Omgevingswet

Per 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking

Wat is de Omgevingswet

Onze leefomgeving vraagt om een verruimende kijk. Op wonen en werken, op mens en dier, op een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing. Want Nederland wordt niet groter, dus dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. Nu en in de toekomst.

De Omgevingswet helpt hierbij met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, krijgt ermee te maken. De Omgevingswet verplicht iedereen om de omgeving op tijd te informeren over de plannen. Dat geldt dus ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doen gaat straks eenvoudig via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Daar werken alle overheden samen, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Het is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Bekijk de uitleg van de landelijke overheid in de animatie omgevingswet 2022.

We werken straks niet meer met bestemmingsplannen, maar elke gemeente maakt een omgevingsvisie (zie informatie bij Toekomstvisie) en een afgeleide hiervan wordt een Omgevingsplan, waar in staat welke bestemming bepaalde gebieden hebben. Weten wat een Omgevingsplan inhoudt? De landelijke overheid heeft in deze animatie uitgelegd wat erbij komt kijken.

Bekijk de animatie omgevingsplan en afwegingsruimte.

Omgevingsvergunning

Gaat u iets verbouwen aan uw huis? Bent u ontwikkelaar en maakt u plannen voor een nieuw winkelcentrum of bedrijventerrein? Onder de nieuwe Omgevingswet heeft u dan straks maar één vergunning nodig voor al uw plannen. En u checkt dan ook heel eenvoudig of uw plannen kans van slagen hebben via het Omgevingsloket. Alles op een plek. Tot dat het Omgevingsloket klaar is, kunt u terecht voor uw plannen en vergunningen op onze website.

Alles even op een rij:

De Omgevingswet voor plannenmakers

  • straks 1 vergunning, 1 loket
  • participeren met de omgeving
  • meer draagvlak creëren
  • eenvoudige inzage door de gemeente

De Omgevingswet voor belanghebbenden

  • weten wat er speelt in de omgeving
  • meer ruimte voor inspraak
  • samen bereik je meer

Samenwerken en Participatie

Samenwerken met de gemeente

In de Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor participatie; de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Het idee erachter is dat inwoners meer betrokken raken bij hun eigen omgeving. Dus maakt u plannen die invloed hebben op de omgeving? Dan betrekt u zelf de belanghebbenden erbij. Bouwt u een grote schuur, dan overlegt u eerst met de buren. En ontwikkelt u een kantoorcomplex, dan betrekt u de omliggende wijk.

Wilt u weten hoe u dit het beste kunt doen? Bekijk het stappenplan.

Voor ons betekent het: u wordt vaker betrokken bij het maken en uitvoeren van plannen. Hoe dat precies gaat? Dat staat omschreven in het Participatiebeleid wat we met de inzichten van ongeveer 500 inwoners, de raad en collega’s hebben geschreven. De Omgevingswet schrijft voor, dat gemeente een participatieverordening moeten hebben. Een verordening is een juridisch document, waarin de afspraken staan die we maken met raad en inwoners. Het beleid is een uitwerking en uitleg van deze regels in de verordening.

Bekijk de verordening

Op 15 december 2021 heeft de raad ingestemd met het Participatiebeleid en in 2022 zullen we dit gaan uitvoeren.

Meer informatie over Participatie

Toekomstvisie

Een kijk op de omgeving Oude IJsselstreek

Om ons voor te bereiden op de Omgevingswet is de gemeente Oude IJsselstreek begonnen met een Toekomstvisie: een basis voor toekomstige plannen en een stap op weg naar de omgevingsvisie, die alle gemeenten moeten ontwikkelen. Het doel: door samenwerking tussen ruimtelijke, sociale en economische beleidsvelden een toekomstbestendige gemeente voor jong en oud ontwikkelen. Het thema Brede Welvaart gebruiken we hierbij als kompas. En we gaan ervoor om dat structureel te verankeren, waarbij onze uitgangspunten ‘leven’ en ‘het maken’ belangrijke checkpoints zijn.

Bekijk de volledige toekomstvisie

De Toekomstvisie geeft ook een richtlijn voor de mogelijkheden voor ontwikkeling per gebied. Begin volgend jaar maken we een begin met de omgevingsvisie, samen met u.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Per 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Heeft u (ver)bouwplannen, dan toetsen wij nu of uw plan(nen) binnen de bestemming op de betreffende locatie past.  Na 1 juli 2023 bestaat het bestemmingsplan niet meer. We werken dan met een omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente. Past uw plan niet binnen het geldende omgevingsplan, dan moet een wijzigingsprocedure volgens de regels van de Omgevingswet worden doorlopen. Dit werkt anders dan wijziging van een bestemmingsplan.

1 juli 2023 lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding uw plan kan maanden in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan flora -en faunaonderzoek of bodemonderzoek. Dit kan betekenen dat u nu al rekening moet houden met de mogelijkheid dat uw plan niet meer in behandeling genomen kan worden onder de huidige wetgeving. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk op 30 juni 2023 ter inzage ligt, wordt nog onder de bestaande wetgeving behandeld. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat ná 30 juni 2023 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving.

(Doorlooptijd) bestemmingsplanprocedure

Voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan wordt gelegd, moet er veel gebeuren. Er zijn onderzoeken nodig en onderbouwing, waaruit blijkt dat de plannen voldoen aan – kort gezegd – de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Niet elke ontwikkeling is hetzelfde, de doorlooptijd is dan ook wisselend. Bij een ontwikkeling waarvoor (veel) onderzoeken (bijv. flora en fauna en eventuele nadere onderzoeken) worden uitgevoerd, kan zijn dat het op dit moment al niet meer haalbaar is om voor 30 juni 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Om een ruimtelijke procedure te kunnen starten en doorlopen, moet de aanvrager de nodige informatie aanleveren. Hoe snel die procedure verloopt, is daarmee mede afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de informatie en de snelheid waarmee deze wordt aangeleverd door de aanvrager. Daarbij verwachten wij het komende jaar een toename van het aantal aanvragen. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk zal zijn om een aanvraag direct in behandeling te nemen. In verband met de doorlooptijd vragen wij u om tijdig uw ontwerpbestemmingsplan aan te leveren. Het behandelen van een herziening/wijziging van het bestemmingsplan op basis van het huidige recht achten wij haalbaar als wij uiterlijk 1 april 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan hebben ontvangen dat geschikt is voor terinzagelegging.

Gaat uw plan nog mee als bestemmingsplan, dan maakt het na vaststelling automatisch deel uit van het nieuwe gemeentelijke omgevingsplan.

Wilt u als bedrijf eens kijken wat het verschil is? Dan kunt u oefenen op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Nieuwsbrief Omgevingswet

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in Nederland en in Oude IJsselstreek? 

Aanmelden voor de nieuwsbrief Omgevingswet

Er wordt gewerkt aan een toegankelijke versie van de nieuwsbrief Omgevingswet.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of heeft u vragen? Mail dan naar omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl