Bezwaar maken tegen aanslag WOZ beschikking

 

Introductie

Als u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk of via e-mail bezwaar maken, waarbij u de reden voor uw bezwaar aangeeft.

Beschrijving

U kunt bezwaar tegen de waarde indienen als u:

  • Van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld of;
  • Van mening bent dat de WOZ-beschikking niet voor u bestemd is of;
  • Van mening bent dat de omschrijving van de onroerende zaak niet klopt.

Als u een taxatieverslag heeft opgevraagd, dan blijft de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaren toch doorlopen. Wanneer de termijn voor het indienen van bezwaar bijna is verstreken en voor u is het niet duidelijk of u bezwaar wilt maken tegen de beschikking, dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen zonder dat u de reden aangeeft (een pro forma bezwaarschrift). De motivatie kan dan op een later tijdstip worden ingezonden. U ontvangt dan van de gemeente een brief waarin de termijn wordt genoemd waarbinnen u uw bezwaarschrift kunt motiveren. Wanneer u een pro forma bezwaarschrift heeft ingediend en u bent het uiteindelijk toch met de waarde eens, dan kunt u het pro forma bezwaarschrift alsnog intrekken.

Er geldt geen drempelbedrag voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als u een bezwaarschrift indient betekent dit niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. U kunt in uw bezwaarschrift wel een verzoek doen om uitstel van betaling. Geeft u dan aan voor welk bedrag op de aanslag u uitstel wenst. Doet u dit niet, dan moet u de aanslag normaal betalen. Als blijkt dat uw bezwaarschrift gegrond is en tot een vermindering van de aanslag leidt, storten wij het teveel betaalde bedrag automatisch terug op uw rekeningnummer.

Werkwijze

Een bezwaarschrift moet voldoen aan de volgende eisen:

- het moet geschreven zijn in de Nederlandse taal,
- het moet een dagtekening hebben,
- het aanslagnummer bevatten,
- voorzien zijn van uw naam en adres en
- voorzien zijn van een omschrijving.

In de omschrijving van het bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-waarde. Bijvoorbeeld omdat u geen eigenaar meer bent van een pand of dat volgens u de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld omdat er sprake is van achterstallig onderhoud. Probeer hierbij zoveel mogelijk bijlagen bij te voegen die uw bezwaar onderbouwen, zoals bijvoorbeeld een taxatierapport, een beëindiging van de huurovereenkomst of een koopakte. Dat bevordert namelijk de snelheid van de behandeling van uw bezwaarschrift. Voor de afhandeling van uw bezwaar is het praktisch om uw telefoonnummer te vermelden in uw bezwaarschrift.

Uw bezwaar tegen de aanslag moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door het team belastingen ontvangen zijn. Van deze ontvangst van het bezwaar ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging. Het bezwaar tegen de aanslag moet door de belanghebbende zelf worden ingediend. Als u iemand wilt machtigen om bezwaar voor u te maken stuur dan een door uzelf opgestelde en ondertekende machtiging mee met uw bezwaarschrift. Een gelijktijdig met het bezwaar toegezonden machtiging bevordert de snelheid van behandeling van het bezwaar.

Een bezwaar dat niet aan deze eisen voldoet, zal niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit houdt in dat uw bezwaar niet wordt behandeld.

Op een bezwaarschrift wordt altijd een schriftelijke uitspraak gedaan. Dit gebeurt niet als u het bezwaarschrift intrekt, voordat er een uitspraak is geweest. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de heffingsambtenaar van de Gemeente Oude IJsselstreek, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Zutphen. Bij het instellen van een beroep moeten griffierechten worden betaald.

U kunt voor uw bezwaar ook gebruik maken van dit formulier: Bezwaarschrift WOZ-beschikking 
Dit formulier kunt u terugzenden naar de gemeente Oude IJsselstreek,
t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 42, 7080 AA GENDRINGEN of per e-mail sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl


Een WOZ bezwaar laten indienen door no cure no pay bureau 

De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken. Argumenten zoals: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen:

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 249,-
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 249,-
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport, minimaal € 242,-
  • Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 740,-

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2018 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 16. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 740,- uitbetaald. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, kunnen immers fouten gemaakt worden. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag voor u aan.

Bijzonderheden

Als u het bezwaar per post wilt verzenden dan kunt u deze sturen aan: De heffingsambtenaar van de gemeente Oude IJsselstreek, team Belastingen, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. U kunt het bezwaar ook mailen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer: (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl

Veel gestelde vragen

Klik hier voor veel gestelde vragen over de WOZ.