Overzicht ondernemersondersteuning 8RHK

Wij zijn Achterhoek ambassadeurs: ondernemers, organisaties en overheid. Vanuit zes thema's zetten we onze innovatiekracht in om onze regio te versterken.

Heeft u een project(idee) dat past binnen de Achterhoek Visie 2030? Dien het in via communicatie@8rhk.nl

Het Naoberkrediet 2.0

Om de Achterhoekse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen in crisistijd bieden wij hulp. Deze hulp bestaat grofweg uit drie elementen: een loket met kennis van financieringen en hulpmaatregelen, advisering en ondersteuning aanpassing business(plan) Achterhoekse ondernemer en een Achterhoek Fonds. Ga naar de website Naoberkrediet.nl

Achterhoek Verbindt

Achterhoek Verbindt is een portal waar Achterhoekse ondernemers elkaar tijdens de coronacrisis
digitaal ontmoeten. Via videopodcastst delen zij verhalen en best practices en nieuws. Achterhoek verbindt is een samenwerking tussen 8RHK ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, CIVON en SIKA. Ga naar de website Achterhoekverbindt.nl

Stadslab Saxion

In StadsLAB werken studenten, docenten en onderzoekers samen met bewoners en bedrijven aan slimme oplossingen voor de samenleving. Ga naar de website Saxion.nl

SmartHub Young Talent

Organisaties hebben in hun eentje maar beperkte exposure, bereik en aanbod, waardoor het moeilijker is om de aandacht van jong talent te trekken, zeker buiten de regio. Samen lukt dat veel beter. Sinds 2016 bundelen werkgevers in de Achterhoek hun krachten onder de merknaam SmartHub Achterhoek. Zij presenteren een gebundeld vacatureaanbod voor stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties op een centrale vacatureportal. Met gezamenlijke marketingcommunicatie, ‘SmartHub Achterhoek studentambassadeurs’ in studentensteden en een uniek Talent Program wordt de aandacht van jong talent getrokken en hun interesse gewekt voor een (afstudeer)stage in de Achterhoek. Tot nu toe (eind 2020) hebben zich 160 organisaties aangesloten. Met name ondernemers, maar ook onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Ga naar de website Smarthub.nl

MKB-Deal

Met de MKB-deal willen we 100 mkb-bedrijven in de Achterhoek ondersteunen bij het verhogen van hun arbeidsproductiviteit met 5%. Ook willen we toegang tot (risico)kapitaal vergroten voor het mkb. We gaan accountmanagers samenbrengen om het onderling lerend effect te vergroten en wensen van het mkb inzichtelijk te maken. Daarnaast willen we sterktes en zwaktes in het
economisch ecosysteem van de Achterhoek signaleren en agenderen. Ga naar de website 8rhk.nl/mkbdeal

Move2Social

Move2Social is een landelijk programma om innovatieve sociaal ondernemers te stimuleren en
ondersteunen. Denk aan hulp bij een businessplan, startkapitaal en een netwerk. Het gaat zowel om starters die klaar zijn voor de markt, als jonge sociaal ondernemers die hulp kunnen gebruiken om hun onderneming succesvol te maken. In Move2Social versnelt penvoerder KplusV dit proces, in samenwerking met regionale partners. Ga naar de website Move2Social.nl

Achterhoeks Talentenfonds: Op IJver

Het Achterhoeks Talentenfonds geeft werknemers, werkzoekenden en zzp’ers die geen toegang tot scholing hebben, de kans om her- of bij te scholen in sectoren waar werk is. In het Fonds worden vouchers beschikbaar gesteld tot mbo 4-niveau om mensen te laten om-, her- of bijscholen zodat zij actief worden en/of blijven op de arbeidsmarkt. Zo wordt intersectorale mobiliteit gestimuleerd. Ga naar de website Opijver.nl

Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers

Het Servicepunt Techniek (SPT) Achterhoek-Liemers biedt Achterhoeks-Liemerse ondernemers in alle technische sectoren advies en praktische ondersteuning bij hun vraagstukken over inzet en behoud van huidige en nieuwe, technisch geschoolde medewerkers. Door vraaggestuurd en intersectoraal te werken, kan het SPT flexibel inspelen op concrete, actuele vragen en zoveel mogelijk oplossingen op maat bieden. Dit gebeurt in samenwerking met het Loopbaanplein. Neem contact op met info@poa-achterhoek.nl

SmartHub Development

De Achterhoek profileren als attractieve regio waar medewerkers doorlopend mogelijkheden hebben om (zelf) vorm te geven aan een aantrekkelijke loopbaan en waar bedrijven en instellingen continu proactief hun medewerkers motiveren en uitdagen om in flow te werken. SmartHub Development wil de persoonlijke en professionele ontwikkeling van personeelsleden van Achterhoekse bedrijven en instellingen bevorderen door het entameren, initiëren en organiseren van projecten en programma’s die medewerkers uitdagen, enthousiasmeren en inspireren.

Innovatiehubs

Een innovatiehub is een bedrijf of een samenwerking tussen bedrijven waar studenten op meestal mbo-4 en hbo-niveau al dan niet gezamenlijk als stagiair en/of afstudeerder werken aan innovatie van producten en/of diensten. Op deze manier vindt intensieve kennisdeling plaats in de driehoek
bedrijf-student-onderwijsinstelling. De innovatiehub biedt (de samenwerking van) bedrijven daarnaast een extra kanaal voor het werven van nieuw talent. Studenten krijgen op hun beurt de kans om tijdens hun stage of afstuderen in ‘meerdere keukens te kijken’. Ga naar de website Innovatiehub.com

Drie innovatiecentra

Al een aantal jaren zijn innovatiecentra De Marke, Smarthub Incubator Industry(SHII) en De Steck, met ondersteuning vanuit 8RHK ambassadeurs, actief in het verder brengen van innovatie in de
Achterhoek. Ieder op zijn terrein en ook sectoroverstijgend via crossovers.

Innovatiecentrum De Marke

Innovatiecentrum De Marke, voor de agro-industrie. Boeren, bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs, ketenpartijen en overheden verleggen samen grenzen vanuit Hengelo (Gld). De Achterhoek ontwikkelt zich tot nationale koploper in innovatie en kennisontwikkeling op de terreinen kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw.

Innovatiecentrum De Steck

Innovatiecentrum De Steck, voor dienstverlening. De Steck is een broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid waar ook vergaderruimte en kantoorruimte te huren is. Verbinden, werken en vergaderen vanuit Doetinchem. De Steck is de plek waar ondernemers en studenten elkaar
ontmoeten met de focus op circulaire technologie. De Steck wil een kennis en businesscluster opzetten dat jaarlijks tien start-ups/scale-ups begeleidt, 25 innovatietrajecten opstart
bij bedrijven en 75 studenten betrekt bij challenges. Ga naar website desteck.nu/broedplaats/steck-incubator

Innovatiecentrum SmartHub Incubator Industry

Innovatiecentrum SmartHub Incubator Industry, voor de maakindustrie. Het SHII ondersteunt
innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen. Brengt markt, onderwijs en overheid bij elkaar vanuit Ulft. Met de komst van de SmartHub Industry Incubator worden startups gefaciliteerd en daarmee het aanjagen van innovatie en het binden van talent. De focus ligt op de smart industry. Dit sluit aan bij de Achterhoek Visie 2030, waarin de nadruk ligt op het open innovatiesysteem van de regio door het faciliteren van startende bedrijfjes (startups) in innovatieve broedplaatsen, het aanjagen van innovatie en binden van (jong) talent. Ga naar de website shii.nl