Windmolens

Aanvraag windmolens

Wilt u een windmolen met een ashoogte kleiner dan 25 m realiseren? Bekijk welke stappen u hiervoor dient te ondernemen.

 1. Bekijk de kaart hieronder in welke zone uw beoogde projectlocatie valt. Vervolgens kunt u in de inpassingsmatrix bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 2. Bekijk de informatie over landschappelijke inpassing en participatiecriteria. Hiermee zijn de randvoorwaarden bij u bekend.
 3. Initiatiefnemers dienen een principeverzoek volgens de richtlijn in (zie boven). U kunt het verzoek mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl.
 4. Wij beoordelen uw verzoek. Bij een positieve uitslag gaat het initiatief door naar een reguliere projectprocedure. Hiervoor dient de initiatiefnemer o.a. een aanpassingsplan en een projectplan in.

Bekijk de inpassingskaart

Bekijk informatie over het participatieplan, inpassingsplan en de procedurele kosten

Individueel traject voor grote windmolens (ashoogte groter dan 25 m)

De ruimtelijke afweging voor initiatieven van grote windmolens vallen buiten dit kader. Ze worden als maatwerk afzonderlijk behandeld en volgen de reguliere RO procedures.

Voordat initiatiefnemers een aanvraag indienen, vindt er vooroverleg met de gemeente plaats. Tijdens dit vooroverleg gaat de gemeente ook in op de landschappelijke inpassing en de participatiegraad. Voor de participatie zullen de voorwaarden lijken op die voor grote zonnevelden.

Bekijk de participatiecriteria van zonnevelden

Inpassingsmatrix

Bekijk de inpassingskaart
 

Ashoogte Binnen waardevol landschapBinnen kansgebiedBinnen kansgebied met waarde bestemmingsplan buitengebiedOp (toekomstige) bedrijventerreinen

Aanvullende opmerkingen:

Voor alle categorieën gelden de algemene criteria voor inpassing.

 

< 15 m

tiphoogte


 

Mini

windmolens

JaJa

Ja, Mits:

 • rekening houdend met de waarde bij de inpassing
Ja

In huidige bestemmingsplan Buitengebied:

Tot een (tip)hoogte van 15 meter toegestaan binnen het bouwvlak van bedrijfsmatige bestemmingen (voor agrarische- en niet-agrarische bedrijven).

< 25 m ashoogte


 

kleine windmolens

Nee, tenzij:

- er bijzondere omstandigheden zijn

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble
 • rekening houdend met de waarde bij de inpassing

 

Ja

 

Eén stuk per erf, bij meer wordt het maatwerk in overleg

> 25 m ashoogte


 

grote windmolens 

Nee, tenzij:

- er bijzondere omstandigheden zijn

Ja, Mits:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

rekening houdend met de waarde bij de inpassing

Ja, Mits:

 • maatwerk
Alle initiatieven voor grotere windmolens worden als maatwerk elk afzonderlijk beoordeeld binnen de wettelijke milieuvoorschriften. Het gaat dan alleen om initiatieven in het zuid- en zuidwestelijke deel van de gemeente.

Inpassings- en participatiecriteria

Inpassingscriteria mini- en kleine windmolens

Voor de mini- en kleine windmolens met een ashoogte < 25m zijn de volgende inpassingscriteria van toepassing:

 • De molens voldoen aan de wettelijke milieunormering voor geluid, slagschaduw e.d.;
 • Solitaire opstelling alleen gekoppeld aan erven of bedrijfsgebouwen (dus onderdeel van het erfensemble);
 • Rekening houden met zichtlijnen in het landschap vanaf huizen, wegen en paden, monumentale gebouwen;
 • Paden en wegen die openbaar zijn blijven openbaar;
 • In het bouwwerk is rekening gehouden met de fauna in het gebied;
 • De afstand tot de woning, of bebouwing als geen woning aanwezig is, mag niet meer zijn dan 100m;
 • Er moet worden gestreefd naar een rustig en ordelijk beeld in het landschap, passend bij het karakter van het landschap.

Participatiecriteria mini- en kleine windmolens

De mate van procesparticipatie is onderdeel van de beoordeling van een initiatief voor een windmolen met een ashoogte <25m. Een schets van de mogelijkheden is onderdeel van het principeverzoek. De initiatiefnemers werken de participatie verder uit in het participatieplan wanneer het proces van de omgevingsvergunning wordt ingegaan.

Procesparticipatie (minimale inspanning):

 • De initiatiefnemer van een kleine windmolen toont aan contact te hebben gehad over het plan met de direct omwonenden binnen een straal van 1 km.
 • De initiatiefnemer organiseert in de volgende processtap een informatiebijeenkomst in de Nederlandse taal.
 • De initiatiefnemer biedt participatiemogelijkheden in het ontwerp aan en werkt dit uit in het participatieplan wanneer het proces van de omgevingsvergunning wordt ingegaan.

Financiële participatie:

 • Er gelden geen richtlijnen voor financiële participatie.

Richtlijn principeverzoek

De initiatiefnemer van mini en kleine windmolens dient een principeverzoek in. Als uit de eerste beoordeling blijkt dat het initiatief voldoet, gaat het de reguliere projectprocedure in.

Een principeverzoek bevat minimaal deze onderwerpen:

 1. Een kaartje met de specifieke locatie (ingekleurd)
 2. Technische gegevens
  • Opstelling: schetsontwerp met afmetingen, afstanden tot kwetsbare objecten, en ruimtegebruik
  • Energieopbrengst: Opgesteld vermogen en verwachte energieopbrengst van het initiatief.
  • Hoeveel draagt het bij aan de doelstelling van de gemeente?
  • Techniek
 3. Haalbaarheid
  • Netaansluiting
  • Grondpositie status
  • Maatschappelijke impact
  • Inschatting ontwikkelkosten in de projectfasering
 4. Toetsing aan het beleid
  • Aansluiting bij inpassingskaart, - matrix, -criteria
  • Situatie bestemmingsplan
 5. Voorstel voor landschappelijke verbetering