Energie uit biomassa

Stappen aanvraag project biomassa

 1. Controleer op de kaart hieronder in welke zone uw beoogde projectlocatie valt. Vervolgens kunt u in de inpassingsmatrix zien, welke voorwaarden in deze zone gelden.
 2. Bekijk de informatie over landschappelijke inpassing en participatiecriteria. Hiermee zijn de randvoorwaarden bij u bekend.
 3. U dient een principeverzoek in volgens de richtlijn. U kunt het verzoek mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl.
 4. Wij beoordelen uw verzoek. Bij een positieve uitslag gaat het initiatief door naar een reguliere projectprocedure. Hiervoor dient de initiatiefnemer o.a. een aanpassingsplan en een projectplan in.

Bekijk de inpassingskaart

Bekijk informatie over het participatieplan, inpassingsplan en de procedurele kosten

Individueel traject voor biomassavergisters met > 200 m3/uur

De afweging voor initiatieven van grotere biomassavergisters vallen buiten dit kader. Ze worden als maatwerk afzonderlijk behandeld en volgen de reguliere RO procedures.

Voordat initiatiefnemers een aanvraag indienen, vindt er vooroverleg met de gemeente plaats. Tijdens dit vooroverleg gaat de gemeente ook in op de landschappelijke inpassing en de participatiegraad. U kunt met ons contact opnemen via info@oude-ijsselstreek.nl.

Inpassingsmatrix

Bekijk de inpassingskaart

Type opstelling 

Binnen waardevol landschap

Binnen kansgebied

Binnen kansgebied met waarde bestemmingsplan buitengebied

Op (toekomstige) bedrijventerreinen

Aanvullende opmerkingen:

Voor alle categorieën gelden de algemene criteria voor inpassing.

 

Biomassa-centrale

< 15 kW

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Al mogelijk binnen bestemmingsplan

Binnen het bouwvlak voor eigen gebruik

Eigen gebruik bij particulieren of bij bedrijven buiten bouwvlak

Biomassa-centrale

< 0.5 MW
Nee Nee Nee

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Biomassa centrale op bedrijventerrein

Binnen bouwvlak

 

Biomassa-vergister

< 200 m3/uur
Nee

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble

Ja, Mits:

 • onderdeel van het erfensemble
Nee

Al mogelijk binnen bestemmingsplan

Binnen het bouwvlak voor eigen gebruik

Boerderijvergisters:

 • 1 of 2 vergistingssilo’s
 • mestvergister bij agrarisch bedrijf mag zonder maatregelen tegen geuroverlast

Biomassa-vergister

< 700 m3/uur

Nee, tenzij:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

Collectieve biomassavergisters:

 • 6 tot 12 vergistingssilo’s
 • Eisen voor ontsluiting van grondstoffen, restproducten en eventueel het biogas
 • Alle initiatieven voor biomassavergisters <700 m3/uur worden als maatwerk elk afzonderlijk beoordeeld binnen de wettelijke milieuvoorsc
Industriële biomassa-vergister

Nee, tenzij:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

Ja, Mits:

 • maatwerk

Industriële biomassavergisters:

 • industriële organische reststromen
 • afhankelijk van de grootte en de milieucategorie moet per bedrijventerrein bekeken worden of vestiging op die locatie mogelijk is
 • hinderafstand ten opzichte van de dichtstbijzijnde hindergevoelige functie (zie regionaal koersdocument)
 • Alle initiatieven voor industriële biomassavergisters worden als maatwerk elk afzonderlijk beoordeeld binnen de wettelijke milieuvoorschriften.

Inpassings- en participatiecriteria

Inpassingscriteria

Biomassa heeft als categorie van duurzame energie opwekking een andere ruimtelijk impact dan zonnevelden en windmolens omdat de installaties vaak aangesloten zijn bij (agrarische) bedrijfsgebouwen. Er zijn daarom geen aparte inpassingscriteria opgenomen. Initiatieven zijn maatwerk en worden per plan beoordeeld op dit punt. Wel wordt aandacht gevraagd voor de landschappelijke inpassing bijvoorbeeld door:

 • Plaatsing binnen bestaande kavelgrenzen en groenstructuren;
 • Rekening te houden met zichtlijnen in het landschap en/of vanaf huizen, wegen en paden;
 • Een groene zone rondom de installaties.

Participatiecriteria

De participatiecriteria gelden alleen voor de biomassavergisters, niet voor de biomassacentrales. De gemeente eist bij biomassavergisters de volgende minimale inspanning voor procesparticipatie:

 • De initiatiefnemer toont aan contact te hebben gehad over het plan met de direct omwonenden binnen een straal van 400 meter.
 • De initiatiefnemer organiseert een informatiebijeenkomst voor omwonenden in de Nederlandse taal.

De gemeente stelt geen eisen voor financiële participatie maar staat er wel positief tegenover. Het draagvlak voor een initiatief stijgt als inwoners en gebruikers van een gebied betrokken zijn in de ontwikkeling en mee kunnen profiteren.

Duurzaamheidscriteria

De afweging op het gebied van duurzaamheid is maatwerk. De gemeente volgt de landelijke discussie en gaat de nieuwste kennisstand in haar beoordeling meenemen. Een initiatiefnemer moet onder andere aan de volgende criteria denken (lijst niet uitputtend):

 • Gebruik van rest- en/of afvalstoffen;
 • Gebruik van materiaal uit de regio (weinig transport);
 • Klimaatneutraal materiaal, inclusief transport;
 • Materialen zijn voor langere tijd beschikbaar (15 – 20 jaar).

Richtlijn principeverzoek

De initiatiefnemer van een biomassacentrale dient een principeverzoek in. Als uit de eerste beoordeling blijkt dat het initiatief voldoet, gaat het de reguliere projectprocedure in.

Een principeverzoek voor een biomassacentrale bevat minimaal deze onderwerpen:

 1. Een kaartje met de specifieke locatie (ingekleurd)
 2. Technische gegevens
  Opstelling: schetsontwerp met afmetingen, afstanden tot kwetsbare objecten, en ruimtegebruik
  Energieopbrengst: Opgesteld vermogen en verwachte energieopbrengst van het initiatief. Hoeveel draagt het bij aan de doelstelling van de gemeente?
  Techniek
 3. Haalbaarheid
  Netaansluiting
  Grondpositie status
  Maatschappelijke impact
  Inschatting ontwikkelkosten in de projectfasering
 4. Toetsing aan het beleid
  Aansluiting bij inpassingskaart, - matrix, -criteria
  Situatie bestemmingsplan
 5. Voorstel voor ruimtelijke inpassing
 6. Duurzaamheid
  Onderbouwing van hoe duurzaam het project is.  Een initiatiefnemer moet onder andere aan de volgende criteria denken (lijst niet uitputtend):
  Gebruik van rest- en/of afvalstoffen;
  Gebruik van materiaal uit de regio (weinig transport);
  Klimaatneutraal materiaal, inclusief transport;
  Materialen zijn voor langere tijd beschikbaar (15 – 20 jaar).