Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Zonneweide IJsselhunten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een tijdelijke omgevingsvergunning willen verlenen voor de duur van 30 jaar, voor de aanleg van een zonneweide ter hoogte van de Oude IJsselweg / N317. 

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een zonneweide op de gronden van een schapenfokbedrijf en omvat de activiteiten; ‘bouwen’, ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Door de ligging op hooggelegen droge gronden en het zakkende grondwaterpeil is het grasland steeds minder vruchtbaar en is er sprake van verbranding tijdens de hete zomers. Door de schapenfokkerij deels te voorzien van zonnepanelen op stellages wordt de ondergrond bedekt met schaduw in de zomer en zal de grond minder uitdrogen. Door tussen elke rij zonnepanelen wat ruimte open te laten en lichtdoorlatende panelen te gebruiken, wordt er gezorgd dat het regenwater en zonlicht gelijkmatiger verdeeld worden over het perceel. Hiermee voldoet het plan aan multifunctioneel ruimtegebruik. In het plangebied wordt 4,9 hectare zonneveld ontwikkeld. Daarnaast is er nog 1,8 hectare ruimte over om het plan landschappelijk in te passen, waarvan een deel wordt vrijgehouden ten behoeve van de bovenliggende hoogspanningsmasten.

De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000106-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-01282.

Inzage 

De stukken liggen vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.regelsopdekaart.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via balie vergunningen.

Crisis- en herstelwet

Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat in het beroepschrift de beroepsgronden moeten worden aangegeven. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd of in het beroepsschrift opgenomen beroepsgronden worden aangevuld. Vermeld in een eventueel beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.