Subsidie voor organisaties van kinderopvang

Wat moet u weten

De gemeentelijke subsidie is inkomensafhankelijk en staat gelijk aan de kinderopvangtoeslag die ouders zouden ontvangen van de belastingdienst als zij wel recht hadden op kinderopvangtoeslag. Ook verleent de gemeente een subsidie aan ouderbijdragen die minder dan of maximaal 110% van het minimuminkomen verdienen. Deze ouders betalen een maximale ouderbijdrage van  € 10 per maand de rest wordt door de gemeente aangevuld. Tot slot vergoedt de gemeente alle kosten van de extra dagdelen voorschoolse educatie (VVE) in het kader onderwijs achterstandenbeleid om peuters met een (taal)achterstand, zo snel mogelijk te ondersteunen in de (taal)ontwikkeling.

Peuteropvang is bestemd voor peuters 2 tot 4 jaar. Extra dagdelen peuteropvang (VVE) wordt aangeboden van 2.5 tot 4 jaar op indicatie van het consultatiebureau. Peuteropvang wordt aangeboden binnen kinderdagverblijven en peuteropvang.

Kinderdagverblijven en peuteropvang organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt over de uitvoering van voorschoolse educatie komen in aanmerking voor subsidie.

Hoe gaat het in zijn werk

Grondslag voor de subsidieverstrekking is:

  • De Wet OKE en het daarbij behorend Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022.
  • GOAB beleid Oude IJsselstreek
  • Uitvoeringsregels Peuteropvang Oude IJsselstreek 2019-2022
  • Indicatie jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau

Op basis van de kinderopvangtoeslagtabel en het jaarinkomen van de ouders krijgt de kinderopvangorganisatie een vergoeding per peuter van de ouders. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag treedt de gemeente op als ‘de belastingdienst’. Voor deze peuters vraagt de opvangorganisatie subsidie aan bij de gemeente. Ouders betalen dan alleen de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders die maximaal 110% van het minimuminkomen verdienen, betalen een maximale ouderbijdrage van € 10,- per maand, per peuter.

Naast de aanvraag voor reguliere peuteropvang kunnen opvangorganisaties subsidie aanvragen voor het aanbod van extra VVE-dagdelen voor peuters die ondersteuning behoeven op taal(ontwikkel)gebied voor maximaal 2 dagdelen van 4 uur per week binnen peuteropvang of 1 dagdeel van 8 uur per week binnen kinderdagverblijf.

  • Subsidie voor peuteropvang, zowel regulier als VVE dagdelen, kan voor maximaal 40 weken per jaar aangevraagd worden.

Berekening Subsidie

Het maximale uurtarief voor regulier peuteropvang voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op maximaal € 8,02. De kostprijs voor VVE dagdelen is vastgesteld op maximaal € 9,39 per uur gedurende maximaal 40 weken per schooljaar. De kostprijs per kinderopvang organisatie kan afwijken.

De te verlenen subsidie peuteropvang wordt als volgt berekend:
Het aantal peuters x de hoogte van het uurtarief (= nooit hoger dan door het gemeente vastgestelde uurtarief) x aantal uren dat peuters gebruik maken van het aanbod -/-  de ouderbijdrage.

De te verlenen subsidie aanbod vroegschoolse educatie in de peuteropvang wordt als volgt berekend:
Het aantal peuters x de hoogte van het uurtarief (= nooit hoger dan het door gemeente vastgestelde uurtarief) x aantal uren dat peuters gebruik maken van het aanbod.

De te verlenen subsidie voor een aanbod extra dagdeel kinderdagopvang in kader van VVE wordt als volgt berekend:
Het aantal peuters x de hoogte van het door de instelling bij aanvraag opgegeven uurtarief x het aantal uren dat wordt afgenomen met een maximum van 8 uur per peuter.