Adviesraad Sociaal Domein

De webpagina van de Adviesraad Sociaal Domein is nog niet volledig, er wordt aan gewerkt.

Stap voor stap geeft het college van B&W de transformatie binnen het sociaal domein vorm. Deze transformatie is gedreven vanuit een niet alledaagse visie op het sociaal domein: naar het hart van de beweging. Het vergroten van betrokkenheid van inwoners is van grote waarde voor de beweging in het sociaal domein. Door inwoners te betrekken bij de beleidsvorming, verhogen we de kwaliteit, versterken we het draagvlak en bevorderen we het democratisch proces.

Van inwoner naar het college van burgemeester en wethouders

De Adviesraad Sociaal Domein Oude IJsselstreek is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan van inwoners uit Oude IJsselstreek. Ze adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over onderwerpen in het sociaal domein op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Logo adviesraad Sociaal Domein Oude IJsselstreek
Logo adviesraad Sociaal Domein