Ontwerpbesluit Hogere waarde Dr. Ariensstraat 49a, 51 en 53 in Ulft

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de transformatie van de Dr. Ariensstraat 51-53 in Ulft (thans horecabestemming) naar drie woningen met nummers 49a, 51 en 53 in Ulft vaststellen.

Om de realisatie van de drie woningen mogelijk te maken dient een hogere toelaatbare geluidbelasting te worden vastgesteld. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevels van de woningen wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel van de woningen maximaal 56 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage

De stukken liggen vanaf 31 maart tot en met 11 mei 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het ontwerpbesluit in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. In het gemeentehuis kunt u het ontwerpbesluit zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend. De bijbehorende omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer W-2022-0767 en ligt tegelijk met dit ontwerpbesluit ter inzage.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via balie vergunningen.