Verleende Omgevingsvergunning Buizerdweg 26a, Ulft

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning hebben verleend voor de realisatie van een levensloopbestendige woning op Buizerdweg 26a in Ulft. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000097-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2023-0820.

Inzage 

De stukken liggen van 21 maart 2024 tot en met 1 mei 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij Balievergunning­en. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De vergunning is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de vergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend. 

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de periode van terinzagelegging, beroep worden ingesteld door: 

  • belanghebbenden, dan wel 
  • indieners van een zienswijze of 
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Met het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan de rechtbank tevens worden verzocht de werking van het besluit te schorsen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet met het beroepschrift worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.