De Rode Loper Aanpak Team Economie

 
Doel van de rode loper aanpak is de ondernemer met raad en ondersteuning bijstaan, zodat deze zorgvuldiger, sneller en beter kan schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het bedrijf.

Op het moment dat iets niet kan, zoeken we naar alternatieve oplossingen op andere locaties. We bieden aan actief mee te denken tijdens het gehele proces van besluitvoorbereiding (vanaf het eerste contact tot en met de borrel bij de opening), zodat de doorlooptijden worden bekort en afbreukrisico’s snel worden onderschept. Ondernemer en gemeente maken daardoor minder kosten voor adviseurs en uren.

Oude IJsselstreek wil, in samenhang met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners, de huidige en toekomstige werkgelegenheid en zelfstandigheid van onze inwoners versterken. De economie is voor onze gemeente een belangrijke pijler om als gemeente leefbaar te blijven. We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben richting onze bedrijven. De aanwezigheid van een florerend bedrijfsleven is een belangrijke economische drager. Het levert werkgelegenheid op, waardoor we aantrekkelijker zijn als een plek om te wonen en te leven.

Met ingang van 1 februari 2017 zijn we – mede op instigatie van de provincie Gelderland - gestart met het invoeren van de zogenaamde ‘Rode Loper Aanpak’. Vanaf die datum hanteert het Team Economie deze aanpak stap voor stap in haar dienstverlening. 

Waaruit bestaat de Rode Loper Aanpak?

  1. een intake- en gronduitgifte uitgiftemethodiek voor iedereen gelijk op basis van beleidsuitgangspunten
  2. toepassen van een standaard vragenlijst als ondersteuning bij de juiste vraagbepaling
  3. toeleveren van vraaggestuurde informatie en advies op maat via losbladige factsheets
  4. het toepassen van accountmanagement
  5. één aanspreekpunt per bedrijf

Intake en gronduitgifte methodiek

Rode Loper Aanpak

Om een hoog serviceniveau te garanderen is het belangrijk op het juiste moment de juiste kennis en advies aan te bieden. Daar hoort ook een heldere intake- en gronduitgifte methodiek bij. We hebben dat vastgelegd in een handleiding die we voor elke ondernemer klaar hebben liggen. De uitgiftemethodiek is nu de standaardprocedure die het Team Economie en de ondersteunende afdelingen vanaf het eerste contact tot en met de oplevering hanteert.

De methodiek hebben we geknipt in fasen. In elke fase worden activiteiten, informatiebehoeftes en beslissingsmomenten geschetst. De handleiding houdt ook rekening met het regionale vestigingsbeleid en bevat een checklist met een overzicht van werkstromen, zodat de diverse gemeentelijke afdelingen weten wanneer zij aan zet zijn en met welk doel.

Standaard vragenlijst

Dit vragenformulier brengt alle relevante aspecten die onderdeel zijn van het gemeentelijke aandeel in de interne besluitvorming in beeld. Deze gegevens zijn daarvoor van wezenlijk belang, in het bijzonder bij de afweging van alternatieven. Het formulier is gemakshalve opgedeeld in hoofdstukken: ‘bedrijfsgegevens’, ‘huisvesting’, ‘medewerkers’, ‘milieu’ en ‘onderneming. Het formulier fungeert ook als checklist voor de ondernemer, zijn aannemer of architect en zijn overige adviseurs.

Factsheets

De handleiding en het uitgebreide intakeformulier zijn al in gebruik, evenals enkele factsheets. Deze bevatten waardevolle informatie om de ondernemer snel en kundig te faciliteren bij de voorbereidingen van de plannen. Door constante feedback te vragen van de gebruikers kunnen we snel onvolkomenheden opsporen en verbeteringen aanbrengen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en ingepast in de (losbladige) informatieverstrekking. Ook de formats voor koopcontract, reserverings- en optieovereenkomsten zijn al beschikbaar voor de klant. Wij zorgen met onze losbladige factsheets voor kort en bondig, op tijd, eenduidig en direct geschikt voor gebruik. Op dit moment wordt gewerkt aan diverse samenvattingen van bestemmingsplannen, een verbeterd klantvolg- en registratie systeem, een marketing- en acquisitieplan en een uitgebreide checklist van alle relevante aspecten die met vestiging of uitbreiding te maken hebben. De volgende stap is met de beschikbare data een vraaggestuurde website in de lucht te brengen.

 

Accountmanagement

Onder accountmanagement verstaan we:

  • begeleiden van de (potentiële) klant vanaf het eerste contact tot en met de opening
  • onderhouden van contacten met directies van bedrijven en belangenorganisaties
  • promoten van de gemeente en in het bijzonder het ondernemersklimaat van de gemeente
  • acquisitie, intake en onderhandelen met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden
  • verzamelen en signaleren van economische ontwikkelingen die van belang zijn voor bestuur, organisatie en bedrijfsleven

Eén aanspreekpunt per bedrijf

Wij werken met één contactpersoon per bedrijf naar buiten en twee personen zijn zaak-verantwoordelijk voor het account. We zorgen bij verhindering voor back up. Bedrijfskavels zijn kapitaalgoederen, zodat we qua houding en gedrag vanuit een ‘business to business’ relatie opereren.