Nederlander worden door naturalisatie

Algemeen

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit -het Nederlanderschap- wilt aannemen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.

Hoe gaat het in zijn werk?

De officiële beslissing m.b.t. naturalisatie wordt door de koning genomen. Hij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester. Om het Nederlanderschap te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer legaal in Nederland, Aruba, Curacao of Sint Maarten of heeft 3 jaar een relatie met een Nederlander (huwelijk, samenwonen, geregistreerd partnerschap) met wie u samenwoont.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, bijvoorbeeld verblijf bij partner. Let erop dat het verblijfsdoel nog klopt.
 • U bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan. Dit moet u aantonen door het inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen. Een aantal diploma's geeft vrijstelling van dit examen. Als u het examen door een ernstige lichamelijke of geestelijke handicap niet kunt afleggen is ontheffing mogelijk. 
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Als u geen afstand doet kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken. In sommige gevallen hoeft u geen afstand te doen.
 • U hebt de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen. Er mag ook geen strafzaak tegen u openstaan.

Bekijk meer informatie over naturalisatie op de website van de Rijksoverheid

Meenaturaliseren kinderen onder 16 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar kunnen met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De kinderen zijn op het moment van de aanvraag in Nederland.
 • Ze hebben hun hoofdverblijf in Nederland.
 • Ze zijn in Nederland toegelaten voor onbepaalde tijd.

Meenaturaliseren kinderen van 16 en 17 jaar

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De kinderen zijn op het moment van de aanvraag in Nederland.
 • Voorafgaand aan het verzoek hebben ze minimaal 3 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond.
 • Ze zijn in Nederland toegelaten voor onbepaalde tijd.

Na-naturaliseren kinderen

Minderjarige kinderen die niet met hun ouders zijn meegenaturaliseerd, kunnen op verzoek van hun ouders alsnog de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De kinderen hebben voorafgaand aan het verzoek minimaal 3 jaar aaneengesloten hun hoofdverblijf in Nederland gehad.
 • Ze zijn in Nederland toegelaten voor onbepaalde tijd.
 • De Nederlandse ouder dient een verzoek tot na-naturalisatie in. De andere ouder moet schriftelijk toestemming geven.
 • Kinderen van 16 en 17 jaar moeten zelf instemmen met het verzoek.

Let op! Deze kinderen betalen hetzelfde bedrag als een volwassen persoon die naturaliseert.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een naturalisatieaanvraag indienen bij uw woongemeente. De medewerker van de gemeente schrijft een advies: wel of niet het Nederlanderschap toekennen. Dan wordt het dossier met het advies naar de IND gestuurd. Daar wordt de aanvraag beoordeeld.
U kunt uiteindelijk twee reacties krijgen op uw aanvraag:

 1. Uw aanvraag wordt toegekend: u krijgt de Nederlandse nationaliteit. U krijgt dan van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie.
 2. Uw aanvraag wordt afgewezen. U krijgt een brief waarin uitgelegd wordt waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Ceremonie

U bent verplicht om naar de ceremonie te gaan. Ook de minderjarige die ten tijden van het naturalisatieverzoek zestien of zeventien jaar oud was, is verplicht naar de ceremonie te gaan. Als u wordt uitgenodigd voor een ceremonie, staat in de brief of u verplicht moet komen. Als u verplicht moet komen wordt u pas Nederlander als u de ceremonie bijwoont. Als u dan niet op de ceremonie verschijnt, ontvangt u een nieuwe uitnodiging voor een volgende ceremonie. U moet binnen een jaar na de beslissing op de ceremonie verschijnen, anders verkrijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. Na één jaar moet u dan opnieuw een naturalisatieprocedure starten om alsnog Nederlander te kunnen worden. De minderjarige die jonger is dan zestien jaar wordt niet opgeroepen te verschijnen op de naturalisatieceremonie, maar mag daarbij wel aanwezig zijn. Zijn of haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger wordt opgeroepen te verschijnen en is ook verplicht om te verschijnen. Deze minderjarige wordt alleen Nederlander als diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger de ceremonie bijwoont. Tijdens de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af. Hiermee  geeft u de verbondenheid met de Nederlandse samenleving aan. En dit wordt uitgedrukt in respect voor de rechtsorde en in de belofte de plichten te vervullen die uit het Nederlanderschap voortvloeien. Als u deze verklaring niet wilt uitspreken kunt u geen Nederlander worden.

U ontvangt tijdens de ceremonie ook een schriftelijke bevestiging dat u Nederlander bent geworden. 

Afstand huidige nationaliteit

Als u naar de ceremonie bent geweest, moet u nog wel afstand doen van uw huidige nationaliteit. En u moet aantonen dat u afstand van uw huidige nationaliteit hebt gedaan. Doet u dat niet, dan kan uw Nederlandse nationaliteit alsnog worden ingetrokken. U hoeft geen afstand te doen als u onder een van de volgende uitzondering valt (zie ook op de site van de IND.

 • De wetgeving van uw land staat verlies niet toe.
 • U bent getrouwd met of u bent geregistreerde partner van een Nederlander.
 • U bent minderjarig.
 • U bent in het bezit van een verblijfsvergunning asiel.
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Curacao of Sint Maarten, en u woont hier of het moment dat u uw aanvraag indient.
 • U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog geldbedrag betalen aan de autoriteiten van uw land. Dit moet u kunnen aantonen.
 • U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen, waardoor u ernstige financiële schade lijdt. Denk hierbij aan erfrecht. Dit moet u kunnen aantonen.
 • U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw nationaliteit. Dit moet u kunnen aantonen

Ga dus van tevoren na wat de gevolgen zijn als u afstand doet van uw huidige nationaliteit. Neem hiervoor contact op met de autoriteiten van uw land.

Meenemen

Uw geldige paspoort, uw geldige verblijfsvergunning. Als u in het buitenland bent geboren een internationaal uittreksel uit het geboorteregister. Eventueel voorzien van een legalisatie of een apostille (kijk voor meer informatie hierover bij buitenlandse akte)

Kosten

Bij het indienen van uw verzoek moet u direct betalen.

Naturalisatie kost:Kosten 2024
Naturalisatie per persoon€ 1.023,00
Naturalisatie beide partners samen€ 1.305,00
Meenaturaliserend kind€ 151,00
Naturalisatie per persoon verlaagd tarief:
Let op: alleen voor houders met vergunning asiel onbepaalde tijd.
€ 760,00
Naturalisatie per gezin verlaagd tarief:
Let op: alleen voor houders met vergunning asiel onbepaalde tijd.
€ 1.044,00