Slopen / Asbest verwijderen

Algemeen

In veel gevallen is geen vergunning meer nodig voor sloopwerkzaamheden, maar kan worden volstaan met het vooraf indienen van een sloopmelding. Dit kan in sommige gevallen ook bij sloopwerkzaamheden waarbij asbest vrijkomt. In en om gebouwen kunnen altijd diverse dier- en plantensoorten voorkomen. Bij sloop is het van belang hier rekening mee te houden.

Melding of vergunning

Melding

U moet een sloopmelding doen als één van de volgende twee voorwaarden van toepassing is:

  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd 
  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

Deze verplichting geldt ook als er sprake is van vergunningvrij bouwen. 

Vergunning

Een sloopvergunning is alleen nog voor sloopactiviteiten vereist als:

Twijfelt u of u een sloopmelding of sloopvergunning moet aanvragen? Neem contact met ons op, mail naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bel met 0315-292292.

Aanvragen

Melding doen / Vergunning aanvragen

Doet u een melding, dan dient u uiterlijk 4 weken voordat de werkzaamheden starten dit te melden bij de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarop u als particulier zelf asbest mag verwijderen, deze voorwaarden staan vermeld bij 'Zelf Verwijderen'. In dit geval dient u de start minimaal 5 werkdagen van te voren te melden bij de gemeente.

Het is belangrijk dat de melding volledig wordt ingediend met alle benodigde stukken. Is de melding niet volledig? Dan is er officieel nog geen sprake van een melding. U krijgt van de gemeente bericht of de melding al dan niet volledig is en is geaccepteerd. 

Als het verplicht is om bij de melding een asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, trillingsonderzoek en/of akoestisch onderzoek over te leggen, dan moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen. 

Zelf verwijderen

Particulieren mogen in onderstaande gevallen het asbest na het doen van een melding zelf verwijderen:

  • geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, geen dakleien zijnde;
  • asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking;
  • Een klein voorwerp van asbest kun je, mits dubbel ingepakt in plastic, aanbieden bij afvalinnemende bedrijven. Ter Horst neemt asbest in.

waarbij

  • deze afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf staand bijgebouw dat niet bedoeld is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • het gaat om een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.