Reconstructie IJsselweg Gendringen

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de IJsselweg in Gendringen, vanaf de IJsselstraat tot aan de Staringstraat, te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige verhardingen worden vervangen en er een infiltratieriool wordt aangelegd. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen.

De afgelopen periode zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het uitvoeren van bodemonderzoeken, landmeetkundige werkzaamheden en het graven van proefsleuven om de aanwezige kabels en leidingen te kunnen traceren.

Normaliter is het gebruikelijk dat de gemeente Oude IJsselstreek voor alle aanwonenden en belanghebbenden een informatieavond organiseert waarbij zij de gelegenheid krijgt om de tekeningen met daarop de toekomstige inrichting van de straat te bekijken. Tevens zijn er dan medewerkers van de gemeente aanwezig om de werkzaamheden persoonlijk toe te lichten en vragen te beantwoorden. Vanwege het heersende Corona-virus en de daarbij vanuit de overheid opgelegde maatregelen acht de gemeente Oude IJsselstreek het momenteel niet verstandig een dergelijke avond te organiseren. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om de tekening te bekijken. 

Bekijk de ontwerptekening

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Bob Frericks, te bereiken via het algemene nummer (0315) 292 292 of per email b.frericks@oude-ijsselstreek.nl

Bij deze het vriendelijke verzoek om uw reactie en op- en/of aanmerkingen uiterlijk vrijdag 17 december 2021 door te geven, bij voorkeur per mail op bovengenoemd mailadres.

Vooralsnog is de planning erop gericht om in het voorjaar van 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden.