Afkoppelsubsidie

Algemeen

Ons klimaat verandert. We krijgen hierdoor steeds meer last van hevige regenbuien, hitte en droogte. De hevige regenbuien kunnen zorgen voor een overbelasting van het riool. Ook kan er overlast komen door water op straat. Door minder regenwater in het riool te lozen, voorkomen we deze problemen.

Afkoppelen

Afkoppelen is het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het (gemengd)riool terechtkomt. Oude IJsselstreek doet dit door het regenwater via aparte rioolbuizen de grond in te laten zakken. Als bij uw eigen huis het regenwater wordt afgevoerd via een gemengd riool, kunt u ook afkoppelen. Dit kan door de regenpijp(en) door te zagen en het water in de tuin laten lopen. Hierbij maakt u bijvoorbeeld een ondergrondse opvang of verlaagt u een stuk van de tuin.  

We zorgen voor minder water in het riool door het afkoppelen van zogenaamde verharde oppervlakken. Dit zijn bijvoorbeeld daken van woningen en schuren, straten en terrassen. Door uw regenpijp(en) af te koppelen van het vuilwaterriool draagt u bij aan een schonere leefomgeving. U zorgt ervoor dat de grond in uw eigen tuin gezond blijft en niet verdroogt. Ook hoeft u geen kostbaar drinkwater te gebruiken om uw tuin te sproeien. Het schone regenwater wordt namelijk hergebruikt!

Subsidie aanvragen

Oude IJsselstreek wil graag dat u gaat afkoppelen en heeft daarvoor een afkoppelsubsidie. Hieronder kunt u zien welke stappen u moet volgen om de subsidie te krijgen en hoe u een aanvraag moet doen.

Stap 1: Kijk of u aan de voorwaarden voldoet

Voor de afkoppelsubsidie zijn een aantal algemene voorwaarden gesteld. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een plan maken voor het afkoppelen. 

Algemene voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Oude IJsselstreek en bent aangesloten op de gemengde riolering.
 • U bent een particulier.
 • U bent nog niet gestart met het afkoppelen van de regenpijp(en). 
 • U koppelt minimaal 25m2 af. 
 • U moet het afkoppelen 6 maanden nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd afgerond hebben. 
 • De af te koppelen woning/verharding is gebouwd/aangelegd voor 2012.

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Oude IJsselstreek 

Stap 2: Bepaal de afkoppelmethode

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een plan maken voor het afkoppelen. Er zijn verschillende opties voor het afkoppelen. Hieronder worden de verschillende opties uitgelegd. Ook ziet u hoeveel subsidie u kunt krijgen per manier van afkoppelen. 

Alleen de regenpijpen afkoppelen (€ 150,00)

Bij het afkoppelen van de regenpijp zaagt u de regenpijp een stuk boven de grond af. Het onderste stukje pijp haalt u weg. De regenpijp die de grond in gaat dekt u af met een deksel of tegel. Plaats een bocht op het overgebleven stuk regenpijp. U kunt het water met een gootje of buis naar een plek in de tuin laten afvoeren waar het in de grond kan zakken. Ook kunt u een regenton met een overloop plaatsen. Let op, alleen het plaatsen van een regenton is geen afkoppeling. Als de regenton vol is moet het overtollige water goed kunnen wegzakken in uw eigen tuin. U kunt een emmertest doen om te kijken of dit kan in uw tuin. Het afkoppelen mag namelijk geen overlast geven aan de omgeving. 

Afkoppelen en afvoeren naar gemeentelijk regenwaterriool of oppervlaktewater (€ 4,00 per m2)

Na het afkoppelen van de regenpijp kunt u het regenwater ook afvoeren naar een afgekoppelde straat waar een apart regenwaterriool is aangelegd (dit herkent u aan dubbele putten in de weg). Er is hier wel voldoende opslag nodig van het regenwaterriool. Dit controleert de gemeente. Ook kan het zijn dat uw tuin aan een sloot of vijver ligt. Dan mag u in veel gevallen het regenwater hier rechtsreeks naar afvoeren. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van de eigenaar van het water (zie de bijlagen). Dit is bijvoorbeeld het Waterschap of de gemeente. 

Afkoppelen en verwerken op eigen terrein met (infiltratie)voorziening (€ 10,00 per m2)

Het afkoppelen en ondergronds verwerken is erg geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar ook voor kleinere tuinen

Het water van de afgekoppelde regenpijp wordt door een buis of goot afgevoerd naar een plek in de tuin. Hier wordt een gat gegraven waarin bijvoorbeeld een grindkoffer of infiltratiekoffer(s) wordt geplaatst. Deze opslag moet wel een minimale opslag hebben van 10 liter per m2 af te koppelen oppervlak. Stel dat uw dak een oppervlak heeft van 60m2, dan moet u 60 X 10 = 600 liter water kunnen vasthouden. Dit water moet binnen 48 uur de grond in zijn gezakt (doe bijvoorbeeld een emmertest). Let er wel op dat de ondergronds waterberging het goed blijft doen, plaats bijvoorbeeld bladvangers of zandvangputten. Een niet goed werkende waterberging wordt gezien als een aangekoppeld regenpijp. 

Afkoppelen en bovengronds vasthouden is erg geschikt voor grotere tuinen

Het water van de afgekoppelde regenpijp wordt door een buis of goot afgevoerd naar een plek in de tuin. Hier wordt vervolgens bijvoorbeeld een wadi, vijver of verlaagd terras aangelegd waar het water in de grond kan zakken. Deze opslag moet wel een minimale opslag hebben van 10 liter per m2 af te koppelen oppervlak. De plek waar het water naartoe gaat moet lager liggen dan de woning. Het kan voorkomen dat er een tijdje water blijft liggen op deze plek als het regent. Houdt hier rekening mee, ook voor eventuele buren. 

De volgende (technische) eisen gelden voor het afkoppelen. 

 1. Om het hemelwater af te kunnen voeren naar de straat of oppervlaktewater, die niet van de gemeente Oude IJsselstreek is, heeft u de schriftelijke toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
 2. De gemeente Oude IJsselstreek kijkt of bij het afvoeren van regenwater naar de straat of er voldoende capaciteit is. 
 3. Wanneer hemelwater op eigen terrein wordt geïnfiltreerd, moet de infiltratievoorziening een minimale bergingscapaciteit hebben van 10 liter per m (= 10 mm) af te koppelen verhard oppervlak. Het hemelwater moet binnen 48 uur op eigen terrein geïnfiltreerd zijn,  zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende regenbui.
 4. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een controle ter plaatse.
 5. De aangelegde infiltratievoorzieningen moeten zodanig onderhouden worden dat deze voorziening blijft functioneren. Eenmaal afgekoppeld verhard oppervlak mag niet meer worden aangekoppeld.
 6. Een niet goed functionerende voorziening wordt aangeduid als weer aangekoppeld.
 7. Het afgekoppelde hemelwater mag niet zorgen voor overlast op aanliggende percelen.
 8. De subsidie kan geweigerd worden als de infiltratie of afvoer naar openbaar gebied of oppervlaktewater niet haalbaar is of het vanuit milieu-hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

Stap 3: Maak een plan en neem foto’s

Als u de manier van afkoppelen heeft gekozen maakt u een schets of ontwerp van uw idee. Laat hierbij zien: 

 • Hoe u gaat afkoppelen (bijvoorbeeld het aanleggen van een waterberging, of afvoer naar de straat)
 • Welk oppervlak (in m2) u gaat afkoppelen
 • Welke regenpijpen afgekoppeld worden (indien van toepassing).
 • Hoe groot de inhoud is van de waterberging in liters (indien van toepassing). 

Neem duidelijke foto’s van de huidige afvoersituatie, de regenpijp(en) en de tuin. 

Stap 4: Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Als u een plan heeft gemaakt dat aan de eisen en voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag doen. Hou voor de aanvraag de volgende dingen bij de hand

 1. Digi-D of e-herkenning
 2. Rekeningnummer 
 3. Adresgegevens
 4. Indien van toepassing een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand of perceel. 
 5. Indien van toepassing een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waarop regenwater wordt geloosd
 6. Grootte van het verhard oppervlak in m2 
 7. Een schets met de afkoppelmethode
  1. Hoe gaat u afkoppelen
  2. Welke regenpijp(en) afgekoppeld worden
  3. Indien van toepassing: hoe groot de inhoud (in liters) is van de waterberging
 8. Foto’s van de huidige situatie
Aanvraagsubsidieregeling afkoppelen hemelwater

Heeft u geen DigiD? U kunt dit eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Bent u getrouwd en wilt u DigiD aanvragen? Doe dit dan direct voor uw partner. 

U kunt het aanvraagformulier ook opvragen door contact op te nemen met de gemeente via (0315) 292 292.

Stap 5: Voorlopige beslissing

Nadat u een aanvraag heeft gedaan wordt er binnen 8 weken beslist of u recht heeft op de subsidie. Het kan zijn dat de gegevens of de bijlagen niet compleet zijn. Dan moet u deze nog aanvullen. Als dit niet het geval is krijgt u een voorlopige subsidie beschikking. Hierin staat hoeveel subsidie u krijgt als alles goed wordt uitgevoerd.

Stap 6: Start met afkoppelen

Als u een voorlopige subsidie beschikking heeft gekregen kunt u aan de slag met de werkzaamheden. Binnen 6 maanden na de beschikking moet u het afkoppelen voltooid hebben. Anders wordt de subsidiebeschikking ingetrokken. Let op! Zorg ervoor dat u tijdens het afkoppelen duidelijke foto’s maakt van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld dat u een goot aanlegt of een waterberging ondergronds maakt. Deze foto’s heeft u nodig bij het gereed melden.

Stap 7: Gereedmelding werkzaamheden

Uiterlijk 6 weken nadat u klaar bent met de werkzaamheden moet u het afkoppelen gereed melden. Dit is nodig voor de vaststelling van de subsidie en gaat via het ‘gereed melden subsidieregeling afkoppelen hemelwater’ formulier. U kunt tijdens het proces een controle krijgen van de gemeente. Binnen 8 weken krijgt u een definitief besluit. Als alles in orde is ontvangt u het subsidiebedrag binnen 4 weken op het door u vermelde rekeningnummer.

U kunt ook het afkoppelen gereed melden door de vragen in te vullen op het ‘gereed melden webformulier’ op MIJNOIJ.

Bijlagen

Samen zorgen we ervoor dat we het riool minder belasten en regenwater langer vasthouden. Dit doen we voor een betere leefomgeving. Wilt u meer weten over wat de gemeente doet tegen wateroverlast en wat u zelf kunt doen?

Kijk dan op: meld wateroverlast op straat. Heeft u vragen over deze subsidie? Mail dan naar info@oude-ijsselstreek.nl of bel tijdens werkdagen naar (0315) 292 292.