Paracommerciële rechtspersonen

Algemeen

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen. De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van een voetbalvereniging.

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie legt de gemeente aan paracommerciële rechtspersonen (waaronder verenigingen en stichtingen) diverse aanvullende beperkingen op. Deze beperkingen zijn vastgelegd in de Drank- en horecaverordening (overheid.nl). Voor paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels:


Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook regels staan over sociale hygiëne.
Minimaal 2 leidinggevenden (bestuursleden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne.
Barvrijwilligers moeten een verplichte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd.
In de panden van de vereniging of instelling mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en verjaardagen) worden gehouden.
De gemeente toetst de aanvraag van een horecabedrijf ook op de wet BIBOB. Bekijk deze wet op de website Overheid.nl.

Aanvragen vergunning

Procedure

Wanneer de burgemeester besluit dat de Alcoholwetvergunning verleend kan worden, moet er eerst een zogeheten ontwerp-beschikking zes weken ter inzage worden gelegd om belanghebbenden (degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is) de gelegenheid te geven hun mening te geven (een zienswijze in te dienen). Ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen.

Tijdens de procedure toetsen wij uw aanvraag aan het bestemmingsplan. Hierbij wordt gekeken of in het pand een ondersteunend horecabedrijf uitgeoefend mag worden.

Kosten

ProductKosten 2023Kosten 2024
Alcoholwetvergunning€ 474,00€ 488,00
Wijziging leidinggevende(n)€ 225,00€ 230,00
Wijziging inrichting€ 225,00 € 230,00