Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Algemeen

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB).

Beschrijving

Wat hebben WOZ, OZB en Tarief met elkaar te maken?

Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt geheven over alle onroerende zaken gelegen in de gemeente. Onder onroerende zaken verstaan we de grond en alles wat daarmee duurzaam is verbonden, zoals een woonhuis of een bedrijfspand.

Er zijn twee soorten OZB:

  • OZB eigenaren
  • OZB gebruikers

Hoe gaat het in zijn werk?

De heffing van de OZB gaat via een aanslagbiljet op naam van degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is.

De eigenarenbelasting leggen wij op aan degene die op 1 januari een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand, in eigendom heeft. Het gebruikersgedeelte van de onroerendezaakbelastingen voor woningen is met ingang van 2006 afgeschaft. Dit geldt ook voor het woongedeelte van een zogenaamde niet-woning (bijvoorbeeld een woon/winkelpand of agrarische objecten met een woongedeelte). Als u een woning gebruikt (bijvoorbeeld als huurder) ontvangt u geen aanslag gebruikersbelasting OZB meer. Gebruikers van een niet-woning ontvangen nog wel een gebruikersbelasting OZB, maar dan alleen voor het bedrijfsgedeelte.

Als u in de loop van het jaar het pand of perceel verkoopt of u verhuist, dan levert dit geen wijziging of teruggaaf op voor het te betalen/betaalde bedrag OZB. U verrekent de OZB dan met de nieuwe eigenaar. Deze verrekening regelt de notaris bij de overdracht. Als u in de loop van een jaar een pand koopt of in gebruik neemt, krijgt u het daaropvolgende belastingjaar pas voor het eerst een aanslag OZB voor het pand. 

De hoogte van het aanslagbedrag OZB wordt bepaald door de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de hoogte van het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

Waardoor kan de WOZ-waarde stijgen of dalen?

Kosten

De OZB wordt berekend naar een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Dit percentage kan per gemeente verschillen.

Voor het belastingjaar 2024 gelden de volgende tarieven:

  1. Eigenaren woningen 0,11512 % van de WOZ-waarde
  2. Gebruikers woningen n.v.t.
  3. Eigenaren niet-woningen 0,17470 % van de WOZ-waarde
  4. Gebruikers niet-woningen 0,13429 % van de WOZ-waarde

Voorbeeld berekening op basis van de tarieven van 2024:

Waarde woning: stel € 200.000,-
Eigenarenbelasting 0,11512 % van € 200.000,- = € 230,-
Gebruikersbelasting = geen
Waarde niet-woning: stel € 500.000,-
Eigenarenbelasting 0,17470 % van € 500.000,- = € 873,-
Gebruikersbelasting 0,13429 % van € 500.000,- = € 671,-

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen, tel. (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl

Bekijk de verordening