Sloopmelding

 

Introductie

In veel gevallen is geen vergunning meer nodig voor sloopwerkzaamheden, maar kan worden volstaan met het vooraf indienen van een sloopmelding. Dit kan in sommige gevallen ook bij sloopwerkzaamheden waarbij asbest vrijkomt.

Melding of vergunning

Melding

U moet een sloopmelding doen als één van de volgende twee voorwaarden van toepassing is:

  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd 
  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

Deze verplichting geldt ook als er sprake is van vergunningvrij bouwen. 

Vergunning

Een sloopvergunning is alleen nog voor sloopactiviteiten vereist als:

Twijfelt u of u een sloopmelding of sloopvergunning moet aanvragen? Neem contact met ons op, mail naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bel met 0315-292292.

Zelf verwijderen

Particulieren mogen in onderstaande gevallen het asbest na het doen van een melding zelf verwijderen:

  • geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, geen dakleien zijnde;
  • asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking;
  • Een klein voorwerp van asbest kun je, mits dubbel ingepakt in plastic, aanbieden bij afvalinnemende bedrijven.

waarbij

  • deze afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf staand bijgebouw dat niet bedoeld is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • het gaat om een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

Melding indienen

Sloopmelding indienen:
Particulieren moeten de start van de bouw-, sloopwerkzaamheden minimaal 5 werkdagen voor de start melden bij de gemeente. In overige gevallen moet dit binnen 4 weken voordat de werkzaamheden starten gemeld worden bij de gemeente. 

U kunt een elektronische meldingsformulier downloaden via www.omgevingsloket.nl. Via deze website is het ook mogelijk een papieren versie uit te printen. 
Het melden doet u door het indienen van een volledig ingevuld formulier met bijlagen.
Op dit meldingsformulier vult u gegevens in over de eigenaar, de uitvoerder, de sloper/asbestsaneerder, het bouwwerk of onderdeel daarvan, de planning en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
U krijgt van de gemeente bericht of de melding al dan niet is geaccepteerd. 

Als het verplicht is om bij de melding een asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, trillingsonderzoek en/of akoestisch onderzoek over te leggen, dan moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen.