Toegangsbesluit coördinatieregeling Kloosterstraat 3 e.o. te Varsseveld

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, onder a, van de Wro, toe te passen voor de locatie Kloosterstraat 3 e.o.

Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt:

•           bestemmingsplan Kloosterstraat 3 e.o. op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

•           omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De bevoegdheid tot besluitvorming over deze besluiten ligt bij de gemeente respectievelijk de provincie. Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij de gemeente de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekendmaakt. Te zijner tijd kunnen via één loket zienswijzen worden ingebracht tegen één of meerdere ontwerpbesluiten.

Het is niet mogelijk om tegen dit toegangsbesluit besluit bezwaar of beroep in stellen.