Bestaanszekerheid en Meedoen

Hoe werkt het

Als u moet rondkomen van een inkomen op of net iets boven het bijstandsniveau en u heeft weinig vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Bijzondere bijstand of Meedoen. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen, moet u mogelijk een gedeelte van de kosten zelf betalen. 

Twee regelingen

Bijzondere Bijstand 

Voor het aanvragen van de regeling 'Bijzondere bijstand' gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft extra kosten waarvoor u niet heeft kunnen sparen en die u niet zelf kunt betalen;
 • Deze extra kosten zijn noodzakelijke kosten. Daarmee bedoelen we kosten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn;
 • Deze kosten worden niet door andere regelingen vergoed;
 • U kunt zich niet tegen deze kosten verzekeren. 

Let op: is uw nota op dit moment ouder dan 2 maanden? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Meedoen 

De regeling 'Meedoen' maakt het mogelijk om vergoeding aan te vragen voor de volgende zaken:

 • Een bijdrage om actief deel te nemen in de samenleving en activiteiten met anderen te ondernemen. Let op: inwonende kinderen boven de 18 moeten hiervoor zelf een aanvraag indienen
 • Zwemles
 • Toelage schoolgaande kinderen
 • Computerregeling

Voor wie

Inkomen

Als uw netto-inkomen (exclusief vakantiegeld) hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan gaan wij ervan uit dat u zelf geheel of gedeeltelijk de extra kosten kunt betalen. Deze gedeeltelijke bijdrage noemen wij draagkracht. Om vast te stellen hoe hoog uw draagkracht is, kijkt de gemeente naar uw netto-inkomen. Op dat netto-inkomen wordt de 110% van de voor u geldende bijstandsnorm in mindering gebracht. Van het verschil tussen deze twee bedragen wordt 35% beschouwd als uw draagkracht.

Bijstandsnormen per 1 juli 2024

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd netto110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.243,03€ 1.367,33
Gehuwden€ 1.775,75€ 1.953,33
Pensioengerechtigde leeftijdnetto110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.384,01€ 1.522,41
Gehuwden€ 1.877,81€ 2.065,59

Bent u student (een opleiding of studie zoals omschreven in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000), dan kunt u geen vergoeding aanvragen voor de regeling Meedoen.

Vermogen

Vermogen betekent: al uw geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer is dan het vrij te laten vermogen (zo noemen we het =vermogen dat niet meetelt), dan gebruikt u het vermogen dat boven deze grens uitkomt eerst om uw bijzondere kosten te betalen.

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2024Bedrag
Gehuwd/samenwonend€ 15.150,00
Alleenwonende ouder € 15.150,00
Alleenstaande€ 7.575,00

Eigen woning

Het vermogen in de woning wordt buiten beschouwing gelaten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Team Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen. Ze zijn telefonisch te bereiken op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via het algemene nummer van de gemeente: (0315) 292 292; kies dan voor keuzemenu 1.

Aanvragen

U kunt Bestaanszekerheid en Meedoen aanvragen via het online formulier 'minimaregeling'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u al een aanvraag ingediend, maar wilt u nog een document toevoegen? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen maar kunt u via MijnOIJ inloggen op uw persoonlijke pagina en bij de betreffende zaak een bestand kiezen om toe te voegen.

Benodigde documenten

Voordat u begint met invullen is het handig om de documenten die u voor de aanvraag nodig heeft ergens op uw pc op te slaan waar u ze makkelijk kunt vinden wanneer u ze moet uploaden. Van een papieren document kunt u een rechtopstaande, verticale foto maken of u kunt deze scannen. U heeft de volgende documenten nodig:

 • Loonstrook of uitkeringsspecificatie;
 • Nota’s (ziekte)kosten (niet ouder dan 2 maanden);
 • De polis van uw zorgverzekering (bij een aanvraag voor vergoeding van een bril, tandartskosten of andere medische kosten);
 • Een kostenspecificatie waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

Minimaregeling aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt dit eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Bent u getrouwd en wilt u DigiD aanvragen? Doe dit dan direct voor uw partner.

Meer informatie over DigiD

Formulierenhulp

Komt u er niet uit? U kunt voor ondersteuning contact opnemen met Formulierenhulp.

Meer informatie over Formulierenhulp

Heeft u vragen over het online formulier? Neem contact op met de gemeente via (0315) 292 292.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

Waarvoor wel bijzondere bijstand

Compensatie verplicht eigen risico 2024

Om in aanmerking te komen voor compensatie van een deel van het eigen risico moet u aantoonbaar tenminste € 185,00 aan kosten hebben gemaakt. Voor bedragen daarboven kan bijzondere bijstand worden verstrekt tot een maximum van € 200,00 per jaar. De betaling gebeurt op declaratiebasis. 

Bril of lenzen

Voor een complete bril op sterkte of contactlenzen kan maximaal € 175,00 per drie kalenderjaren toegekend worden. Heeft u meer kosten, dan blijven die voor rekening van uzelf.

Let op: de vergoeding van de zorgverzekeraar wordt op de bijzondere bijstand in mindering gebracht.

Bewindvoering en mentorschap

De noodzaak en de hoogte van de kosten van onder bewindstelling staat vast als de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken. Als u naast bewindvoering ook een BBR-rekening heeft bij de Stadsbank Oost Nederland (SON), worden deze kosten in mindering gebracht op de nota van de bewindvoerder.

Hoortoestellen

De aanschaf van een hoortoestel wordt door de zorgverzekeraar vergoed. De voor eigen rekening blijvende eigen bijdrage van 25%  met een maximum van € 250,00 per gehoorapparaat kan eenmaal per 5 jaar via de bijzondere bijstand worden vergoed. De kosten voor een onderhoudscontract en niet-noodzakelijke accessoires worden als niet-noodzakelijke kosten beschouwd.

Meerkosten warme maaltijd

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van maaltijden aan huis of kant-en-klaarmaaltijden, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent op medische gronden niet in staat een eigen maaltijd te bereiden en u kunt hierbij niet geholpen worden door een partner of inwonende kinderen en;
 • U maakt gebruik van een maaltijdenvoorziening/vaste leverancier.

De bijzondere bijstand wordt per maaltijd vastgesteld op € 3,89. Het overige gedeelte van de kosten wordt als algemeen gebruikelijke kosten beschouwd.

Eigen bijdrage tandartskosten

Voor de eigen bijdrage van uw tandartskosten kan bijzondere bijstand worden verleend. Bij het bepalen van de hoogte van de bijzondere bijstand wordt ervan uitgegaan dat u over een aanvullende verzekering voor tandartskosten beschikt. Er kan alleen bijzondere bijstand worden verleend voor het deel van de kosten dat voor eigen rekening was gebleven als u wel aanvullend zou zijn verzekerd. Het maximum jaarbedrag bijzondere bijstand voor tandartskosten bedraagt per volwassene € 350,00 en voor kinderen € 500,00 per jaar.

Vervoerskosten

Als het gaat om vergoeding van vervoerskosten voor een bezoek aan een arts of therapeut, geldt het volgende:

 • Voor bezoek aan arts en/of therapeut binnen de gemeente is geen reiskostenvergoeding mogelijk. Dit wordt tot de algemeen gebruikelijke kosten gerekend.
 • Voor noodzakelijke medische behandelingen buiten de gemeente is wel reiskostenvergoeding mogelijk, mits u kutn aantonen dat deze behandelingen niet binnen de gemeente kunnen plaatsvinden. De hoogte van de bijstand wordt gebaseerd op de goedkoopste manier van reizen. Wanneer u met eigen vervoer reist, wordt de kilometervergoeding berekend volgens de onbelaste kilometervergoeding (2024: € 0,23). 

Reist u met de buurtbus, ZOOV, Valys of openbaar vervoer, dan worden deze kosten vergoed. Betaling van de bijzondere bijstand vindt plaats nadat u uw afsprakenkaart heeft laten zien.

Rechtsbijstand

Als er gebruik moet worden gemaakt van de diensten van een advocaat, moet daarvoor een eigen bijdrage worden betaald zoals beschreven in de Wet op de rechtsbijstand. Soms moeten er ook nog andere kosten betaald worden, zoals griffierechten en bureaukosten van de advocaat.

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak vastgesteld dat de gemeente de noodzakelijkheid van het voeren van de procedure niet mag beoordelen, omdat de noodzaak al is beoordeeld op grond van de Wet op de rechtsbijstand. Wanneer u via het Juridisch Loket bent doorverwezen, krijgt u een korting op de eigen bijdrage. Als u ervoor kiest om niet eerst advies te vragen bij het Juridisch loket, maar direct naar een advocaat gaat, wordt de korting in mindering gebracht op de bijzondere bijstand.

De volgende kosten komen in principe niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: 

 • Vertaalkosten in strafzaken. Advocaten kunnen namelijk (als er een toevoeging is verleend!) kosteloos gebruik maken van een tolkencentrum.
 • Reiskosten van uzelf voor het bijwonen van rechtszittingen. In principe is het niet noodzakelijk dat u in persoon aanwezig bent op de rechtszitting. Daarom worden reiskosten niet als noodzakelijk beschouwd.

Waarvoor geen bijzondere bijstand

Medische kosten (medicijnen)

Via de wettelijk verplichte basisverzekering (Zvw) en het daaruit voortvloeiende Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden de goedkoopst passende medicijnen volledig vergoed. In principe wordt de Zvw beschouwd als een voorliggende, toereikende en passende voorziening. Als voor geneesmiddelen die onder het GVS vallen een eigen bijdrage  wordt gevraagd, is er bijzondere bijstand mogelijk voor de kosten van de eigen bijdrage. Er bestaat in principe geen recht op bijzondere bijstand voor kosten van geneesmiddelen die niet onder de GVS vallen. Bijstand voor geneesmiddelen kan alleen worden verleend als sprake is van zeer dringende redenen. Dit moet blijken uit een opgevraagd medisch advies.

Verhuiskosten/vervanging of aanschaf duurzame gebruiksgoederen

De kosten die  te maken hebben met een verhuizing of (her)inrichting van een huis behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Zulke kosten moeten worden betaald uit de bijstandsuitkering of het daarmee in hoogte vergelijkbare inkomendoor middel van reservering of gespreide betaling achteraf. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan tot op zekere hoogte wel bijzondere bijstand worden verleend (in de vorm van een lening of borgtocht). We spreken van bijzondere omstandigheden als een verhuizing of (her)inrichting zo noodzakelijk is, dat uitstel hiervan tot ongewenste situaties leidt. Hierbij gelden de voorwaarden dat er geen mogelijkheid was om geld te reserveren en dat gespreide betaling achteraf niet mogelijk is. Uitgangspunt is dat iedereen van 18 jaar en ouder recht heeft op zelfstandige huisvesting. Als u voor het eerst zelfstandig gaat wonen, wordt u geacht hiervoor geld te hebben gereserveerd.

Babyuitzet

De kosten van een babyuitzet behoren tot de zogenoemde 'incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten'. Deze kunnen worden betaald uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke uitkering algemene bijstand door middel van reservering vooraf of gespreide betaling achteraf. Dit betekent dat er in principe geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten.

Verblijfsvergunning

Legeskosten in verband met verlenging van de verblijfsvergunning behoren ook tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kosten dienen in principe uit de bijstandsnorm te worden betaald.

Naturalisatiekosten

De kosten voor naturalisatie worden als niet noodzakelijk gezien. De gemeente verstrekt hier geen bijzondere bijstand voor.

Vergoedingen meedoen

Er kan een bijdrage worden verleend om actief deel te nemen in de samenleving en activiteiten met anderen te ondernemen (zie onderstaande voorbeelden). Dit is een vast bedrag van € 250,00 per gezinslid. Inwonende kinderen boven de 18 moeten dit zelf aanvragen.

Zwemles

Voor een vergoeding voor het volgen van zwemles gelden de volgende voorwaarden: 

 • Het diploma moet behaald worden bij een zwembad in de gemeente Oude IJsselstreek;
 • De persoon die zwemles wil gaan volgen moet minimaal 5 jaar zijn;
 • De toekenningsbeschikking geldt als bewijs voor het verkrijgen van zwemles;
 • De gemeente betaalt rechtstreeks een met het zwembad overeengekomen bedrag aan het zwembad dat de zwemles verzorgt.

Wanneer kinderen tussentijds stoppen met zwemles,  kunnen zij later niet opnieuw op kosten van de gemeente zwemles te krijgen. Ook kunnen zij in dat geval gedurende het lopende jaar geen bijdrage krijgen voor lidmaatschap van een vereniging.

Toelage schoolgaande kinderen

We verstrekken  de volgende toelage voor schoolgaande kinderen:

 • € 100,00 per schooljaar per kind dat basisonderwijs volgt;
 • € 200,00 per schooljaar per kind dat voortgezet onderwijs volgt.
 • Wanneer een kind in augustus overstapt naar het voortgezet en/of ander onderwijs, wordt er voor dat kalenderjaar een bedrag van in totaal € 150,00 toegekend.

Voor deze toelage hoeven geen bewijsstukken overlegd te worden.

U mag zelf weten waar u de tegemoetkoming voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een schooltas, fiets, schrijfwaren, rekenmachine of de ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten.

Regeling computers voor leerplichtige kinderen

Voor de regeling voor computers voor leerplichtige kinderen gelden de volgende voorwaarden:

 • De school heeft de aanschaf van een computer, laptop of tablet verplicht gesteld; 
 • Aan ieder leerplichtig kind uit een gezin wordt eenmalig een bijdrage voor een computer (computer, laptop of tablet) verstrekt van maximaal € 500,00.
 • Deze bijdrage wordt rechtstreeks gegeven aan de school of de leverancier en wanneer dat niet mogelijk is op declaratiebasis. Declareren kan tot maximaal 2 maanden na aanschaf;
 • De bijdrage wordt verstrekt voor een computer die voldoet aan de eisen die school daar aan stelt;
 • Als er al een betalingsregeling met school is, is de bijdrage het openstaande bedrag van de betalingsregeling tot maximaal € 500,00.