Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Heeft u (ver)bouwplannen, dan toetsen wij nu of uw plan(nen) binnen de bestemming op de betreffende locatie past. Na 1 januari 2024 bestaat het bestemmingsplan niet meer. We werken dan met een omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente. Past uw plan niet binnen het geldende omgevingsplan, dan moet een wijzigingsprocedure volgens de regels van de Omgevingswet worden doorlopen. Dit werkt anders dan wijziging van een bestemmingsplan.

1 januari 2024 lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding uw plan kan maanden in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan flora -en faunaonderzoek of bodemonderzoek. Dit kan betekenen dat u nu al rekening moet houden met de mogelijkheid dat uw plan niet meer in behandeling genomen kan worden onder de huidige wetgeving. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk op 31 december 2023 ter inzage ligt, wordt nog onder de bestaande wetgeving behandeld. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat ná 31 december 2023 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving.

(Doorlooptijd) bestemmingsplanprocedure

Voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan wordt gelegd, moet er veel gebeuren. Er zijn onderzoeken nodig en onderbouwing, waaruit blijkt dat de plannen voldoen aan – kort gezegd – de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Niet elke ontwikkeling is hetzelfde, de doorlooptijd is dan ook wisselend. Bij een ontwikkeling waarvoor (veel) onderzoeken (bijv. flora en fauna en eventuele nadere onderzoeken) worden uitgevoerd, kan zijn dat het op dit moment al niet meer haalbaar is om voor 31 december 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Om een ruimtelijke procedure te kunnen starten en doorlopen, moet de aanvrager de nodige informatie aanleveren. Hoe snel die procedure verloopt, is daarmee mede afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de informatie en de snelheid waarmee deze wordt aangeleverd door de aanvrager. Daarbij verwachten wij het komende jaar een toename van het aantal aanvragen. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk zal zijn om een aanvraag direct in behandeling te nemen. In verband met de doorlooptijd vragen wij u om tijdig uw ontwerpbestemmingsplan aan te leveren. Het behandelen van een herziening/wijziging van het bestemmingsplan op basis van het huidige recht achten wij haalbaar als wij uiterlijk 1 oktober 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan hebben ontvangen dat geschikt is voor terinzagelegging.

Gaat uw plan nog mee als bestemmingsplan, dan maakt het na vaststelling automatisch deel uit van het nieuwe gemeentelijke omgevingsplan.

Wilt u als bedrijf eens kijken wat het verschil is? Dan kunt u oefenen op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl.