Uitwegmelding / Inritmelding

Algemeen

Als u een uitweg wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, moet u dit melden bij de gemeente.

Wat u moet weten

Een uitweg is een verbinding tussen een particulier terrein en de openbare weg, die geschikt is voor gebruik door gemotoriseerd verkeer. Als u een uitweg wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, moet u dit melden bij de gemeente.

De gemeente kan besluiten de uitweg zelf aan te leggen of de aanvrager in de gelegenheid te stellen (een gedeelte van) de uitweg zelf aan te leggen.

Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of een verandering aan te brengen in een bestaande uitweg naar de weg als: 

  • degene die van plan is een uitweg te maken geen melding heeft gedaan bij het college van burgemeester en wethouders. Deze melding moet van tevoren worden ingediend samen met een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie.
  • het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

Een uitwegmelding is nodig: 

  • voor het maken, hebben en veranderen van een uitweg. 
  • om gemotoriseerde voertuigen van de openbare weg naar particulier terrein te laten rijden, zonder daarbij het trottoir of de gemeentelijke berm te beschadigen (denk bijvoorbeeld aan het vanaf een boerenerf oprijden van de openbare weg).
  • voor het toegankelijk maken van het terrein, bijvoorbeeld voor personen in een rolstoel.

Als er sprake is van een rijksweg of een provinciale weg is geen gemeentelijke uitwegmelding noodzakelijk. In dat geval kunt u via www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitweg aanvragen.

Voorwaarden

Het college verbiedt het maken of veranderen van een uitweg als:

  • dat gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Melden

U meldt de aanleg of verandering van een uitweg door onderstaand meldingsformulier te downloaden en daarna invullen en opsturen naar: Gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.

3c591037-d298-42c6-9f93-d2b31f1d13ad

De gemeente reageert binnen vier weken op uw melding. Als u na vier weken nog geen reactie heeft ontvangen, mag de uitweg worden aangelegd of veranderd.