Vang

Beleid 'van afval naar grondstof' (VANG)

De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 een nieuw afvalplan vastgesteld: Van Afval naar Grondstof 2022 – 2030. De gemeente Oude IJsselstreek voert een ambitieus beleid voor de omgang met afval en grondstoffen om bij te dragen aan een circulaire economie. Dit is een samenleving zonder afval. We gaan dan beter recyclen, zuiniger om met de grondstoffen die we nu nog hebben en minder onnodig weggooien. Om deze overgang naar een afvalloze toekomst te maken, moeten we nog een grote stap zetten.

Veelgestelde vragen over het nieuwe beleidsplan VANG 

Minder afval verbranden

Nu heeft een gemiddelde inwoner van de gemeente jaarlijks meer dan 110 kilogram restafval. De gemeente wil dat verminderen tot 50 kilogram in 2025. Daarna nog minder, totdat er (bijna) geen afval meer is. Restafval gaat naar een verbrandingsoven.

Wethouder Janine Kock: “Uit onderzoek naar het restafval van Oude IJsselstreek blijkt, dat er nog veel teveel bruikbare grondstoffen in zitten. Zonde, want die waardevolle grondstoffen worden in de oven vernietigd en zijn niet meer opnieuw te gebruiken”. Met het nieuwe afvalplan ligt de focus op een betere scheiding van grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), snoeiafval, papier/karton en plastic, blik en drankenkartons (PBD). De uitdaging is dus om al die grondstoffen steeds weer opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten en materialen. Dan hoeft veel minder restafval weggegooid te worden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Invoeren tarief voor restafval per keer in 2024

In 2024 wordt een tarief voor restafval geïntroduceerd. In plaats van enkel een vast tarief per jaar gaan inwoners vanaf dan een vast tarief per jaar betalen plus een tarief voor de hoeveelheid restafval. Ze betalen een bedrag voor elke keer dat zij hun restafval in de eigen container aan de straat zetten of in de ondergrondse container doen. Bij inwoners die onvermijdelijk extra restafval hebben (bijvoorbeeld medisch afval) passen we maatwerk toe.

De afvalstoffenheffing gaat bestaan uit één tarief voor alle huishoudens (vastrecht) plus een tarief dat afhankelijk is van het aanbod van restafval (een bedrag per lediging of inworp). Goed scheiden wordt financieel beloond; er wordt apart afgerekend voor het afval dat niet te recyclen is. Huishoudens die goed scheiden betalen minder dan huishoudens met veel restafval. Kortom: ‘de vervuiler betaalt’.
Rond de invoering van het tarief wordt extra gehandhaafd om mogelijke neveneffecten - zoals vervuiling - tegen te gaan.

Verhogen dienstverlening inzameling

De gemeente wil de dienstverlening rondom de inzameling verbeteren. De containers voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) willen we in de zomer vaker legen. Ook wil de gemeente containers voor verpakkingen van Plastic, Blik en drankenkartons (PBD) vaker legen: van één keer per vier weken naar een keer per drie weken.
Tijdens het snoeiseizoen wordt op de gemeentewerf een tijdelijk brengpunt ingericht waar inwoners hun snoeiafval kunnen brengen. Bij gestapelde bouw, zoals appartementen, wordt gescheiden inzameling van gft+e ingevoerd en komen extra containers voor PBD en papier/karton.

Voorlichting en educatie

Er volgen structurele voorlichtingscampagnes. Samen met de basisscholen en het voortgezet onderwijs gaan we aan de slag met educatie over de circulaire economie en afvalscheiding. We gaan helpen bij het verminderen van het restafval op school. Dankzij een tweede afvalcoach komt er meer personeel beschikbaar voor voorlichting en toezicht.

Bewonersconsultatie

Alle inwoners van Oude IJsselstreek hebben de mogelijkheid gekregen om mee te praten. Tussen oktober 2021 en februari 2022 is een zorgvuldig participatieproces doorlopen. Inwoners konden hun mening geven over mogelijke maatregelen en ideeën aandragen. Bij de uitwerking van de maatregelen is veel waarde gegeven aan hun input.

Besluitvorming en planning

De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 het plan vastgesteld. De plannen worden in de 2e helft van 2022 verder uitgewerkt, zodat in 2023 gestart kan worden met de uitvoering. De invoering van de nieuwe tarifering gaat in vanaf 2024.

Participatie

Alle inwoners konden meepraten over de maatregelen van het nieuwe beleid:

  • In het najaar van 2021 organiseerde de gemeente meedenksessies. Bekijk het verslag van de inwonersbijeenkomsten.
  • Van 22 december 2021 tot 16 januari 2022 kon iedereen in een onderzoek zijn of haar mening geven. Dit onderzoek gebeurde via een open link van het panel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken op www.oudeijsselstreekspreekt.nl
  • In februari 2022 hebben straat interviews plaatsgevonden.

Zo hebben alle inwoners invloed op het nieuwe beleid. De vaststelling door de gemeenteraad gebeurt waarschijnlijk na de zomerperiode van 2022.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met team grondstoffen: (0315) 292 292 of grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl ​.

Meer algemene informatie over afvalscheiding vindt u op www.oude-ijsselstreek.nl/afval