Verleende omgevingsvergunning Akkermansbeekweg 25 Terborg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 8 oktober 2019 vergunning hebben verleend voor de realisatie van een palletcentrum op het perceel Akkermansbeekweg 25 in Terborg. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000043-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2018-0943.

Inzage

De stukken liggen van 10 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is hier in elektronische vorm te raadplegen wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Tegen de verleende vergunning kan tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die het er niet mee eens zijn en die in de voorprocedure tijdig een zienswijze hebben ingediend, als ook door een belanghebbende die niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.