeving. Daarom kunt u als burger uw mening geven. 

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad neemt kennis van de zienswijzen en neemt hierover een besluit en stelt binnen 12 weken het plan vast. Vervolgens ligt het vastgestelde plan zes weken lang ter inzage. Als u het niet eens bent met het plan en u bent belanghebbende, dan kunt u bij de Raad van State beroep instellen. Tegen wijzigingen, die bij de vaststelling zijn aangebracht, kan iedereen beroep instellen. Wordt er geen beroep ingesteld, dan is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk en kan begonnen worden met de uitvoering.

Digitale bestemmingsplannen

Alle ruimtelijke plannen uit de Wro zijn elektronisch beschikbaar en opgesteld conform de landelijke RO-standaarden. Onder alle ruimtelijke plannen worden de volgende plannen verstaan: bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies. Daarnaast zijn ook voorbereidingsbesluiten digitaal raadpleegbaar.

Landelijke website

Het beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen gebeurt via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site worden niet alleen de in werking getreden ruimtelijke plannen gepubliceerd, maar ook de ruimtelijke plannen die (nog) in procedure zijn. Op de momenten dat de procedure vereist dat het plan beschikbaar moeten worden gesteld, is dit plan op de landelijke website terug te vinden. De aankondiging van deze momenten vindt u in het Gemeentenieuws en ook in de Staatscourant.

Uiteraard zijn op het gemeentehuis in Gendringen van elk bestemmingsplan ook papieren exemplaren aanwezig. Als er een verschil bestaat tussen het papieren bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan, dan moet worden uitgegaan van het digitale bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan is bepalend.

Introductiefilmpje

Bekijk het filmpje waarin u uitleg krijgt over het vinden van informatie over bestemmingplannen op de website Ruimtelijke Plannen.

Omgevingsaspecten

Bij het opstellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing moeten verschillende omgevingsaspecten worden afgewogen. Een van deze aspecten is externe veiligheid