Verbranden snoeihout

Wat u moet weten

Een ontheffing voor het verbranden van snoeihout kan met onderstaand formulier. U kunt deze toesturen naar de gemeente of inscannen en mailen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl

Onder 'landschapsonderhoud' verstaan we onder andere het snoeien van houtwallen, bossages en houtopstanden (bijv. een rij bomen als perceelsafscheiding). Alleen dit onbewerkte hout mag u onder voorschriften verbranden. Onder snoeihout verstaan we geen oogst- of bladafval.

U kunt een ontheffing aanvragen voor het eenmalig verbranden van snoeihout. De ontheffing is 8 weken geldig. U mag alleen in de periode januari t/m mei en september t/m december verbranden.

Ook kunt u een ontheffing voor het meermalig verbranden van snoeihout aanvragen. Bij deze ontheffing mag u gedurende 2 kalenderjaren in de periode januari t/m mei en september t/m december maximaal 1 keer per genoemde periode verbranden. Dit betekent dat u met deze ontheffing maximaal 4 keer snoeihout mag verbranden.

U moet bij het verbranden van snoeihout voldoen een aantal voorwaarden. Kijk hiervoor onder het tabblad 'voorwaarden ontheffing'.

Het verbranden van het snoeihout moet vooraf telefonisch (op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur) bij de gemeente worden gemeld, telefoonnummer (0315) 292 292. U moet hierbij altijd ons kenmerknummer van de ontheffing vermelden.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl, of bellen naar (0315) 292 292.

Voorwaarden ontheffing

Het stoken van het vuur mag alleen plaatsvinden als u voldoet aan de volgende voorschriften.

 1. De brandstapel mag alléén bestaan uit snoeihout, hoeveelheid maximaal 50 m3 per keer, met een dikte van maximaal 12 cm, afkomstig van landschapselementen, zonder toevoeging van andere (afval)stoffen.
 2.  Het snoeihout is ontdaan van blad en mag geen (delen van) groenblijvende beplanting bevatten en mag niet van elders zijn aangevoerd.
 3. Het snoeihout moet goed zijn aangedroogd voordat het in brand wordt gestoken.
 4. Als ontheffinghouder zorgt u ervoor, dat er geen bodemverontreiniging optreedt en dat daarmee artikel13 van de Wet bodembescherming niet wordt overtreden. Het snoeihout mag daarom niet worden aangestoken met behulp van brandstoffen en/of chemische middelen. Om bodemverontreiniging te voorkomen moeten asresten verwijderd worden en worden aangeboden aan een erkend verwerker.
 5. Het verbranden van snoeihout moet op een onbrandbare ondergrond plaatsvinden.
 6. De afstand tussen de vuurplaats en woningen of andere bebouwing, openbare wegen, bossen, heide en houtopstanden moet minimaal 50 meter zijn.
 7. De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen
  a. het moet droog weer zijn, dus bij mist en regen (of bij dreiging daarvan) mag geen verbranding plaatsvinden
  b. de heersende windkracht (in de voor de buurt gunstige richting) mag niet groter zijn dan 5 op de schaal van Beaufort (10 m./sec.)
  c. als de fase ‘extra alert’ (2) van kracht is mag er niet worden gebrand. Informatie over de codes kunt u vinden op de site www.vnog.nl of www.natuurbrandrisico.nl
 8. Het vuur mag geen gevaar, schade, hinder of overlast geven.
 9. Er mag geen vuur gestookt worden tussen zonsonder- en zonsopgang.
 10. Verbranding op zon- en/of erkende feestdagen is niet toegestaan.
 11. Het verbranden van het snoeihout moet vooraf telefonisch (op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur) bij de gemeente worden gemeld, telefoonnummer (0315) 292 292. U moet hierbij altijd ons kenmerknummer van de ontheffing vermelden.
 12. Verbranden is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom (in het buitengebied).
 13. Gelet op de Wet Natuurbescherming is het verboden dieren te verstoren (broedseizoen). Dit houdt in, dat als zich in het snoeihout één of meerdere nesten bevinden er niet mag worden gebrand.
 14. Binnen inrichtingen mag, op grond van de wet milieubeheer, niet worden gebrand.
 15. Het branden mag alleen plaatsvinden onder permanent toezicht van een volwassene.

  Voorschrift alleen van toepassing bij meermalige ontheffing
 16. Deze ontheffing is geldig gedurende de periode januari t/m mei en september t/m december. Per hiervoor genoemde periode mag maximaal één keer verbrand worden.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag in  
een eenmalige ontheffing kost € 19,00
een meermalige ontheffing kost € 37,00