De Rode Loper Aanpak Team Economie

Doel van de Rode Loper Aanpak is de ondernemer met raad en ondersteuning bijstaan, zodat deze zorgvuldiger, sneller en beter kan schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het bedrijf.

Op het moment dat iets niet kan, zoeken we naar alternatieve oplossingen op andere locaties. We bieden aan actief mee te denken tijdens het gehele proces van besluitvoorbereiding, zodat de doorlooptijden worden bekort en afbreukrisico’s snel worden onderschept. Ondernemer en gemeente maken daardoor minder kosten voor adviseurs, uren, etc.

Oude IJsselstreek wil, in samenhang met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners, de huidige en toekomstige werkgelegenheid en zelfstandigheid van onze inwoners versterken. De economie is voor onze gemeente een belangrijke pijler om als gemeente leefbaar te blijven. We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben richting onze bedrijven. De aanwezigheid van een florerend bedrijfsleven is een belangrijke economische drager. Het levert werkgelegenheid op, waardoor we aantrekkelijker zijn als een plek om te wonen en te leven.

Met ingang van 1 februari 2017 zijn we – mede op instigatie van de provincie Gelderland - gestart met het invoeren van de zogenaamde ‘Rode Loper Aanpak’. Vanaf die datum hanteert het Team Economie deze aanpak stap voor stap in haar dienstverlening. 

Waaruit bestaat de Rode Loper Aanpak?

 1. een intake- en gronduitgifte uitgiftemethodiek voor iedereen gelijk op basis van beleidsuitgangspunten
 2. toepassen van een standaard vragenlijst als ondersteuning bij de juiste vraagbepaling
 3. toeleveren van vraaggestuurde informatie en advies op maat via losbladige factsheets
 4. het toepassen van accountmanagement

1. Intake en gronduitgifte methodiek

Om een hoog serviceniveau te garanderen is het belangrijk op het juiste moment de juiste kennis en advies aan te bieden. Daar hoort ook een heldere intake- en gronduitgifte methodiek bij. We hebben dat vastgelegd in een handleiding die we voor elke ondernemer klaar hebben liggen. De uitgiftemethodiek is nu de standaardprocedure die het Team Economie en de ondersteunende afdelingen vanaf het eerste contact tot en met de oplevering hanteert. De methodiek hebben we geknipt in fasen. In elke fase worden activiteiten, informatiebehoeftes en beslissingsmomenten geschetst. De handleiding houdt ook rekening met het regionale vestigingsbeleid en bevat een checklist met een overzicht van werkstromen, zodat de diverse gemeentelijke afdelingen weten wanneer zij aan zet zijn en met welk doel.

2. Standaard vragenlijst

Dit vragenformulier brengt alle relevante aspecten die onderdeel zijn van het gemeentelijke aandeel in de interne besluitvorming in beeld. Deze gegevens zijn daarvoor van wezenlijk belang, in het bijzonder bij de afweging van alternatieven. Het formulier is gemakshalve opgedeeld in hoofdstukken: ‘bedrijfsgegevens’, ‘huisvesting’, ‘medewerkers’, ‘milieu’ en ‘onderneming. Het formulier fungeert ook als checklist voor de ondernemer, zijn aannemer of architect en zijn overige adviseurs.

3. Factsheets

De handleiding en het intakeformulier zijn voorbeelden van documenten waarmee wij de informatievoorziening voor u als ondernemer structureren. Om u praktisch en overzichtelijk de juiste informatie te kunnen geven, worden momenteel versies van onze factsheets opgesteld. Een van de factsheets is bijvoorbeeld een brochure over de bedrijventerreinen De Rieze in Ulft en Hofskamp Oost in Varsseveld. Hierin vindt u in een oogopslag praktische informatie over de bestemmingsplanvoorschriften op deze terreinen. Om het voor u als ondernemer makkelijk te maken, hebben wij ook standaard formats gemaakt voor de reserverings-, optie en koopovereenkomsten. Hiermee kunnen wij u al in een vroeg stadium van uw zoektocht kennis laten maken met de aspecten die wij met u gaan vastleggen. Uiteraard staan wij niet stil. Naast de vernieuwde factsheets werken wij aan een informatiepakket speciaal gericht op specifieke doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld startende ondernemingen, bedrijven die vragen hebben over duurzaamheid etc. Hiermee voorkomen we een overload aan informatie, maar kunnen wij u voorzien van concrete relevante informatie.

4. Eén aanspreekpunt per bedrijf

Daaronder verstaan we:

 • begeleiden van de (potentiële) klant vanaf het eerste contact tot en met de opening
 • onderhouden van contacten met directies van bedrijven en belangenorganisaties
 • promoten van de gemeente en in het bijzonder het ondernemersklimaat van de gemeente
 • acquisitie, intake en onderhandelen met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden
 • verzamelen en signaleren van economische ontwikkelingen die van belang zijn voor bestuur, organisatie en bedrijfsleven

Heeft u als ondernemer vragen over uw onderneming? Bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf, bedrijfsverplaatsing of –uitbreiding, duurzaamheid,
personeel en onderwijs, of misschien wel over een heel ander onderwerp?

Neem dan contact op met één van onze accountmanagers:

 • Jorrit Hondorp (0315) 292 362; 
 • Annemarie Pothof - van der Zande (0315) 292 227 of; 
 • Dayenne Vos (0315) 292 236.

U kunt uw vraag ook per e-mail sturen aan: economie@oude-ijsselstreek.nl.