College van B&W

Wat doet het college van burgemeester en wethouders?

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van B&W. Het college bestaat uit politieke partijen, die samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad en die overeenstemming hebben bereikt over een beleidsprogramma tot aan de volgende verkiezingen. In Oude IJsselstreek zijn dat Lokaal Belang, PvdA en CDA.

Het college heeft eigen bevoegdheden, maar moet zich wel tegenover de gemeenteraad kunnen verantwoorden. Ze maakt voorstellen waarover de gemeenteraad beslist.
Tot de taken van het college behoren verder onder meer de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en het uitvoeren van allerlei wetten en regelingen van rijk en provincie. Het college bepaalt in onderling overleg met welke onderwerpen ieder lid zich gaat bezighouden. In vaktermen heet dat: de portefeuilles. Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De burgemeester

Als enige van de gemeentebestuurders is de burgemeester niet gekozen. Een burgemeester wordt op voordracht van de gemeenteraad bij Koninklijk Besluit benoemd. De ambtsperiode is zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is openbare orde en veiligheid. 

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente en wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hij/zij is de belangrijkste adviseur van het college en de gemeentesecretaris heeft bovendien de eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

De wethouders

​Het aantal wethouders dat een gemeente mag hebben, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In de gemeente Oude IJsselstreek werken 5 wethouders. 

De wethouders zijn door de gemeenteraad benoemd.

Voor meer informatie over politiek en regelgeving kunt u terecht op www.overheid.nl en www.rijksoverheid.nl

Coalitieprogramma 2022 - 2026 Oude IJsselstreek maakt samen sterk