Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Netterdensestraat 28, Netterden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor het wijzigen van het gebruik van het huidige ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ en het realiseren van een luifel aan een schuur aan de Netterdensestraat 28 in Netterden. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000095-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2021-0723.

Inzage

De stukken liggen van 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.