Reconstructie Zeddamseweg Etten – Ettensestraat Terborg

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Zeddamseweg in Etten en de Ettensestraat in Terborg te gaan reconstrueren. De aanleiding van deze werkzaamheden is de slechte staat van de aanwezige (asfalt)verhardingen. Daarnaast wil de gemeente deze wegen verbeteren op het gebied van verkeersveiligheid en straatbeeld. De kwaliteit van groen en openbare verlichting wordt verbeterd en we leveren een klimaatbijdrage in de vorm van het afkoppelen van al het verharde oppervlak zodat regenwater in de bodem kan infiltreren. Hiervoor wordt een apart infiltratieriool gelegd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de komgrens in Etten nabij de Slingerparallel/N317 tot aan de aansluiting met de Hoofdstraat in Terborg.

Wat vooraf ging:

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het ontwerp van zowel de bovengrondse inrichting van beide wegen als ook de ondergrondse rioleringsplannen. Daarnaast is uit de resultaten van de diverse onderzoeken gebleken dat er op 3 locaties in het werkvak een bodemverontreiniging zit welke opgeruimd moet worden. Tevens is uit onderzoek gebleken dat enkele delen van het traject een hoge archeologische verwachting hebben. Dat wil zeggen dat de kans bestaat dat er tijdens de graafwerkzaamheden mogelijk archeologische vondsten kunnen worden gedaan.

Zo is ook na meerdere overleggen met de kabels- en leidingenbeheerders duidelijk geworden dat ook zij werkzaamheden gaan uitvoeren. Dit wordt gelijktijdig met de reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd om zo de overlast voor u als aanwonende te beperken. Zo wordt aan de Ettensestraat in Terborg de waterleiding geheel vervangen en worden er nieuwe transportwaterleidingen onder de Oude IJssel door geboord.

Tot slot heeft het waterschap Rijn en IJssel de gemeente gevraagd om onderhoudswerkzaamheden aan de brug in Terborg uit te voeren. Ook deze werkzaamheden worden met de reconstructiewerkzaamheden gecombineerd om zodoende de overlast zo veel als mogelijk te beperken.

In eerdere berichten is gemeld dat de start van de werkzaamheden midden 2022 zou zijn. Echter vanwege bovenstaande redenen en daarbij het feit dat ook wij last hebben gehad van alle corona-maatregelen (personeelsuitval door quarantaine, isolatie, etc.) heeft ertoe geleid dat het voorbereidingstraject wat vertraging heeft opgelopen. De bedoeling is nu om direct na de bouwvak (eind augustus/begin september 2022) te starten met de werkzaamheden waarbij er aan de Terborgse zijde bij de aansluiting van de Ettensestraat – Hoofdstraat gestart gaat worden om zo richting Etten te werken.

Ontwerptekening Etten

Ontwerptekening Terborg

Het vervolg:

Mocht u naar aanleiding van deze tekeningen nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via het algemene nummer 0315 - 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl