Adviesraad Sociaal Domein

Stap voor stap geeft het college van B&W de transformatie binnen het sociaal domein vorm. Deze transformatie is gedreven vanuit een niet alledaagse visie op het sociaal domein: naar het hart van de beweging. Het vergroten van betrokkenheid van inwoners is van grote waarde voor de beweging in het sociaal domein. Door inwoners te betrekken bij de beleidsvorming, verhogen we de kwaliteit, versterken we het draagvlak en bevorderen we het democratisch proces.

Van inwoner via de ASD naar het college van B&W

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Oude IJsselstreek is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan. In de ASD zitten inwoners uit de gemeente Oude IJsselstreek.

De ASD adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over onderwerpen in het sociaal domein. Het gaat hierbij over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. De mening en betrokkenheid hebben we nodig om onze taak goed te kunnen uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij het sociaal domein. Deze wens komt voort uit een niet alledaagse visie op het sociaal domein: “naar het hart van de beweging”. Door inwoners te betrekken bij het maken van beleid wil de gemeente de kwaliteit verhogen, het draagvlak versterken en het democratisch proces bevorderen.