Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Plantenweg 6b, Voorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de herbouw van een loods aan de Plantenweg 6b in Voorst. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000096-ON01 . De aanvraag is geregistreerd onder W-2022-0518.

Inzage

De stukken liggen van 16 november 2023 tot 28 december 2023 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.

Anterieure Overeenkomst

In verband met deze ontwikkeling heeft de gemeente met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het plan, de rechten/plichten van beide partijen en over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente hiervoor wil gaan verlenen. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.