Paasvuur zonder evenement

Wat u moet weten

Wilt u met Pasen een paasvuur (zonder evenement) organiseren, vraag dan minimaal 4 weken van te voren een ontheffing aan. U kunt het aanvraagformulier via de post naar ons toesturen of ons mailen.

Bent u van plan vuur te ontsteken tijdens Pasen (paaszaterdag, eerste of tweede paasdag), dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan tot 4 weken voor aanvang van het paasvuur.

Een van de belangrijkste voorschriften om ontheffing voor het ontsteken van een paasvuur te krijgen is dat de locatie van het paasvuur zich op een afstand van minimaal 100 meter van gebouwen, openbare wegen, houtopstanden, heide en ander brandgevoelige objecten moet bevinden.

Verder mag er uitsluitend schoon snoeihout worden verbrand. Bij het ontsteken van een paasvuur moet u voldoen aan een aantal voorschriften. Deze staan vermeld onder het tabblad voorschriften. 

Houdt u ook rekening met de adviezen van de brandweer als het gaat om de fases ‘regulier risico’ (1) of fase ‘extra alert’ (2).

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl, of bel naar (0315) 292 292.

Voorschriften

 1. U heeft vooraf de toestemming nodig van de grondeigenaar voor het in gebruik nemen van het perceel (alleen van toepassing in het geval u niet de eigenaar bent van de locatie waarop het paasvuur wordt ontstoken).
 2. U stelt omwonenden vooraf in kennis van het paasvuur.
 3. De brandstapel mag alleen bestaan uit snoeihout, afkomstig van landschapselementen, zonder toevoeging van andere (afval)stoffen.
 4. Het snoeihout is ontdaan van blad en mag geen (delen van) groenblijvende beplanting bevatten en mag niet van elders zijn aangevoerd.
 5. Het snoeihout moet goed zijn aangedroogd voordat het in brand wordt gestoken.
 6. Als ontheffinghouder zorgt u ervoor, dat er geen bodemverontreiniging optreedt en dat daarmee artikel 13 van de Wet bodembescherming niet wordt overtreden. Het snoeihout mag daarom niet worden aangestoken met behulp van brandstoffen en/of chemische middelen. Om bodemverontreiniging te voorkomen moeten asresten na afloop verwijderd worden en worden aangeboden aan een erkend verwerker. Dit kan bij de volgende erkende afvalinzamelaars: Ter Horst in Varsseveld, tel. (0315) 241 883 Remondis in Doetinchem, tel. (0314) 348 301; Remondis Lichtenvoorde, tel. (0544) 395 555; Rouwmaat in Dinxperlo, tel. (0315) 651 256; Suez in Doetinchem, tel. (0314) 372 880; UTO Ulft, tel. (0315) 630 744.
 7. Het verbranden van snoeihout moet op een onbrandbare ondergrond plaatsvinden.
 8. De afstand tussen de vuurplaats en woningen of andere bebouwing, openbare wegen, bossen, heide, houtopstanden en andere brandgevoelige objecten moet minimaal 100 meter zijn (voeg een situatietekening bij).
 9. De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen: het moet droog weer zijn, dus bij mist en regen (of bij dreiging daarvan) mag geen verbranding plaatsvinden; de heersende windkracht (in de voor de buurt gunstige richting) mag niet groter zijn dan 5 op de schaal van Beaufort (10 m./sec.); als fase 2 ‘extra alert’ van kracht is mag er niet worden gebrand. Informatie over de fases kunt u vinden op de site www.natuurbrandrisico.nl
 10. Het vuur mag geen gevaar, schade, hinder of overlast geven.
 11. Gelet op de Flora- en Faunawet is het verboden dieren te verstoren (broedseizoen). Dit houdt in, dat als zich in het snoeihout één of meerdere nesten bevinden er niet mag worden gebrand.
 12. Het branden mag alleen plaatsvinden onder permanent toezicht van een volwassene zodat daarmee de veiligheid van de toeschouwers is gewaarborgd.
 13. Er moeten voldoende eerste hulpmaterialen aanwezig zijn.
 14. U waarborgt de doorgang/bereikbaarheid voor de diverse hulpverleningsdiensten.
 15. U volgt aanwijzingen van de politie, de brandweer en/of gemeente Oude IJsselstreek op.
 16. U bent verplicht de schade die u door het gebruik van deze ontheffing toebrengt te vergoeden en verder de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente en/of derden door het gebruik van de ontheffing schade lijden. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer aan derden schade wordt toegebracht.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing kost € 39,00.