Over de gemeenteraad

 
Hier vindt u algemene informatie over de gemeenteraad en welke mogelijkheden er voor inspraak zijn

Klik hier voor de actuele raadsvergaderingen en meer raadsinformatie.


Aan het hoofd van een gemeente staat de gemeenteraad en niet de burgemeester, zoals vaak wordt gedacht. De raad is het hoogste bestuursorgaan.

Raadsleden

In Oude IJsselstreek telt de gemeenteraad 25 leden. Het aantal raadsleden heeft te maken met het aantal inwoners van een gemeente. Alle raadsleden doen het raadswerk doorgaans naast hun gewone werk. In de gemeenteraad zitten vertegenwoordigers van verschillende partijen. In Oude IJsselstreek bestaat de raad uit zes partijen. 

Hier vind u informatie over de Leden van de gemeenteraad

Politieke partijen in de gemeenteraad

Lokaal Belang  (10 zetels)
CDA  (5 zetels)
SP  (3 zetels)
PvdA  (3 zetels)
D66  (1 zetel)
VVD  (3 zetels)

Taken van de gemeenteraad

Sinds maart 2002 worden gemeenten duaal bestuurd. Duaal bestuur wil zeggen, dat er een scheiding is aangebracht in de samenstelling, functies en bevoegdheden van de raad en die van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad houdt zich in grote lijnen bezig met drie taken: de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van de uitvoering van het beleid. 

Beslissingen

Als hoogste bestuursorgaan neemt de raad ook de belangrijkste beslissingen. De raad bepaalt hoeveel belasting er betaald moet worden en neemt besluiten over belangrijke projecten. Ook stelt de gemeenteraad de regels vast waaraan iedere burger zich moet houden. 

Inspraak

Bij de voorbereiding van beslissingen zijn burgemeester en wethouders vaak verplicht belanghebbenden om hun mening te vragen over het voorstel, om zo alle belangen goed af te kunnen wegen. Vaak zullen zij een openbare inspraakprocedure voeren. Iedere belanghebbende, soms zelfs iedereen, kan dan zijn mening geven. Burgemeester en wethouders verwerken de inspraakresultaten in hun voorstel aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad over een onderwerp vergadert, zijn de standpunten van belanghebbenden dus bekend en weegt de gemeenteraad deze mee bij de besluitvorming. 

Het is ook mogelijk om tijdens commissievergaderingen of raadsinfobijeenkomsten over geagendeerde onderwerpen, het woord te voeren, het zogenaamde spreekrecht.


Gemeenteraadsverkiezingen

De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar opnieuw gekozen door alle stemgerechtigde inwoners van Oude IJsselstreek. De laatste verkiezingen zijn gehouden in maart 2018. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst op.


Voor meer informatie over politiek en regelgeving kunt u terecht op www.overheid.nl en www.rijksoverheid.nl