Rectificatie Omgevingsvergunning Landstraat 19, Heelweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen voor het splitsen van een woning aan de Landstraat 19 in Heelweg waarbij het perceel landschappelijk wordt ingepast. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000094-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder Z-2023-00312.

Inzage (rectificatie)

In het gemeentenieuws van 27 september 2023 stond vermeld dat de stukken voor iedereen ter inzage liggen van 28 september 2023 tot en met 8 november 2023. Echter zijn de stukken pas 12 oktober 2023 voor iedereen te raadplegen. De stukken liggen vanaf 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 voor iedereen ter inzage.

Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.