College van B&W Oude IJsselstreek stelt Kader klimaatadaptieve kernen vast voor een klimaatbestendig Oude IJsselstreek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft op 26 maart 2024 het Kader klimaatadaptieve kernen vastgesteld. Dit kader legt streefwaarden vast om klimaateffecten van hitte en wateroverlast te signaleren, analyseren en waar nodig aanpassingen te doen in de bestaande openbare ruimte. Het besluit markeert een belangrijke stap in het streven naar een veilige, leefbare en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente.

Het klimaat verandert, en de gemeente Oude IJsselstreek ondervindt deze veranderingen ook.  Denk bijvoorbeeld aan de droge en hete zomers in 2018 en 2019 of de afgelopen extreem natte winter. De weersomstandigheden worden extremer. We krijgen vaker te maken met buitensporig veel neerslag, hittegolven en langere periodes van droogte. We willen onze gemeente veilig, leefbaar en aantrekkelijk houden voor toekomstige generaties en moeten onze leefomgeving zodanig inrichten dat we ons voldoende kunnen weren tegen die weersextremen. Oude IJsselstreek moet en wil klimaatbestendig zijn. Een opgave die niet in een paar dagen te realiseren is. Dat betekent dat we niet uit kunnen sluiten dat er ook bij ons calamiteiten kunnen optreden.

Om deze veranderingen effectief aan te pakken, worden streefwaarden vastgesteld voor hitte, wateroverlast en groen. Deze streefwaarden dienen als richtlijn voor het nemen van maatregelen in de openbare ruimte, zodat we een veilige en prettige woonomgeving behouden. We kiezen als gemeente voor oplossingen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij alle gemeenteprojecten houden we rekening met deze veranderingen. Het vaststellen van deze streefwaarden is de eerste stap om de effecten van het klimaat te herkennen, te analyseren en aan te passen in onze dorpskernen.

Als gemeente hebben we de taak om te zorgen voor een goede openbare ruimte voor onze inwoners. Dat we ervoor zorgen dat de hulpdiensten bij nood op hun plek van bestemming kunnen komen. Dat we elke regendruppel die valt zoveel mogelijk vasthouden en dat we meer groen aanbrengen in de woonkernen om hittestress tegen te gaan. Zodat we voor de toekomst klimaatproof zijn. Door streefwaarden vast te leggen en effecten van klimaatverandering te herkennen en analyseren, kunnen we gerichte maatregelen nemen om onze kernen aan te passen aan het veranderende klimaat. Dit draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en behoud van een prettige leefomgeving.

Ria Ankersmit
Wethouder

Het Kader klimaatadaptieve kernen is gebaseerd op objectief onderbouwde streefwaarden, waarbij wetenschappelijke bronnen en landelijke normen als leidraad dienen. Hierdoor wordt een gestructureerde aanpak mogelijk gemaakt, waarbij middelen evenredig worden verdeeld en prioriteit wordt gegeven aan klimaateffecten die het grootste aantal inwoners raken. Dit stelt de gemeente in staat om op verschillende oplossingsrichtingen te werken, zoals kleinschalige acties in samenwerking met inwoners, aanpassingen bij groot onderhoud aan wegen/riolering, en brede herontwikkeling vanuit meerdere opgaves.

Het vaststellen van het Kader klimaatadaptieve kernen sluit aan bij overkoepelend beleid zoals de Klimaatagenda en de Visie op landschap, natuur en groene kernen. Het vormt een nadere invulling waar specifieke maatregelen en projecten uit voortkomen, gericht op het tegengaan van klimaateffecten en het creëren van een duurzame leefomgeving.