Kindpakket

Het Kindpakket is een gemeentelijke regeling die bedoeld is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar met ouders die tot de minima behoren. Een uitzondering hierop is de zwemles. Deze vergoeding is bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar. Met het Kindpakket wil de gemeente Oude IJsselstreek ouders een extra stimulans geven om hun kinderen deel te laten nemen aan de samenleving en te ondersteunen in hun schoolloopbaan. 

De ouders komen in aanmerking voor een vergoeding voor hun kind(eren) als zij een inkomen hebben tot maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor hen geldende vrijlating.

Wanneer een kind in de loop van het jaar 18 wordt, kan deze nog deels een beroep doen op het Kindpakket. Naar rato geldt dit voor: schoolkosten, huiswerkbegeleiding en meedoen. Uitzondering hierop is de zwemles. Lopen de zwemlessen door tot na het 18e levensjaar, dan worden deze nog volledig vergoed tot het pakketbedrag.

Het is mogelijk om onderstaande vergoedingen vanuit het Kindpakket aan te vragen:

 • Zwemles
 • Tegemoetkoming reiskosten zwemles
 • Toelage schoolgaande kinderen
 • Computerregeling
 • Huiswerkbegeleiding en bijles
 • Meedoen

Bijstandsnormen per 1 juli 2019

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 978,90

€ 1.076,79

Gehuwden

€ 1.398,43

€ 1.538,27

 

 

 

Pensioengerechtigde leeftijd

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.096,33

€ 1.205,96

Gehuwden

€ 1.492,92

€ 1.642,21

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 juli 2019 voor:

 • gehuwd/samenwonend: €  12.240,00
 • alleenwonende ouder:    €  12.240,00
 • alleenstaande:                 €   6.120,00

Meedoen

Er kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

 • Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:

- muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
- sportverenigingen
- jeugdwerk, jeugdclubs en scouting

 • Uitgaven aan (sport)kleding, materialen, uniformen etc. die nodig zijn voor deze verenigingen.
 • Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 115,00 per persoon per jaar.

Belangrijk: Wanneer kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om zwemles te volgen, vervalt de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deelname aan een vereniging of een abonnement zoals hierboven omschreven. Dit geldt voor de periode van twee kalenderjaren.

Er geldt een overgangsregeling voor kinderen die een tegemoetkoming ontvangen voor deelname aan een vereniging of een abonnement en die in de eerste helft van 2019 starten met zwemles. Zij mogen het seizoen afmaken tot aan de zomervakantie.

Zwemles

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 • Het diploma moet behaald worden bij een zwembad in de gemeente Oude IJsselstreek;
 • De minimale leeftijd voor een vergoeding voor zwemles is 5 jaar.
 • De toekenningsbeschikking geldt als bewijs voor het verkrijgen van zwemles.
 • De gemeente betaalt rechtstreeks een met het zwembad overeengekomen bedrag voor maximaal 17 maanden aan het zwembad dat de zwemles verzorgt.
 • Wanneer kinderen tussentijds stoppen met zwemles, bestaat er geen mogelijkheid om later opnieuw op kosten van de gemeente zwemles te krijgen. Ook is er in dat geval gedurende het lopende jaar geen mogelijkheid om een bijdrage te krijgen voor lidmaatschap van een vereniging.

Tegemoetkoming reiskosten zwemles

Een tegemoetkoming in de reiskosten van en naar de zwemlessen bedraagt € 0,10 per km vanaf een afstand van 5 km enkele reis.

Toelage schoolgaande kinderen

Onderstaande toelage wordt verstrekt:

 • € 50,00 per schooljaar per kind dat basisonderwijs volgt;
 • € 150,00 per schooljaar per kind dat voortgezet en/of ander onderwijs volgt.

Wanneer een kind in augustus overstapt naar het voortgezet en/of ander onderwijs, wordt er voor dat kalenderjaar een bedrag van in totaal € 100,00 toegekend.

Voor deze toelage hoeven geen bewijsstukken overlegd te worden.

U mag zelf weten waar u de tegemoetkoming voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een schooltas ,fiets, schrijfwaren, rekenmachine, de ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten enz. 

Regeling computers voor kinderen op het voortgezet onderwijs

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Aan ieder kind op het voortgezet onderwijs uit een gezin wordt eenmalig een bijdrage voor een computer (computer, laptop of tablet) verstrekt van maximaal € 400,00.
 • Deze bijdrage wordt rechtstreeks verstrekt aan de school of de leverancier en wanneer dat niet mogelijk is op declaratiebasis. Declareren kan tot maximaal 2 maanden na aanschaf.
 • De bijdrage wordt verstrekt voor een computer die voldoet aan de eisen die school daar aan stelt.
 • Als er al een betalingsregeling met school is getroffen, bedraagt de bijdrage het openstaande bedrag van de betalingsregeling tot maximaal € 400,00. 

Huiswerkbegeleiding en bijles

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Wanneer de school verklaart dat voor een kind op het voorgezet onderwijs huiswerkbegeleiding of bijles noodzakelijk is en de school hierin niet kan voorzien, worden de kosten van huiswerkbegeleiding of bijles vergoedt tot een maximum van € 750,00 per kalenderjaar.
 • Vergoeding vindt plaats op declaratiebasis.

Voor het aanvragen van het Kindpakket moet u onderstaande aanvraagformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de gemeente.

Belangrijk: Als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Zijn niet alle gegevens en/of bewijsstukken bijgevoegd? Dan ontvangt u een brief van ons om die stukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • Het aanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen.
 • Zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken.
 • Alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente

Let op: als u meerdere aanvragen doet, hoeft u slechts éénmaal een kopie van de gevraagde bewijsstukken te overleggen (bijvoorbeeld: bankafschriften en inkomens- of uitkeringsspecificatie).

Download het aanvraagformulier kindpakket 2019

Download het aanvraagformulier computerregeling 2019

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

Het aanvraagformulier kunt u digitaal of per post terugsturen. Als u het formulier digitaal wilt terugsturen dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier scannen samen met de bijlagen en mailen naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl. Per post kunt u het sturen naar de gemeente Oude IJsselstreek, t.a.v. zorgloket, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.

Bij het aanvraagformulier moet u bijvoegen:

 • Kopie bankafschriften laatste maand
 • Kopie van uw ID bewijs of paspoort. Heeft u deze al bij een eerder aanvraag ingeleverd? Dan hoeft u geen kopie in te leveren. Let op: een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs.
 • Kopie inkomens- of uitkeringsspecificatie (uw laatste loonstrook). Denk hierbij aan salaris, WAO/WIA, Wajong, AOW, pensioenen en studiefinanciering.
 • N.B. Wanneer u een uitkering ontvangt van Laborijn is het meesturen van een uitkeringsspecificatie niet nodig. Een bankafschrift volstaat.
 • Indien u een aanvraag doet voor zwemles, levert u dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van het zwembad in.
 • Als u in het bezit bent van een auto, motor, camper of scooter, levert u dan een kopie van het kenteken in.
 • Kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekrekening waaruit de huidige hypotheekschuld blijkt.
 • Betaalbewijs van uw lidmaatschap of contributie.
 • Heeft u (nog) geen betaalbewijs? Levert u dan een offerte in, dan betalen wij de bijdrage rechtstreeks aan de vereniging.
 • Bewijsstukken van betalingen van alle activiteiten.

 • Offerte van de aan te schaffen computer/laptop/desktop of tablet.