Aanvraag initiatief woningbouw

De woningnood in Oude IJsselstreek is hoog en gelukkig willen veel inwoners en ontwikkelaars aan de slag. Dat betekent wel, dat in de afgelopen maanden erg veel aanvragen zijn binnengekomen. Daardoor duurt het langer voor wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Houdt u rekening met enkele maanden vertraging. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie. Het Projectteam Woningbouw behandeld de aanvragen, zodra uw aanvraag in behandeling kan worden genomen neemt een lid van het projectteam contact met u op.

Hoe verloopt een aanvraag?

Heeft u een initiatief voor woningbouw, woningsplitsing of functiewijziging van een bestaand pand naar wonen? Dan doorloopt u de onderstaande stappen. De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag zijn € 290,00.

Kosten

Product

Prijs 2022
In behandeling nemen intakeformulier € 290,00

Fase I: Intake

Stap 1: invullen intakeformulier

Als eerste vult u het intakeformulier in. Het is belangrijk dat het formulier volledig is ingevuld en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk is. Wij adviseren u om vooraf kennis te nemen van de criteria die gelden bij de beoordeling van uw initiatief:

Bij het invullen van het formulier vragen we u een situatieschets toe te voegen. Dit kunt u zowel digitaal als per post versturen. Bent u niet de eigenaar van het perceel/pand? Dan heeft u een ingevuld toestemmingsformulier van de eigenaar nodig voor het indienen van een aanvraag. Aanvragen worden door het Projectteam Woningbouw in behandeling genomen. Het Projectteam neemt alleen compleet ingevulde intakeformulieren inclusief bijbehorende bijlage(n) in behandeling.

Stap 2: behandeling verzoek

Hebben wij alle benodigde informatie via het intakeformulier ontvangen, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op en/of nodigen wij u uit voor een intakegesprek op het gemeentehuis. Dit is vooral bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces met u te bespreken.

De initiatieven behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Indien nodig, plannen we een intakegesprek. De termijn waarop uw verzoek kan worden beoordeeld, is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij binnen krijgen. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Stap 3: eerste beoordeling

Op basis van de door u aangeleverde informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. In deze (intake)fase voeren wij een quickscan uit om te beoordelen of uw initiatief past bij met name de volkshuisvestelijke kaders die van toepassing zijn. Ook wordt een aantal ruimtelijke criteria meegewogen. U ontvangt schriftelijk bericht of wij in deze fase mogelijkheden zien om medewerking te verlenen aan uw initiatief en informeren u over de vervolgprocedure.

Let op: Een positief bericht bij de intake betekent niet automatisch verlening van de vergunning.

Fase II: Start ruimtelijke procedure

Als uw initiatief voldoet aan het kader en in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, legt het Projectteam het initiatief voor aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college haar principe medewerking aan het initiatief toezegt kunt u ervoor kiezen om de formele planologische procedure te starten.

Hiervoor heeft u een verder uitgewerkt plan nodig. Wij bespreken met u welke aanvullende informatie er nog nodig is voor het starten van de planologische procedure. Bij het starten van het formele traject (fase II) bent u de reguliere (leges)kosten verschuldigd.

Bij de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

  • Machtigingsformulier eigenaar:

Bent u zelf eigenaar? Dan heeft u alleen uw eigen gegevens nodig. Is iemand anders eigenaar van de grond? Dan heeft u een ondertekend machtigingsformulier nodig en gegevens van de eigenaar. 

Download het machtigingsformulier

  • Kadastrale gegevens.

Deze bestaan uit aanduiding kadastrale gemeente (bv Gendringen, Wisch of Varsseveld), een sectie (letter) en een perceelnummer. Op deze manier weten we exact over welk perceel het gaat. Deze zijn te vinden in de eigendomsakte of zijn op te vragen bij het Kadaster

  • Type woningbouw

Ga naar het intakeformulier (DigiD)

Ga naar het intakeformulier (eHerkenning)