Veelgestelde vragen over de WOZ en uw belastingaanslag 2021

Wat is een taxatieverslag?

Een taxatieverslag is geen taxatierapport, zoals u dat van een makelaar kent. Het taxatieverslag bevat minder gegevens en is eenvoudig van opzet. Op het taxatieverslag ziet u de gegevens van uw woning zoals ze bij ons bekend zijn. Hierop staat onder andere het type woning, de inhoud, de grondoppervlakte en het bouwjaar vermeld. Verder staat op het taxatieverslag een onderbouwing van de woz-waarde van uw woning. Deze onderbouwing is de vermelding van een aantal vergelijkbare woningen dat verkocht is rond de waardepeildatum. De vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. 

Hoe is de WOZ-waarde tot stand gekomen?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2021 is uitgegaan van het bedrag dat de woning zou opbrengen op de waardepeildatum (1 januari 2020) wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals bijv. erfpacht) wordt bij de woz-waardering geen rekening gehouden. 
Het bepalen van de waarde van woningen gaat veelal op geautomatiseerde, modelmatige wijze. Dit gebeurt door de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de gemeente te analyseren en te vergelijken. De waarden van de overige woningen van hetzelfde type worden daarvan afgeleid. Nadat de taxatiewaarden op een geautomatiseerde wijze zijn bepaald is een nadere controle uitgevoerd op de juistheid van deze gegevens. Een deel van deze controle heeft plaats gevonden met de bij de gemeente bekende gegevens. Verder is een aantal woningen ter plaatse gecontroleerd. 

WOZ-waardeloket.nl

Via de website wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u daar gratis raadplegen.

Ga naar WOZ-Waardeloket.nl

Hoe wordt de inhoud van mijn woning bepaald? 

De bruto inhoud van een woning is door de gemeente in het verleden geïnventariseerd aan de hand van bouwtekeningen en/of opname ter plaatse. Bruto betekent dat de buitenmaten van uw woning en de nokhoogte bepalend zijn voor de inhoudsberekening. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag en WOZ-beschikking? 

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslagen of de WOZ-beschikking, kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Of u kunt een e-mail sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl 

Meer informatie over bezwaar maken

Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen?

Een bezwaarschrift moet voldoen aan de volgende eisen:

  • het moet geschreven zijn in de Nederlandse taal
  • het moet een dagtekening hebben
  • het moet een aanslagnummer bevatten
  • het moet voorzien zijn van uw naam en adres en
  • het moet voorzien zijn van een omschrijving.

In de omschrijving schrijft u waarom u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-waarde. Bijvoorbeeld omdat u geen eigenaar meer bent van een pand of dat volgens u de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld omdat er bijvoorbeeld sprake is van achterstallig onderhoud. Probeer hierbij zoveel mogelijk bijlagen bij te voegen die uw bezwaar onderbouwen, zoals bijvoorbeeld een taxatierapport, een beëindiging van de huurovereenkomst of een koopakte. Dat bevordert namelijk de snelheid van de behandeling van uw bezwaarschrift. In verband met de afhandeling van uw bezwaar is het praktisch om uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden in het bezwaarschrift. U kunt hier een bezwaarformulier downloaden:

Formulier bezwaarschrift WOZ-belastingen

Uw bezwaar tegen de aanslag moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag door het team belastingen ontvangen zijn. Van ontvangst van het bezwaar ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging. Het bezwaar tegen de aanslag moet door de belanghebbende zelf worden ingediend. Als u iemand wilt machtigen om bezwaar voor u te maken stuur dan een door uzelf opgestelde en ondertekende machtiging mee met uw bezwaarschrift. Een gelijktijdig met het bezwaar toegezonden machtiging bevordert de snelheid van behandeling van het bezwaar.

U ontvangt op uw bezwaarschrift altijd een schriftelijke uitspraak. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem.

Geldt er voor het indienen van een bezwaarschrift een drempel? 

Er geldt geen drempelbedrag meer voor het indienen van een bezwaarschrift.

Uitstel van betaling in verband met bezwaar. 

Als u een bezwaarschrift indient betekent dit niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. U kunt in uw bezwaarschrift wel een verzoek doen om uitstel van betaling. Geeft u dan aan voor welk bedrag op de aanslag u uitstel wenst. Doet u dit niet, dan moet u de aanslag normaal betalen. In het geval dat uw bezwaarschrift gegrond is en tot een vermindering van de aanslag leidt, storten wij het teveel betaalde bedrag automatisch terug op uw rekeningnummer.

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ waarde?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de heffing van de Onroerende-zaakbelastingen (OZB). De OZB wordt geheven van de eigenaren van woningen en niet-woningen en van de gebruikers van niet-woningen. Gebruikers van woningen krijgen sinds 2006 geen aanslag OZB meer. De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage verschilt per gemeente. De WOZ-waarde wordt door de gemeente doorgegeven aan het Waterschap en de Rijksbelastingdienst. Zij gebruiken de WOZ-waarde ook voor het heffen van belastingen. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de aanslag watersysteemheffing gebouwd. De Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde onder andere voor de berekening van het eigenwoningforfait en de erf-en schenkbelasting.

Hoe lang geldt de waarde op de WOZ-beschikking? 

De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking geldt voor één kalenderjaar. Voor het kalenderjaar 2021 ontvangt u een WOZ-beschikking waarin de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2020 is bepaald. De waarde in de beschikking staat voor dit kalenderjaar vast en verandert dit jaar niet meer met prijsstijgingen of prijsdalingen op de huizenmarkt. Veranderingen in de huizenmarkt zijn pas van invloed op de WOZ-waarde van het volgende kalenderjaar. 
De situatie-toestand per 1 januari 2021 is bepalend. Verbouwingen en/of slopen worden meegetaxeerd in de WOZ-waarde van het belastingjaar 2021. Als uw woning in 2020 is verbouwd kan dit dus betekenen dat uw WOZ-waarde per 1 januari 2021 hoger is. U ontvangt dan een WOZ-beschikking voor uw woning zoals die er op 1 januari 2021 staat. De woning is wel gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2020.

Kan ik de WOZ-waarde ook voor iets anders gebruiken? 

Ja, u kunt de WOZ-waarde onder andere voor de aanvraag van een hypotheek gebruiken. Een aantal banken accepteert dat. Daarnaast accepteert een aantal verzekeringsmaatschappijen de WOZ-waarde voor premieberekening van de opstalverzekering en inboedelverzekering. 

Vanaf welke datum geldt de waarde op de nieuwe WOZ-beschikking? 

De nieuwe WOZ-beschikking die u in 2021 heeft ontvangen, geldt voor het belastingjaar 2021.  Deze nieuwe WOZ-waarde dient u te gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 dient u nog de WOZ waarde te vermelden die vastgesteld is per waardepeildatum 1 januari 2019. Deze waarde staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2020.

Wat betekent de nieuwe WOZ-waarde van uw eigen woning voor de inkomstenbelasting? 

Een eigen woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Als u een eigen woning heeft, moet u een bepaald bedrag als inkomen op uw aangifte inkomstenbelasting aangeven, het zogenaamde eigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait). Het eigenwoningforfait is een bedrag dat afhankelijk is van de waarde van de woning. Voor het bepalen van de waarde van de eigen woning gaat u uit van de WOZ-waarde. De nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2020 dient u te gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 dient u nog de WOZ waarde te vermelden die vastgesteld is per waardepeildatum 1 januari 2019. Deze waarde is vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2020.

Hoeveel is het eigenwoningforfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning?

Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning bedraagt in 2021:

Als de WOZ-waarde meer is dan

maar niet meer dan

bedraagt het forfaitpercentage

- € 12.500 nihil
​€ 12.500 € 25.000

0,20%

€ 25.000 € 50.000

0,30%

€ 50.000 € 75.000 0,40%
€ 75.000 € 1.110.000 0,50%
​€ 1.110.000

en hoger

€ 5.550 plus 2,35% van de eigenwoning waarde voor zover deze uitgaat boven € 1.110.000

Voor de heffing van de inkomstenbelasting in 2021 wordt het eigenwoningforfait gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2020.