Protocol Afvalpassen

Inwoners uit de gemeente Oude IJsselstreek die hun restafval deponeren in een ondergrondse container, krijgen een afvalpas van de gemeente. De gemeente stelt deze perceelsgebonden afvalpas beschikbaar met het doel de inwoner toegang tot een ondergrondse container te verlenen, om zo huishoudelijk afval te kunnen deponeren. Om toegang te verkrijgen tot een specifieke ondergrondse container, wordt de afvalpas gekoppeld aan een bepaalde inzamellocatie.

Welke gegevens slaan wij op en hoe lang?

In het kader van de afvalinzameling via afvalpassen worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

  • perceel gegevens
  • nummer afvalpas
  • aantal ledigingen of stortingen

Welke gegevens zien wij in en met welke reden?

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling met afvalpassen gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

  • uitgifte van afvalpassen
  • beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen
  • controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
  • de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling met afvalpassen

Welke voorwaarden gelden voor het inzien van gegevens?

Gegevens mogen alleen worden ingezien door een medewerker van de administratie van team Wijken en Beheer (Dienstverlener E) teneinde een afvalpas te registreren, te koppelen aan de inzamelvoorziening en vervolgens (anoniem) op te sturen aan de bewoner(s) van desbetreffend perceel. De koppeling aan een adres vindt plaats in een ander systeem dan het afvalpasregistratie systeem (AWRS). Registratie is noodzakelijk omdat de afvalpassen alleen aan die percelen worden uitgegeven die gebruik mogen maken van een aangewezen inzamellocatie. Daarnaast kan de gemeente bij verlies of diefstal of niet-werking, de oude pas blokkeren en een nieuwe pas verstrekken. Bij het verstrekken van een tweede pas worden kosten in rekening gebracht. De verwerking die met het gebruik van de afvalpassen komt kijken, voldoet aan de vereisten van artikel 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke stappen doorlopen wij om het doel te bereiken?

Een medewerker van de administratie van team Wijken en Beheer (Dienstverlener E) noteert in applicatie AWRS het perceel + het nummer van de afvalpas. Bij kwijt raken of beschadiging van de afvalpas, neemt de inwoner contact op met de administratie van Team Wijken & Beheer. Dezelfde medewerker (Dienstverlener E) draagt zorg voor het per perceel deactiveren van de oude afvalpas en activeren van de nieuwe afvalpas. Vervolgens wordt de nieuwe pas gekoppeld aan een stortlocatie. De nieuwe pas wordt opgestuurd naar dit perceel, zonder naamsvermelding. Een keer per jaar exporteert een medewerker (Ondersteuner C) data uit de technische applicatie ten behoeve van een controle van excessief pas gebruik. Deze medewerker (Ondersteuner C) analyseert het aantal stortingen per perceel en bijbehorende pas. Bij een aantal dat hoger ligt dan 300 x per jaar, worden de gegevens van perceel en pas nummer gedeeld met Team Handhaving. Zij zullen volgens een bij Handhaving geldend protocol en met hun eigen bevoegdheden optreden.

Kosten afvalpas

De eerste uitgifte van een afvalpas is gratis. Als er voor de 2e en volgende keer een nieuwe afvalpas wordt aangevraagd, brengen wij kosten in rekening. Alvorens wij over gaan tot het in rekening brengen van een bedrag van €15 zal de administratie van Team Wijken & Beheer dit communiceren. Het in rekening brengen van deze kosten heeft als doel de inwoner bewust(er) te maken van het gebruik van de afval pas. De Afvalpas is adresgebonden. Dit betekent dat de afvalpas, net als afvalcontainers, bij verhuizing achtergelaten dient te worden op het adres. Dit betekent ook dat de bewoner van een adres persoonlijk verantwoordelijk is voor alle handelingen die ermee verricht worden. Het is dan ook niet toegestaan de pas uit te lenen aan derden.

Verwerkersovereenkomst

De gemeente werkt samen met een IT-leverancier. Alle persoonsgegevens die worden verwerkt, worden AVGproof beschermd en middels een verwerkersovereenkomst zijn hier met de IT-leverancier afspraken over gemaakt.

Hoe en welke rechten uit de AVG kunnen worden uitgevoerd?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een aantal rechten voor de persoon van wie de gegevens zijn. Als inwoner is het mogelijk om via het contact opnemen met de gemeente één of meerdere van de volgende rechten uit te voeren waarover dit protocol gaat. De andere rechten genoemd in de AVG zijn uitgesloten vanwege de wettelijke grondslag en de noodzaak voor een taak uitvoering van algemeen belang of openbaar gezag.

  1. Recht op inzage (overzicht van welke gegevens er van mij zijn vastgelegd)
  2. Recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens, maar in dit protocol alleen mogelijk bij oude, niet direct relevante gegevens)
  3. Recht op rectificatie (het aanpassen van gegevens die niet juist zijn verwerkt)

Voor meer informatie verwijzen we onze inwoners graag naar de privacyverklaring op de website. Hierin zijn ook de gegevens opgenomen hoe in relatie tot de AVG contact opgenomen kan worden met de gemeente.