Taxatieverslag WOZ

Het taxatieverslag is een document dat u inzicht geeft over hoe de taxatie is opgebouwd en tot stand is gekomen. Het taxatieverslag is de onderbouwing van de WOZ-waarde. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. 
Een taxatieverslag is geen taxatierapport, zoals u dat van een makelaar kent. Het taxatieverslag bevat minder gegevens en is eenvoudig van opzet.

Op het taxatieverslag ziet u de gegevens van uw woning zoals ze bij ons bekend zijn. Hierop staat onder andere het type woning, de inhoud, de grondoppervlakte en het bouwjaar vermeld. Verder staat op het taxatieverslag een onderbouwing van de woz-waarde van uw woning. Deze onderbouwing is de vermelding van een aantal vergelijkbare woningen dat verkocht is rond de waardepeildatum. De vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. 

Het bepalen van de waarde van woningen gaat veelal op geautomatiseerde, modelmatige wijze. Dit gebeurt door de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de gemeente te analyseren en te vergelijken. De waarden van de overige woningen van hetzelfde type worden daarvan afgeleid. Nadat de taxatiewaarden op een geautomatiseerde wijze zijn bepaald is een nadere controle uitgevoerd op de juistheid van deze gegevens. Een deel van deze controle heeft plaats gevonden met de bij de gemeente bekende gegevens. Verder is een aantal woningen ter plaatse gecontroleerd.

WOZ-waardeloket.nl

Via de website woz-waardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u daar gratis raadplegen.

Ga naar WOZ-Waardeloket.nl

Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2019 is uitgegaan van het bedrag dat de woning zou opbrengen op de waardepeildatum (1 januari 2018) wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals bijv. erfpacht) wordt bij de woz-waardering geen rekening gehouden.

De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking geldt voor één kalenderjaar. Voor het kalenderjaar 2019 ontvangt u een WOZ-beschikking waarin de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2018 is bepaald. De waarde in de beschikking staat voor dit kalenderjaar vast en verandert dit jaar niet meer met prijsstijgingen of prijsdalingen op de huizenmarkt. Veranderingen in de huizenmarkt zijn pas van invloed op de WOZ-waarde van het volgende kalenderjaar. 

De situatie-toestand per 1 januari 2019 is bepalend. Verbouwingen en/of slopen worden mee getaxeerd in de WOZ-waarde van het belastingjaar 2019. Indien uw woning in 2018 is verbouwd kan dit dus betekenen dat uw WOZ-waarde per 1 januari 2019 hoger is. U ontvangt dan een WOZ-beschikking voor uw woning zoals die er op 1 januari 2019 staat. De woning is wel gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2018.

Bekijk hier uw taxatieverslag

U moet hier inloggen met uw BSN-nummer en met uw aanslagnummer dat op de aanslag van 2019 vermeld staat.

U kunt uw taxatieverslag ook opvragen door een e-mail te sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer (voorheen sofinummer) en het adres van het door u gewenste taxatieverslag vermeldt, sturen wij u een taxatieverslag.

U kunt uw taxatieverslag natuurlijk ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Alleen een belastingplichtige kan een taxatieverslag opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand. U moet dus inloggen met het BSN-nummer van de persoon van wie de naam op de aanslag vermeld staat, in combinatie met het aanslagnummer.

Hoe kom ik als bedrijf aan het taxatieverslag?

Bekijk hier uw taxatieverslag

U moet dan inloggen met gegevens die op de aanslag 2019 vermeld staan. Dit zijn: het aanslagnummer en het aanslagbedrag.

U kunt uw taxatieverslag ook opvragen door een e-mail te sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Wilt u in deze e-mail uw naam, adres, bedrijfsnaam en het adres van het door u gewenste taxatieverslag vermelden?

U kunt het taxatieverslag natuurlijk ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Het opvragen van een taxatieverslag is gratis.

Als u op het gemeentehuis komt met het verzoek om een taxatieverslag, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Wilt u eventueel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die vermeld staat op uw taxatieverslag? Kijk dan voor meer informatie over bezwaar maken bij het onderwerp: bezwaar maken tegen beschikking WOZ.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen, tel. (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.