Groen licht voor vernieuwend recreatieproject op Rademakersbroek in Varsseveld

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft in principe en onder voorwaarden groen licht gegeven voor een verzoek voor de realisatie van twee boomhutten en drie Tiny-Houses op het perceel Rademakersbroek 6 te Varsseveld. Dit besluit markeert een belangrijke stap in het ondersteunen van innovatieve initiatieven en het bevorderen van verblijfsrecreatie in de regio.

De beslissing van het college komt voort uit een zorgvuldige afweging van verschillende factoren, zoals het gemeentelijk beleid en de lokale behoeften. Het voorgestelde project past binnen de bredere toekomstvisie van de gemeente, waarin ruimte wordt geboden voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.  In de Toekomstvisie bieden we mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen ruimte te bieden. Die ruimte willen we bieden aan onder andere toeristische ontwikkelingen op erven van agrariërs. 

Bovendien sluit het verzoek naadloos aan bij de beleidsnotitie Toerisme en Recreatie Oude IJsselstreek, die het stimuleren van bijzondere overnachtingsmogelijkheden en het vergroten van het aantal overnachtingen als doelstellingen heeft. Dit initiatief wordt gezien als een bijzondere vorm van overnachtingsmogelijkheid en vernieuwing van het aanbod op het gebied van verblijfsrecreatie.

Het voorgestelde project wordt tevens beschouwd als een pilot, die vooruitloopt op de ontwikkeling van een uitnodigingskader voor recreatie en toerisme. Dit kader zal initiatiefnemers in staat stellen om binnen bepaalde planologische kaders ruimte te creëren voor toeristische activiteiten, waarbij het principe van wederkerigheid centraal staat. 

Het vervolgtraject zal bestaan uit verdere uitwerking van de voorwaarden waaronder de vergunning zal worden verleend. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met de initiatiefnemers om ervoor te zorgen dat het project voldoet aan alle vereisten en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio.

Als portefeuillehouder vrijetijdseconomie ben ik blij met dit soort mooie initiatieven en hoop ik dat het een aansporing is voor meer.

John Haverdil
Wethouder