Klimaatagenda

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee. Toenemende hoosbuien, lange periodes van droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen: het raakt iedereen.

We nemen maatregelen om verdere klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen en we richten onze leefomgeving klimaatadaptief in. Dat wil zeggen dat we bij ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud kiezen voor maatregelen die ons helpen om te gaan met de weersextremen. Al deze maatregelen zullen op veel terreinen zichtbaar worden: in de warmtetransitie, in onze inspanningen om duurzame energie op te wekken en in maatregelen die we nemen om de gevolgen van wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte te voorkomen. Deze maatregelen staan in de Klimaatagenda 2022 - 2026.

De Klimaatagenda 2022 – 2026 beschrijft onze visie en ambitie voor een klimaatbestendige toekomst. Daarbij hoort een uitvoeringsagenda waarin staat welke maatregelen we nemen in de periode 2022 tot en met 2026

Strategie

Bij alle projecten van de gemeente houden we rekening met het veranderende klimaat. We werken intensief samen met inwoners en agrariërs in ons gebied, met waterschap Rijn en IJssel, buurgemeenten, provincie en met natuurbeheerorganisaties.

Aan de hand van vijf pijlers formuleren we onze visie op klimaatadaptatie. 

  1. Adaptief landelijk gebied
  2. Woonkernen gezond en groen
  3. Calamiteitenorganisatie
  4. Klimaatbestendig ontwikkelen
  5. Betrokken en actieve mensen

Per pijler is beschreven welke specifieke knelpunten en opgaven we zien en hoe we die concreet gaan aanpakken. Ook beschrijven we in de agenda welke rol de gemeente heeft en welke partijen nodig zijn om Oude IJsselstreek klimaatbestendig te maken. Op veel van de thema’s zijn we als gemeente namelijk niet, of niet alleen, verantwoordelijk. In de Klimaatagenda staat op welke thema’s we samenwerking zoeken met andere organisaties en instanties, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, GGD, Waterschap, netwerkbedrijven en woningbouwverenigingen. Maar ook werken we samen met onze eigen inwoners voor het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast hebben we vastgesteld welke projecten we de komende jaren gaan uitvoeren en hoe we het werk financieren en organiseren.