Privacyverklaring Gemeente Oude IJsselstreek bij afvalinzameling

Bij afvalinzameling verwerkt de gemeente Oude IJsselstreek persoonsgegevens van haar inwoners. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Anne-Marie Nas
Tel:        0314-377377
Mail:     a.nas@doetinchem.nl

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Afvalinzameling aan of bij huis
  • adresgegevens
  • nummer minicontainer of nummer afvalpas met uniek identificatienummer
  • aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainer of via afvalpas)
  • gebruik regeling gratis ledigingen of stortingen (via Belastingpakket)
 • Ophalen van kringloopgoederen en kapotte huisraad
  • NAW-gegevens
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon, website of app) indien de melder of aanvrager dit zelf aangeeft:
  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • inhoud verzoek/klacht/melding

Doelen van verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Verbeteren van de afvalscheiding om de milieudoelstellingen uit het VANG-beleid te behalen (VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof) met een financiële prikkel voor restafval
 • Inzamelen van afval, waaronder adresgebonden inzameling (zoals het op afspraak ophalen van grof groen afval, kringloopgoederen en kapotte huisraad)
 • Uitgifte van afvalpassen of minicontainers
 • Inning en berekening van afvalstoffenheffing
 • Uitvoeren regeling voor gratis ledigingen of stortingen in Belastingpakket
 • Voorkomen van afvaltoerisme
 • Voorkomen van afvalstortingen bij voorzieningen voor huishoudens door bedrijven die geen reinigingsrecht betalen
 • Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing op basis van geanonimiseerde data (zoals routeoptimalisatie)
 • Beantwoording van vragen, behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen op basis van geanonimiseerde data
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Om genoemde doeleinden te kunnen bereiken heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig in het kader van de afvalinzameling en de gemeentelijke afvalstoffenverordening. Indien u weigert in dat kader uw persoonsgegevens te verstrekken kan het voorkomen dat het door u aangeboden afval niet wordt ingezameld, dan wel dat de gemeente handhavend zal optreden. Raadpleeg over de verplichtingen in het kader van het aanbieden van afval de afvalstoffenverordening.

Wettelijke grondslag voor verwerking

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de vervulling van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden

In het kader van de afvalinzameling maakt de gemeente gebruik van dienstverleners. Zo laat de gemeente afval inzamelen door Buha B.V. en maakt zij gebruik van de IT diensten van Inovim, GouwIT en Kliko.

Aan deze derden kunnen uw persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd worden verstrekt. Deze derden verwerken deze persoonsgegevens binnen de applicatie uitsluitend niet meer dan strikt noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. De gemeente heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan via verwerkersovereenkomsten. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Uw persoonsgegevens zullen door de gemeente niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is en niet meer dan strikt noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging

De gemeente neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. De gemeente heeft een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en heeft afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden die hiervoor zijn genoemd.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit volgt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling.

U heeft het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wenst u een verzoek in te dienen, dan kunt u deze richten aan:

Gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Tel: (0315) 292 292

Wijzigingen privacyverklaring

De gemeente Oude IJsselstreek kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd gepubliceerd op de website van de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeente Oude IJsselstreek raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Datum laatste wijziging: 22 augustus 2023