Meedoenregeling

 

Introductie

De gemeente Oude IJsselstreek stimuleert dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden hebt. Daarvoor is er de Meedoenregeling.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen hebt tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor u geldende vrijlating.
Voor studenten en scholieren met een inkomen uit Studiefinanciering of de WTOS 18+ geldt de regeling niet.

Normen

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd                netto                110%   
Alleenstaande of alleenstaande ouder                   €    946,73         € 1.041,40       
Gehuwden                                                               € 1.352,48        € 1.487,73     

Pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder                    € 1.065,36        € 1.171,90     
Gehuwden                                                               € 1.456,52        € 1.602,17       

Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 juli 2018 voor:
- gehuwd/samenwonend €  12.040,00
- alleenwonende ouder    €  12.040,00
- alleenstaande                 €   6.020,00

Vergoedingen

Er kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

 1. Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:
  - muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
  - sportverenigingen
  - jeugdwerk, jeugdclubs en scouting
 2. Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.
 3. Uitgaven in verband met:
  - sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten
  - lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden
  - lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs
 4. Uitsluitend ouderen vanaf 65 jaar komen ook onderstaande kosten in aanmerking voor een bijdrage:
  - abonnement op dagblad of weekblad

!! Belangrijk: het is niet mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de kosten van internet, dagjes uit, theater- en bioscoopbezoek.

Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten.
Daarbij geldt een maximum van € 115,- per persoon per kalenderjaar. Voor elk gezinslid vanaf 4 jaar kan een bijdrage aangevraagd worden.

Schoolgaande kinderen
Voor schoolgaande kinderen geldt bovendien nog een andere vergoeding voor schoolkosten:
basisonderwijs              €   50,00
voortgezet onderwijs     € 150,00

Aanvragen

Voor het aanvragen van de Meedoenregeling moet u onderstaande formulieren ingevuld en ondertekend inleveren bij de gemeente.
Heeft u meerdere aanvragen met betrekking tot de minimaregelingen, dan heeft u aan één inlichtingenformulier voldoende. Daarachter kunt u dan de diverse aanvragen voegen.

Belangrijk!!
Als de formulieren of de bijlagen niet volledig worden ingevuld of aangeleverd, dan kunnen wij uw aanvraag niet goed in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Is uw aanvraag niet volledig? Dan ontvangt u een brief van ons om de ontbrekende gegevens en/of bewijsstukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • het inlichtingen- én aanvraagformulier volledig invullen; Het inlichtingenformulier moet u voegen bij uw aanvraag voor de Meedoenregeling. Heeft u meerdere aanvragen met betrekking tot de minimaregelingen (Bijzondere Bijstand/ Individuele inkomenstoeslag / Computerregeling/ Kwijtschelding gemeentelijke belastingen), dan heeft u aan één inlichtingenformulier voldoende. Daarachter kunt u dan de diverse aanvragen voegen
 • zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken
 • alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente

Afhandeltermijn.

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

Bijlagen

Bij het inlichtingenformulier moet u bijvoegen:

 • Legitimatiebewijs: Kopie van uw ID bewijs of paspoort. Zijn wij hiervan al in het bezit omdat u dat al bij een eerdere aanvraag  heeft ingeleverd? Dan hoeft u geen kopie in te leveren. Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
 • Inkomen: kopie inkomens- of uitkeringsspecificatie van de laatste maand.
 • Vermogen:kopie afschrift van alle bankrekeningen van de laatste maanden eventueel van het kentekenbewijs, als u in het bezit bent van een auto, motor, camper of scooter.
 • Studiefinanciering : kopie beschikking(en) DUO (studiefinanciering) en inschrijfbewijs onderwijsinstelling.
 • Eigen woning: kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekrekening waaruit de huidige hypotheekschuld blijkt.
 • Kamerhuur: kopie kamerhuurovereenkomst.
 • Bij verblijf AWBZ instelling: eigen bijdrage CAK / WLZ


Bij de aanvraag meedoenregeling moet u bijvoegen:

 • Bewijsstukken van betalingen van alle activiteiten. Voor kinderen tot 4 jaar wordt geen vergoeding toegekend.

Toelage schoolgaande kinderen

Regeling toelage schoolgaande kinderen (voorheen sociaal fonds)

De regeling is bestemd voor gezinnen met een of meerdere schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 110 % van de bijstandsnorm en uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen op grond van de Wet werk en bijstand. 

U mag zelf weten waar u de tegemoetkoming voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een schooltas ,fiets, schrijfwaren, rekenmachine, de ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten enz. 

Hoe hoog is de bijdrage?

€ 50,00 per schooljaar per kind dat basisonderwijs volgt;

€ 150,00 per schooljaar per kind dat voortgezet en/of middelbaar onderwijs volgt.