Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen? En heeft u moeite met betalen van de belastingaanslag? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen

Als u moet rondkomen van een laag inkomen, dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen betekent dat u (een gedeelte van) de gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. U heeft in principe recht op kwijtschelding als uw netto inkomen op het minimum ligt en u weinig vermogen heeft. Dat betekent dat u, om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, weinig spaargeld en geen eigen woning met overwaarde mag hebben. Een auto is ook vermogen als die bij verkoop meer dan € 2.269,00 oplevert.

Alleen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt kwijtschelding verleend, dus niet voor de onroerende-zaakbelastingen,  grafrechten en een extra grijze of groene container. Het restant van de aanslag dient voor de laatste vervaldag van de aanslag te worden betaald. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft verleend, wordt het maandbedrag automatisch aangepast als kwijtschelding is verleend. Teveel betaalde bedragen storten wij terug op uw bankrekening.

Als u een verzoek om kwijtschelding wilt indienen, dan moet u dat doen binnen het aanslagjaar. Voorbeeld: u ontvangt in februari de aanslag, dan moet de aanvraag voor 31 december van datzelfde jaar worden ingediend. U vraagt kwijtschelding aan door middel van een aanvraagformulier.

Belangrijk: Als het aanvraagformulier niet volledig wordt ingevuld en de noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, dan kunnen wij uw aanvraag niet goed in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Is uw aanvraag niet volledig? Dan ontvangt u een brief van ons om de ontbrekende gegevens en/of bewijsstukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • het aanvraagformulier volledig invullen;

 • zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken;
 • alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente.

Let op: als u meerdere aanvragen doet, hoeft u slechts éénmaal een kopie van de gevraagde bewijsstukken te overleggen (bijvoorbeeld: bankafschriften en inkomens- of uitkeringsspecificatie).

Download het aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

U kunt ook een e-mail sturen naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. U krijgt het kwijtscheldingsformulier dan binnen twee weken thuisgestuurd. Ook kunt u het formulier telefonisch aanvragen via het algemene nummer. Voor informatie met betrekking tot de kwijtschelding kunt u op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur contact opnemen met de gemeente. Bel dan met het algemene nummer (0315) 292 292 en kies voor keuzemenu 1. 

Het kwijtscheldingsaanvraagformulier kunt u digitaal of per post terugsturen. Als u het formulier digitaal wilt terugsturen dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier scannen samen met de bijlagen en mailen naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl. Per post kunt u het sturen naar de gemeente Oude IJsselstreek, t.a.v. zorgloket, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

Bij de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen moet u de volgende bewijsstukken
inleveren:

 • Kopie van de afschriften van alle spaar- en/of bankrekening(en) over de laatste volledige maand. Computeruitdraai is ook mogelijk over de laatste volledige maand. Op de computeruitdraai moet duidelijk vermeld staan het bankrekeningnummer waarop de uitdraai betrekking heeft en wat het banksaldo is!
 • Kopie van uw laatste maandelijkse inkomen (bijv. salaris, AOW en pensioen, uitkering WWB/WAO/WW)
 • Kopie van de huurspecificatie van de door u te betalen huur
 • Kopie van de voorschotbeschikking huurtoeslag van de belastingdienst
 • Kopie van de nota met daarop vermeld de maandelijks te betalen premie t.b.v. uw zorgverzekering
 • Kopie van de voorschotbeschikking zorgtoeslag van de belastingdienst
 • Kopie van de aanslag van de belastingdienst van de door u terug te betalen belastingschulden
 • Kopie van de meest recente Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen
 • Kopie van het kentekenbewijs van uw auto
 • Kopie van het meest recente fiscaal waardeoverzicht of polis van de levensverzekering en/of uitvaartverzekering
 • Kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekverstrekker van uw koopwoning

U kunt iedere werkdag van 08:30 tot 12:30 uur contact opnemen met het team zorgloket via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl