Meedoenregeling

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen hebt tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor u geldende vrijlating. De regeling is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

Voor personen van 4 tot 18 jaar kan het kindpakket aangevraagd worden.

Studenten en scholieren met een inkomen uit Studiefinanciering of de WTOS 18+ komen niet in aanmerking voor de meedoenregeling.

Bijstandsnormen per 1 juli 2019

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 978,90 € 1.076,79
Gehuwden € 1.398,43 € 1.538,27
     

Pensioengerechtigde leeftijd

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.096,33 € 1.205,96
Gehuwden € 1.492,92 € 1.642,21

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 juli 2019 voor:

 • gehuwd/samenwonend: €  12.240,00
 • alleenwonende ouder:    €  12.240,00
 • alleenstaande:                 €   6.120,00

Er kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

 1. Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:
  - muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
  - sportverenigingen
  - jeugdwerk, jeugdclubs en scouting
 2. Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.
 3. Uitgaven in verband met:
  - sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten
  - lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden
  - lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs
 4. Uitsluitend ouderen vanaf 65 jaar komen ook onderstaande kosten in aanmerking voor een bijdrage:
  - abonnement op dagblad of weekblad

Belangrijk: het is niet mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de kosten van internet, dagjes uit, theater- en bioscoopbezoek.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 115,- per persoon per kalenderjaar.

Voor het aanvragen van de Meedoenregeling moet u onderstaand formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij.

Belangrijk: Als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Zijn niet alle gegevens en/of bewijsstukken bijgevoegd? Dan ontvangt u een brief van ons om die stukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • Het aanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen.

 • Zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken.

 • Alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente

Let op: als u meerdere aanvragen doet, hoeft u slechts éénmaal een kopie van de gevraagde bewijsstukken te overleggen (bijvoorbeeld: bankafschriften en inkomens- of uitkeringsspecificatie).

Download het aanvraagformulier meedoenregeling 2019

Het aanvraagformulier kunt u digitaal of per post terugsturen. Als u het formulier digitaal wilt terugsturen dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier scannen samen met de bijlagen en mailen naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl. Per post kunt u het sturen naar de gemeente Oude IJsselstreek, t.a.v. zorgloket, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

Bij het aanvraagformulier moet u bijvoegen:

 • Legitimatiebewijs: Kopie van uw ID bewijs of paspoort. Zijn wij hiervan al in het bezit omdat u dat al bij een eerdere aanvraag  heeft ingeleverd? Dan hoeft u geen kopie in te leveren. Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
 • Inkomen: kopie inkomens- of uitkeringsspecificatie van de laatste maand.
 • Vermogen: kopie afschrift van alle bankrekeningen van de laatste maanden eventueel van het kentekenbewijs, als u in het bezit bent van een auto, motor, camper of scooter.
 • Studiefinanciering: kopie beschikking(en) DUO (studiefinanciering) en inschrijfbewijs onderwijsinstelling.
 • Eigen woning: kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekrekening waaruit de huidige hypotheekschuld blijkt.
 • Kamerhuur: kopie kamerhuurovereenkomst.
 • Bij verblijf AWBZ instelling: eigen bijdrage CAK / WLZ
 • Bewijsstukken van betalingen van alle activiteiten.