Rekenkamer

Taken rekenkamer

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid, met als doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taak.

De rekenkamer wil rapporten schrijven die 'ertoe doen'. De onderwerpen moeten maatschappelijk van belang zijn, urgent zijn en een meerwaarde hebben voor de toekomst. De rekenkamer vindt het belangrijk om te toetsen of de gewenste maatschappelijke effecten worden bereikt. 

Een onderzoek van de rekenkamer leidt tot een rapport met aanbevelingen voor hoe het (nog) beter kan. Dat rapport gaat naar de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit wat er gebeurt met de aanbevelingen.

Werkzaamheden van de rekenkamer

Samenstelling van de rekenkamer en nevenfuncties

De rekenkamer bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris. De samenstelling kunt u bekijken op de website van de gemeenteraad.

Werkwijze

Onderzoeksprogramma

In het onderzoeksprogramma staan de onderzoeken die de rekenkamer voornemens is uit te gaan voeren in het komend jaar en de actuele onderzoeken die doorlopen. Het onderzoeksprogramma kan worden bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Jaarverslagen

Publicaties

Rapport Samenspel raad, college en ambtelijke organisatie

Denk mee met de rekenkamer

De rekenkamer krijgt onder andere suggesties voor onderzoek vanuit de gemeenteraad. Maar ook u als inwoner kunt onderwerpen aandragen. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamer alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals maatschappelijk en financieel belang en risico's voor de gemeente. Uiteindelijk beslist de rekenkamer of dit onderwerp geschikt is voor een rekenkameronderzoek. Over deze beslissing wordt u ge├»nformeerd. 

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Neem dan contact met de rekenkamer op via rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl.