Koop openbaar groen

Algemeen

Wilt u gemeentegrond kopen voor het uitbreiden van uw tuin? Of heeft u wellicht al gemeentegrond in gebruik en is hiervoor nog niks geregeld? Meer informatie over snippergroen in onze gemeente vindt u terug op deze pagina. Kunt u de juiste informatie niet vinden of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, we informeren u graag.

Snippergroen is gemeentegrond van vaak kleine omvang en heeft geen of minimale belevingswaarde of functie voor de openbare ruimte. Snippergroen bevindt zich op diverse plekken in onze gemeente. Als het snippergroen grenst aan een huisperceel dan kan het mogelijk gekocht of gehuurd worden ter uitbreiding van de tuin.

Of een stukje grond uitgegeven kan worden, wordt door ons getoetst aan vaste uitgiftecriteria. Heeft de grond nog enige functie voor de openbare ruimte of liggen er belangrijke kabels en leidingen in de grond, dan wordt de grond niet verkocht. Is verkoop geen optie dan wordt er gekeken of verhuur mogelijk is.

In onze gemeente zijn ook situaties waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond, maar waar nog geen afspraken over zijn gemaakt. Dat is een situatie die niet wenselijk is en daarom willen we dit oplossen. In deze situaties scheppen we graag duidelijkheid en bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verder gebruiken van de grond.

Aanvraag Snippergroen

Wilt u weten of u snippergroen kunt kopen bij uw woning? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Voeg hierbij een tekening en eventueel foto’s van de grond. We doen ons best om u binnen 6-8 weken antwoord te geven.

Aanvraagformulier aankoop openbaar groen

Aanpak in gebruik genomen gronden

Op verschillende locaties in de gemeente wordt ook zonder afspraak gemeentegrond gebruikt. Het gaat hier om situaties waarbij inwoners grond van de gemeente gebruiken voor privédoeleinden zoals het gebruik als tuin. Hier zijn geen (schriftelijke) afspraken gemaakt over het gebruik van de grond. Vaak zijn inwoners zich hier niet van bewust. Wij willen het gebruik van gemeentegrond goed geregeld hebben. Daarom willen wij in deze situaties afspraken maken en waar mogelijk de grond aan inwoners te koop aanbieden.

Ons uitgangspunt is de feitelijke en de juridische situatie zoveel mogelijk met elkaar gelijk maken. Hierbij vinden we het gelijkheidsbeginsel erg belangrijk. Wij willen dat de voorwaarden van het gebruik van snippergroen voor nieuwe én bestaande gebruikers gelijk is. Dat is namelijk wel zo eerlijk. Daarnaast is het onze wettelijke taak om op te treden tegen onrechtmatig gebruik en het mogelijk verlies van grond.

Planning

We gebruiken een gebiedsgerichte aanpak en behandelen kern voor kern. De afgelopen periode hebben we ons gericht op Terborg en Etten. Binnenkort ontvangen bewoners van Silvolde bericht.

Aanpak

Bestaande gebruikers worden door ons per brief geïnformeerd over het gebruik van gemeentegrond. Hierbij ontvangen zij een tekening en een omschrijving van de bewuste grond. In de brief leggen wij uit wat voor hen specifiek de mogelijkheden zijn en hoe het proces er daarna uitziet. Voor bestaande gebruikers worden telefonische spreekuren en inloopmomenten georganiseerd. Hierin leggen we meer uit over ons beleid en beantwoorden we mogelijke vragen.

Persoonlijk contact

Een dergelijke brief roept mogelijk vragen op of inwoners willen de informatie graag aanvullen. We vinden persoonlijk contact daarom erg belangrijk. Wij komen graag met inwoners in contact.

Uitgiftecriteria

Elke aanvraag of gebruikssituatie wordt getoetst op vaste uitgiftecriteria. Deze criteria zijn van belang voor de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte.

Openbaar groen kan worden verkocht indien:

 • Het binnen de stedenbouwkundige opzet verantwoord is het af te stoten en de groenstrook niet karakteristiek/of beeldbepalend is voor de wijk.

Belangrijke functies van groen zijn o.a. aankleding van wijken, afplanten van minder aantrekkelijke zaken als parkeerterreinen, kopse gevels, achtertuinen, e.d., wegbegeleiding, speelruimte en het creëren van privacy. Het vaststellen van stedenbouwkundige waarde is bij uitstek een actie die bij een breed opgezette projectgroep thuishoort (groenbeheer, groenbeleid en ruimtelijke ordening).

 • Het geen belangrijke natuurfunctie heeft.

Van een belangrijke natuurfunctie is sprake als het groen onderdeel uitmaakt van een aaneengesloten structuur van groen dat op basis van natuurlijke principes wordt beheerd of van groot belang is als voortplantings- of rustplaats van diersoorten of groeiplaats van (bijzondere) plantensoorten.

 • Het ingericht kan worden als tuin (met daarin toegestane bouwkundige elementen) en dit na de bestemmingsplanwijziging acceptabel is.

Alvorens te besluiten om tot verkoop over te gaan, is het belangrijk te bepalen of het inwisselen van een stuk openbaar groen (met de mogelijkheid om als gemeente ten behoeve van het algemeen belang te bepalen hoe het eruit ziet en welke functionaliteit er aan kan worden toegekend) voor een tuin waarin grote vrijheid bestaat van inrichten (vergunningvrij bouwen kent veel vrijheid), acceptabel is.

 • Het grenst aan het eigendom van de verzoeker/gebruiker en er door verkoop geen onlogische eigendomsverhoudingen en/of grenzen ontstaan.

Als groen niet grenst aan het eigendom van de verkrijger, ontstaat bij verkoop een onduidelijke situatie. Voorkomen moet worden dat op allerlei plekken onduidelijke activiteiten kunnen ontstaan (van groentetuin tot kwekerij van opslag tot privéstortplaats). Wat niet wenselijk is, is om gronden te verkopen achter andermans eigendom (privacy).

 • Er geen kabels- leidingen in het perceel aanwezig zijn.

Met als uitzondering dat de desbetreffende nutsbedrijven kunnen instemmen met verlegging van de kabels/leidingen en met het vestigen van een recht van opstal op kosten van koper.

 • De veiligheid (verkeer en sociaal) niet in gevaar komt.

Bij verkoop dienen er geen onoverzichtelijke of verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld groen in bochten langs kruispunten en langs fietspaden) te ontstaan.

 • De eventueel resterende groenstrook beheersbaar blijft voor onderhoud.

De nieuwe grens/grenzen dienen zodanig te lopen dat het beheer van te handhaven openbaar gebied zonder hinder kan worden uitgevoerd.

 • Het groen aan meerdere particuliere eigendommen grenst, de gehele strook in één keer wordt uitgegeven. Er mogen geen reststukken en geen onlogische grenzen (verspringingen) ontstaan. Mocht een van de gegadigde interesse hebben maar om (financiële) redenen op dat moment niet aan kunnen kopen, dan zal dit met een (tijdelijke) huur(koop)overeenkomst opgelost kunnen worden.

De perceeleigenaren moeten een gezamenlijk verzoek indienen om uitgifte te kunnen bewerkstelligen. Slechts een gezamenlijk verzoek komt voor behandeling in aanmerking. 

Daarnaast kunnen er ook andere situaties zijn waarbij wij de grond niet willen verkopen. Soms is daarom huren wel mogelijk. Dit kan zich voordoen als wij de grond slechts tijdelijk in gebruik willen geven in verband met eventueel toekomstige ontwikkelingen op en/of bij de betreffende grond. Ook komt het voor dat we de grond alleen willen verhuren, omdat we de regie over het gebruik van de grond in handen willen houden. In zulke gevallen zullen specifieke gebruiksbepalingen in de huurovereenkomst worden opgenomen, denk bijvoorbeeld aan het niet toestaan van een erfafscheiding.

De volledige toelichting op de uitgiftecriteria leest u terug in de uitvoeringsnota verkoop openbaar groen

Gebruiksvoorwaarden

Snippergroen wordt verkocht of verhuurd in de huidige staat. Na de overdracht of bij aanvang van de overeenkomst mag de grond gebruikt en ingericht worden als tuin. Bij aankoop is het bouwen op de grond mogelijk, mits het bestemmingsplan dit toelaat. Als de bestemming van de grond bij aankoop nog niet overeenkomt met het gebruik als tuin, dan spannen wij ons in om dit bij de eerstvolgende herziening te actualiseren. Via het www.omgevingsloket.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u nagaan wat de (vergunningsvrije) bouwmogelijkheden zijn. Bij verhuur van snippergroen zijn bouwwerken minder wenselijk en zijn bouwwerken soms niet of enkel alleen vergunningsvrij toegestaan.

Grondprijzen

Snippergroen is te koop voor € 70,- per m² kosten koper. Met kosten koper wordt bedoeld dat de kosten van de verkoop voor rekening van de koper komen. Denk hierbij aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en de kosten voor het Kadaster. Om een idee te geven van deze kosten, hebben wij een kostenoverzicht opgesteld.

De huurprijs voor snippergroen is jaarlijks € 2,80 per m². De huurprijs wordt elk jaar aangepast aan de hand van de Consumentenprijsindex. Het sluiten van een huurovereenkomst kost niets.

Verjaring gemeentegrond

Als gemeentegrond al lange tijd wordt gebruikt dan kan er na een bepaalde tijd sprake zijn van verjaring. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de grond in bezit is genomen. Verjaring bij gemeentegrond wil zeggen dat het eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar, in dit geval de gemeente, is overgegaan op de inbezitnemer doordat de rechtsvordering is verjaard. Graag leggen we uit welke vormen van verjaring er zijn en hoe wij hier als gemeente mee omgaan.

Uitgangspunten verjaring

We hanteren bij verjaring een aantal uitgangspunten op basis van landelijke wetgeving en rechtspraak:

 1. Het eigendom is in Nederland heel goed beschermd. Van verjaring is niet snel sprake. Dit geldt in het bijzonder voor gemeentegrond. Een beroep op verjaring dient dan ook aan strikte vereisten te voldoen.
 2. Degene die zich op verjaring beroept, moet kunnen bewijzen dat er sprake is van verjaring.
 3. Is sprake van verjaring, dan werkt de gemeente in beginsel mee aan de erkenning van deze verjaring.
 4. Het in bezit nemen en houden van gemeentegrond, wetende dat deze grond eigendom is van de gemeente, is onrechtmatig en kan leiden tot een schadevergoeding.
 5. Bij eventuele toewijzing van het beroep op verjaring draagt de verkrijger de kosten van inschrijving van verjaring in de openbare registers. De gemeente vergoedt niet de eventueel gemaakte kosten die met een beroep op verjaring samenhangen.

Verjaringsvormen

Er zijn twee vormen van verjaring: verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring geldt een verjaringstermijn van 10 jaar en zal er sprake moeten zijn van handelen te goeder trouw. Bij bevrijdende verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, waarbij handelen te goeder trouw geen vereiste is. Bij beide vormen van verjaring zal wel sprake moeten zijn van bezit.

Bezit

Bezit betekent dat iemand de gemeentegrond minimaal 10 dan wel 20 jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft gehad. Of er sprake is van bezit kan per situatie verschillen. Het gaat erom welke handelingen zijn verricht op de betreffende gemeentegrond en hoe de grond er uit heeft gezien. Voor een geslaagd beroep op verjaring is het belangrijk dat degene die de grond in gebruik heeft genomen, zich echt als eigenaar van de grond gedraagt. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn dat de oorspronkelijke eigenaar (de gemeente) geen macht meer heeft over de grond.

Schadevergoeding

Bij een geslaagd beroep op verjaring verliezen wij onze grond. Uit rechtspraak blijkt dat eigendomsverlies door verjaring het gevolg kan zijn van onrechtmatig handelen. In sommige gevallen kunnen wij daarom een schadevergoeding eisen van de nieuwe eigenaar. Meestal zal de schadevergoeding een geldbedrag zijn. Hierbij hanteren wij de grondprijs van snippergroen. In plaats van geld kunnen wij ook de teruglevering van de grond eisen. Bijvoorbeeld bij een dringende reden als de grond nodig is voor een herinrichting van het openbaar gebied, of indien er kabels en leidingen in de grond liggen die toegankelijk moeten blijven. Een geslaagd beroep op verjaring kan dus leiden tot een schadevergoeding, waardoor naast de inschrijvingskosten ook nog een schadevergoeding dient te worden betaald.

Beroep op verjaring

Wilt u een beroep op verjaring doen? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons laten weten. Stuur hierbij ook bewijs mee. Voor een geslaagd beroep op zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring moet er bewijs aangeleverd worden. Dit kunnen gedateerde foto’s, video’s of ander beeldmateriaal zijn, facturen of andere documenten die aantonen dat en door wie er ‘bezitsdaden’ zijn gepleegd, wanneer en over welke periode. Ook getuigenverklaringen kunnen als aanvullend bewijs dienen. Een getuige moet wel een eigen verklaring schrijven, de getuige mag zelf geen partij zijn of een belang hebben bij de uitkomst van het beroep. Zonder bewijs kunnen wij een beroep op verjaring niet beoordelen en nemen wij deze niet in behandeling.

Vragen?

Wilt u meer weten over snippergroen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0315 – 292 292 of per e-mail via snippergroen@oude-ijsselstreek.nl.

Telefonische spreekuren

Er zijn telefonische spreekuren op maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Komt dat niet uit? Stuur dan een e-mail. Er wordt dan een (telefonische) afspraak met u gemaakt voor een ander moment of uw vraag wordt per e-mail beantwoord.

Inloopmomenten Terborg

Wilt u liever even bij ons binnen lopen? U bent elke maandag tussen 13.00 en 16.00 uur welkom in De huiskamer in Terborg (Hoofstraat 39).

Let op: Het spreekuur in Terborg loopt tot en met 24 juli 2023.